Ako ochrániť stavbu pred vodou

Vnútornú interiérovú pohodu voči vonkajším poveternostným podmienkam zabezpečujú v stavebných dielach izolácie. Ide predovšetkým o izolácie proti vode, vlhkosti a stratám tepla.

 

 

 

Hydroizolácie – základ každej stavby

 

Keďže sa v stavebníctve v hojnej miere používajú viac či menej pórovité materiály, ktoré pohlcujú vlhkosť, je potrebné ich pred týmto nebezpečenstvom chrániť. Napriek tomu, že pórovité látky sú dobrými tepelnými izolantmi, pri vystavení kapilárnej vzlínavosti veľmi ľahko vlhnú. Menej pórovité látky ako sú kameň, betón, pálená keramika sú odolnejšie voči pôsobeniu vlhkosti. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti ich však tak isto poškodzuje. Vlhké stavebné materiály strácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Preto stavba musí byť dôkladne chránená hydroizoláciou voči podpovrchovej vode z podložia a voči atmosférickej vode strechou a vhodným prevedením vonkajších omietok.

 

Bituménové asfaltové pásy

 

Asfalty patria do skupiny látok súhrnne nazývaných živice a sú to tekuté, polotekuté alebo tuhé zmesi. Ide o materiály tvárne za normálnych teplôt. Ropné asfalty sa získavajú z destilačného zvyšku po vákuovej destilácii ropy. Modifikáciou asfaltov sa dosiahne širší rozsah plastickej oblasti, t. j. zväčší sa rozsah medzi bodom lámavosti a bodom mäknutia. Na rozdiel od klasických asfaltov, ktoré sa vyznačujú iba plastickým správaním, asfalty modifikované sa chovajú pružnejšie, pôsobením namáhania sa síce deformujú, ale po odťažení sa rýchlo vracajú do svojej pôvodnej polohy či tvaru. Modifikované asfalty bývajú aj odolnejšie voči starnutiu. Odhaduje sa, že predlženie životnosti sa pohybuje okolo 30 %. Naopak, vyššia viskozita modifikovaných asfaltov oproti klasickým spôsobuje, že sú horšie spracovateľné. Zmenu vlastností modifikovaných asfaltov ovplyvňuje nielen druh prísady, ale samozrejme i jej množstvo. Vzhľadom k cenám modifikačných prísad budú silne modifikované asfalty vždy výrazne drahšie, ich vlastnosti ale lepšie a trvalejšie.

 

V stavebníctve sú asfalty používané predovšetkým ako základ materiálov a výrobkov izolujúcich proti vode a vlhkosti (asfalty stavebne izolačné - asfaltové pásy). Významné je i uplatnenie pri výrobe ochranných náterov. Bitúmenové hydroizolácie sa zvyčajne aplikujú vo viacerých vrstvách, aby sa zabránilo chybám, ktoré vznikajú pri zhotovení. Zároveň tieto vrstvy slúžia aj ako ochrana proti mechanickému poškodeniu. Počet vrstiev závisí od namáhania hydroizolácie. Izolácia sa realizuje natavovaním asfaltových pásov na vopred penetrovaný podklad.

Plastové hydroizolačné fólie

 

V oblasti hydroizolačných vrstiev majú plastové materiály významné postavenie vďaka svojim vlastnostiam, medzi ktoré patrí odolnosť proti vodám s rôznym stupňom agresívnosti, prispôsobivosť členitosti povrchu, odolnosť proti mechanickému poškodeniu, jednoduché opracovanie detailov, zvárateľnosť a trvanlivosť zvarových spojov vedúca v konečnom dôsledku k dlhodobo bezporuchovej funkcii izolácie.

 

Spájanie týchto fólií sa uskutočňuje bez použitia otvoreného ohňa, najčastejšie zváraním. Fólia je odolná proti prerastaniu koreňov rastlín.

 

Hydroizolačné fólie pre inžinierske a dopravné stavby, tunely a pod. slúžia na utesnenie stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej spodnej vode, niektorým agresívnym kvapalinám a radónu. Ako materiál na tieto aplikácie najčastejšie slúžia mäkčené PVC a flexibilné polyolefíny.

 

Plastové hydroizolačné pásy sa v súčasnosti používajú len v jednej vrstve. Vzhľadom na zvýšené riziko mechanického poškodenia je potrebné vyhotovenú izoláciu pokryť ďalšou ochrannou vrstvou napr. geotextíliou.

 

Ako ochrana zvislej hydroizolácie sa aplikujú aj plastové hydroizolačné fólie s prelisovanými výstupkami, tzv. nopové fólie. Tieto nahrádzajú klasické ochranné izolačné prímurovky a používajú sa na oddelenie podzemnej časti stavieb od zemnej vlhkosti a odvetrávanie základov. Sú nenahraditeľné pri sanácii starých stavieb, ktoré ohrozuje zemná vlhkosť v dôsledku absencie alebo zlyhania funkcie pôvodnej hydroizolácie.

 

 

 

Text: Redakcia

 

Foto: PARABIT Technologies, SIKA