Vetranie sa stáva nevyhnutným aj v obytných domoch

Pri hodnotení  moderných obytných budov už ich majitelia nesledujú len veľkosť využiteľnej plochy a estetiku architektúry, ale aj prevádzkové náklady a komfort bývania. V rovnici energetickej efektívnosti zastáva významné miesto úspora energie na vykurovanie a udržiavanie kvality vnútorného vzduchu.

Majitelia domov  na základe odborných rád i vlastných skúseností zvyšujú svoje požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia.  Uvedomujú si, že narastajúci podiel oxidu uhličitého vo vydýchanom vzduchu spôsobuje malátnosť , ospalosť a zhoršuje pozornosť. Riadené vetranie zabezpečuje optimálnu výmenu vzduchu bez aktívneho pričinenia obyvateľov domu a stále častejšie sa stáva nevyhnutnou zložkou technického zariadenia budov. Zlepšovanie tepelno-izolačných parametrov budov dnes zároveň vedie až k nízkoenergetickému a energeticky pasívnemu štandardu, takže spotreba energie na vykurovanie výrazne klesá. Výmenu vzduchu však potrebuje každá stavba a množstvo tepla potrebného na ohrev vetracieho vzduchu pri tradičnom vetraní dosahuje pri nízkoenergetických budovách vysoký podiel. „Ak sa majú dodržať hygienické normy na výmenu vzduchu, rekuperáciou tepla pri vetraní sa celkové nároky na dosiahnutie tepelnej pohody významne redukujú,“ upozorňuje Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti Wolf Slovenská republika, „spotreba elektrickej energie na pohon ventilátorov je len zlomkom zo zachráneného tepla v rekuperačnom výmenníku tepla.“  Ideálnym riešením je automatické riadenie intenzity vetrania podľa snímaných parametrov vnútorného vzduchu, ktoré kontrolujú hladinu CO2 i kvalitu vzduchu. Tým sa dosiahne trvalá kvalita vzduch aj pri premenlivom počte osôb v priestore. Tiež sa tým šetrí energia potrebná na chod zariadenia – pri absencii osôb výkon systému automaticky klesá na minimálnu úroveň.

Čo znamená rekuperácia v obytných budovách

Nútené vetranie interiéru vetracím systémom s jednotkou so zabudovanými ventilátormi prispôsobí intenzitu výmeny vzduchu aktuálnym podmienkam budovy. Zohľadní počet osôb a intenzitu znečisťovania vzduchu. Do pobytových miestností sa pritom privádza čerstvý vzduch, ktorý prechádza aj do obslužných miestností (kúpeľne, WC, šatníky atď) štrbinou pod dverami, odkiaľ je odsávaný ako opotrebovaný vzduch. V jednotke je zabudovaný rekuperačný výmenník tepla, v ktorom odvádzaný vzduch odovzdáva teplo privádzanému čerstvému vzduchu; zachráni sa tak až do 95 % tepla, ktoré pri klasickom vetraní oknami odchádza bez využitia do okolitej atmosféry; týmto rekuperácia tepla znižuje náklady na vykurovanie až o 25 %. „V letnom období funguje rekuperácia tepla v opačnom smere, keďže ochladzuje z vonka privádzaný prehriaty vzduch a tým podstatne zmierňuje prehrievanie stavby,“  dodáva Ladislav Truchlík z Wolf Slovenská republika. „Aby sa dom pri nočnom vetraní intenzívnejšie ochladzoval, jednotka má zabudovaný bajpasový kanál. Ten sa otvára automaticky podľa teplotných pomerov v dome a v okolí a vyradí z činnosti rekuperačný výmenník tepla, aby sa vonkajší chladný vzduch privádzal priamo do interiéru bez zohriatia vo výmenníku..“  Privádzaný vzduch vetracia jednotka filtruje, preto zabraňuje vnikaniu prachu a hmyzu do domu. Je možné zvoliť aj peľový filter, ktorý ocenia hlavne alergici.

Stavebné predpoklady pre vetrací systém

Vo väčších stavbách, kde sa počíta s riadeným vetraním budovy už v rámci architektonického projektu stavby, sa pamätá na priestory na inštaláciu vetracieho systému. V malých stavbách, najmä rodinných domoch architekti zriedkavejšie uvažujú nad riadeným vetraním a neupozornia ani investorov na túto možnosť.  Jeho dodatočné zabudovanie do stavby býva  potom veľmi problematické. „Postupne sa informovanosť širokej obce architektov i stavebníkov zvyšuje, získavajú z rôznych zdrojov informácie o týchto technických vymoženostiach. Čoraz viac si uvedomujú, že rozhodnutie zabudovať do domu vetrací systém aj za cenu vyšších nákladov, zabezpečí jednu z prvotných potrieb obyvateľa - čerstvý vzduch,“ hovorí odborník na vetracie systémy Ladislav Truchlík.

Na čo treba pamätať pri návrhu

Pri projekte novostavby je potrebné už vopred vyčleniť  dostatočný priestor na inštaláciu vetracej jednotky. Musí sa dať doňho umiestniť vetraciu jednotku, ale aj rozvody vzduchu a vyústenia vzduchových ventilov. Hoci rozmery samotnej jednotky nie sú veľké a pohybujú sa na úrovni mrazničky, priestorovo náročné sú hlavné vzduchové potrubia, tlmiče hluku a rozvádzače. Vetraciu jednotku je vhodné umiestniť tak, aby dopravné trasy vzduchových rozvodov boli čo najkratšie. Trasy hlavných potrubí napojených na vonkajšiu atmosféru majú byť tiež optimálne aj z hľadiska umiestnenia na vonkajšom plášti domu. „Aby nedochádzalo k spätnému nasávaniu odpadového vzduchu,  ideálne je vyústenie oboch potrubí na protiľahlých stenách domu, prípadne vyfukovanie odpadového vzduchu cez strešné vyústenie,“ radí Ladislav Truchlík. „Na správnu voľbu veľkosti jednotky, dimenzií a počtu rozvodných hadíc do jednotlivých miestností či počtu vzduchových ventilov v miestnostiach sa dá využiť návrhový softvér, ktorý zaručuje dimenzie jednotky a rozvodov spĺňajúce požiadavky noriem na vetranie obytných priestorov.“ S výberom vetracieho systému, príslušenstva i návrhom projektu poradia svojim partnerom i zákazníkom odborníci vo firme Wolf Slovenská republika. Spoločnosť, ktorá sa okrem vetracích systémov už viac ako 20 rokov venuje vykurovacej technike, sálavým systémom a alternatívnym zdrojom tepla, ponúka komplexné vybavenie obytných, verejných i priemyselných budov technickými zariadeniami.

Energický zisk vetracej jednotky s rekuperáciou Wolf CWL 300 a 400 je vďaka úspornému motoru ventilátorov 10 až 15 krát vyšší ako vlastná spotreba energie.

Viac informácií na www.wolfsr.sk

 

3.10. 2013