bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 15.08.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Ako vyberať tepelné čerpadlo

Ak ste sa rozhodli, že zdrojom tepla pre vykurovanie vo vašom budúcom dome nebude plynový kotol, ale tepelné čerpadlo, tak potom ďalšou otázkou je, ktorý typ tepelného čerpadla vybrať.

 

Na prevádzku tepelného čerpadla potrebujeme zabezpečiť buď dostatok vody zo studne, alebo zemné vrty v potrebnej dĺžke, prípadne zemný kolektor, alebo dostatočný prívod vzduchu a podľa toho, aké možnosti pri zabezpečení tejto podmienky máte, sa rozhodnete, ktorý typ tepelného čerpadla použiť. Každý typ má tak výhody, ako aj nevýhody a v nasledujúcej časti sa ich pokúsim porovnať.

 

 

 

Vodné tepelné čerpadlo

 

Ak máte na pozemku stabilný zdroj spodnej vody, tak je možné uvažovať o využití vodného tepelného čerpadla. Voda zo studne bude pretekať primárnou časťou tepelného čerpadla a tak ho ohrievať. Teplota vody v studni býva okolo 10 0C a aj táto teplota je dostatočná na to, aby ohrievala tepelné čerpadlo. Tento zdroj vody však musí spĺňať určité kritériá.

 

Dôležité je vedieť, že zdroj je naozaj stabilný a voda sa nestratí po niekoľkých rokoch prevádzky. Stabilnými sa dajú označiť veľké územia v dosahu veľkých riek, ktoré za milióny rokov vytvorili nánosy štrkov, v ktorých tečie súbežne s riekou množstvo vody. Také je hlavne, ale nielen, povodie Dunaja, kde je aj najväčší potenciál spodných vôd. Avšak lokalít s dobrými podmienkami pre vodné čerpadlá je na Slovensku, v porovnaní so susednými krajinami, veľmi veľa.

 

Aby ste sa mohli rozhodnúť pre vodné tepelné čerpadlo, potrebujete vedieť s istotou, aká je výdatnosť vašej studne a to sa najľahšie dozviete čerpacou skúškou. Zo studne sa čerpá voda najlepšie nepretržite niekoľko dní a meria sa aký je stabilný prietok.

 

Potrebný prietok vody pre rodinný dom je v rozmedzí 1,2 až 1,5 m3/s.

 

Kvalitu vody je dôležité poznať hlavne preto, aby sme vylúčili nebezpečenstvo, že voda je príliš mineralizovaná a agresívna a svojím zložením bude nadmerne napádať alebo zanášať niektoré časti technológie, napríklad výmenník, ktorý je súčasťou tepelného čerpadla. Aj to sa dá riešiť predradením ďalšieho výmenníka, ktorý ochráni tepelné čerpadlo.

 

Teplota vody napriek tomu, že ľudia sa na ňu najčastejšie pýtajú, nezvykne byť problémom. Voda máva teplotu blízku 10 0C, pretože taká je teplota zemského podložia všeobecne. Problém by mohol byť, ak by teplotu vody v studni ovplyvňovala napríklad voda z topiaceho sa snehu na jar v podhorských oblastiach a tá by presakovala do studne. Táto voda totiž má niekedy aj teplotu blízku nule a mohla by znížiť aj teplotu v studni, ktorá sa nemá dostať pod 5 ºC.

 

Treba spomenúť ešte jednu vec - jedna studňa pre tepelné čerpadlo nestačí. Tepelné čerpadlo čerpá vodu zo studne a prechodom vody cez čerpadlo sa voda ochladí. Studničná voda odovzdá čerpadlu časť tepla a ochladí sa z 10 ºC na 6 ºC. Ak by sme túto vodu vracali do tej istej studne naspäť, netrvalo by to dlho a voda by sa v studni ochladila tak, že by studňa zamrzla.

 

Preto vodu čerpáme z jednej studne, kde stále priteká čerstvá voda zohriata zemským podložím a ochladená voda sa vypúšťa do druhej studne - vsakovacej, ktorá má byť vzdialená nie menej ako 10 m od prvej, aby neovplyvňovala teplotu vody v prvej studni.

 

Čo sa týka vedľajších nákladov pri realizácii vodného tepelného čerpadla treba samozrejme v prvom rade počítať s cenou za vyvŕtanie studní a veľmi dôležité je aj to, aké hlboké studne bude treba vŕtať. Niekde je to len 10 m a výdatnosť postačuje a inokedy sú potrebné tak hlboké studne, že ich cena vodné čerpadlo znevýhodní oproti iným riešeniam.

 

Cena za 1 bežný meter vŕtanej studne sa pohybuje okolo 2 500 Sk a treba ešte počítať s cenou ponorného čerpadla, ktoré vytláča vodu zo studne do čerpadla.

 

V prospech vodného tepelného čerpadla často hovorí skutočnosť, že pokiaľ je možné na pozemku získať vodu, tak sa stavebník rozhodne vŕtať studňu aj vtedy, keď tepelné čerpadlo neinštaluje a používa ju na polievanie záhrady, prípadne na úžitkovú vodu v dome. V tomto prípade cena za vŕtanie studne ako aj cena za ponorné čerpadlo nie je náklad naviac, pretože jednu studňu môžete použiť tak pre tepelné čerpadlo, ako aj na polievanie záhrady.

 

Vychádzajúc z hore uvedených kritérií, vodné tepelné čerpadlo sa javí ako veľmi výhodná alternatíva všade tam, kde je studňa dostatočne výdatným zdrojom, nie zvlášť agresívnej vody.

 

 

 

Zemné tepelné čerpadlo

 

Tam, kde na pozemku nenarazíte na stabilný zdroj spodnej vody, máte možnosť zabezpečiť prevádzku tepelného čerpadla pomocou vrtov.

 

Tam, kde v predchádzajúcom prípade omývala primárnu stranu čerpadla voda zo studne, v prípade vrtov zabezpečí ohrievanie čerpadla nemrznúca kvapalina, ktorá cirkuluje v potrubí zapustenom v suchom vrte.

 

Ako je možné, že kvapalina cirkulujúca vo vrtoch dokáže ohriať primárnu časť čerpadla?

 

Teplota zeme sa už po niekoľkých metroch pod zemou dostáva postupne na teplotu 10 ºC a pokiaľ nie je v podzemí nejaká tektonická porucha (puklina), ktorá umožní dostať sa bližšie k povrchu teplu z väčších hĺbok, je 10 ºC stabilná niekoľko sto metrov. Pre potreby tepelného čerpadla nám teplota okolo 10 ºC postačuje.

 

Pre čerpadlo sa vŕtajú vrty do hĺbky 100 m a ich celková dĺžka je daná druhom podložia a výkonom tepelného čerpadla. Platí pravidlo, že čím väčší dom, tým väčší výkon čerpadla, a tým je potrebných aj viac metrov vrtu. Kvalita podložia ovplyvňuje dĺžku vrtu preto, že nie každé podložie dokáže odovzdať kvapaline v potrubí maximálne množstvo tepla. Najlepšie sa vŕta kompaktná skala a má aj najlepšiu tepelnú výdatnosť(70W/m). Naopak najhoršie sú íly, piesky, sute, tie sa zle vŕtajú a majú aj malú výdatnosť (30 - 40W/m). To znamená, že keď v žule bude stačiť pre rodinný dom 150 - 200m vrtu, v hlinitej pôde to bude aj dvojnásobok. V súčasnosti sa cena vrtu pohybuje v cenách cca 1 500 Sk/m.

 

Vo vrte sú zapustené potrubia s priemerom 32 mm, ktoré tvoria v každom vrte dve slučky, v nich cirkuluje nemrznúca zmes. Primárna strana tepelného čerpadla túto zmes ochladzuje, lebo tá teplo odovzdá tepelnému čerpadlu. Ochladená zmes preteká v potrubí svoju cestu 100 m smerom do zeme a následne sa 100 m vracia naspäť k tepelnému čerpadlu, pri tejto ceste sa v podzemí od 10 ºC teplej pôdy ohreje a toto teplo môže opäť odovzdať tepelnému čerpadlu.

 

Pri dobre navrhnutej dĺžke vrtu sa teplote nemrznúcej kvapaliny pohybuje medzi +7 ºC na vstupe a +4 ºC na výstupe z čerpadla. Ak je dĺžka vrtu poddimenzovaná, môže byť táto teplota aj nižšia -1 ºC až -5 ºC. Teraz vieme prečo je potrebnou náplňou nemrznúca kvapalina. Čerpadlo bude funkčné aj pri mínusových teplotách a magická nula, pri ktorej mrzne voda, činnosť tepelného čerpadla príliš neovplyvní, lebo freónová náplň zamŕza až pri –32 ºC, a teda aj pri teplotách pod tzv. bodom mrazu je tepelné čerpadlo funkčné.

 

Treba spomenúť ešte jednu možnosť, ako využiť teplo zeme pre ohrievanie primárnej časti tepelného čerpadla a tou sú pôdne kolektory. Tu sa potrubia, kde sa zohrieva kvapalina, nezasúvajú do 100 metrových vrtov, ale v hĺbke 1,5-2 m sa plošne zakryjú zemou a dokážu z pôdy odoberať teplo, ktoré postačuje na ohrev kvapaliny. Princíp je rovnaký, potrebná je takisto dostatočná dĺžka potrubí, nevýhodou je nárok na pomerne veľkú plochu pozemku. Pôdny kolektor potrebuje plochu niekoľko sto metrov štvorcových a na tejto ploche nemôže byť záhrada bez obmedzení. Možné premŕzanie pôdy neumožňuje pestovať na ploche nad kolektorom stromy a môže robiť problémy aj pri pestovaní bežných rastlín, dokonca aj trávnika.

 

Pri zemnom tepelnom čerpadle treba chápať hĺbkové vrty ako investíciu pre viaceré generácie a z tohto pohľadu sú vrty stabilným a spoľahlivým zdrojom tepla pre ohriatie primárnej časti vášho tepelného čerpadla. Takže za vyššie náklady dostanete stabilný zdroj na dlhé obdobie.

 

 

 

Vzduchové tepelné čerpadlo

 

Ak nemáte na pozemku vodu, nechce sa vám presúvať množstvo pôdy nad zemným kolektorom a nemáte chuť investovať do zemných vrtov, stále sa ešte môžete rozhodnúť pre vzduchové tepelné čerpadlo.

 

Tam kde pri vodnom tepelnom čerpadle omýva primárnu stranu voda zo studne alebo v zemnom čerpadle cirkulujúca nemrznúca kvapalina z vrtov či pôdneho kolektoru, tam vo vzduchovom tepelnom čerpadle akoby primárnu stranu čerpadla ovieval vzduch.

 

Samozrejme je to myslené skôr symbolicky. V skutočnosti je vo vzduchovom tepelnom čerpadle vytvorený okruh, v ktorom opäť cirkuluje nemrznúca kvapalina. Pri pretekaní nemrznúcej kvapaliny vonkajším výmenníkom je vzduch ventilátorom hnaný na lamely výmenníka a ohrieva ho, kvapalina sa zohrieva a odoberie teplo zo vzduchu vo výmenníku, ktorý si môžeme prirovnať ku chladiču, ktorý poznáte z vášho auta a ním ohrieva primárnu časť tepelného čerpadla.

 

Tento proces si človek dokáže predstaviť pri vonkajších teplotách niekde okolo +20 ºC, ale ako dokáže vzduch zohriať primár tepelného čerpadla, keď je vonku –10 ºC???

 

Je to možné preto, že ako som už vyššie spomínal, náplň čerpadiel, teda freón tuhne až pri mínus -35 ºC a teda aj -10 ºC ho „teplý vzduch“ bude ohrievať. Zdá sa to nepochopiteľné, ale vzduchové tepelné čerpadlá sú schopné vykurovať váš dom aj pri teplotách vonkajšieho vzduchu blízkych -20 ºC.

 

Je pravdou, že pri tak nízkych vonkajších teplotách výrazne klesá výkonové číslo tepelného čerpadla, ale zase povedzme si, koľko je takých dní v roku v našich zemepisných šírkach.

 

Na tomto mieste je treba zdôrazniť, že ani pri teplotách pod -20 ºC, keď vzduchové tepelné čerpadlo končí, vypína a čaká, pokiaľ teplota vzduchu znova nestúpne nad –20 ºC, aby znova mohla začať kúriť, nezostanete bez tepla. Každé tepelné čerpadlo je vybavené pre tieto prípady elektrickou špirálou, ktorá toto obdobie preklenie a vykuruje priamo činným ohrevom. Takéto situácie, sú ale na Slovensku zriedkavé a zdá sa, že stále zriedkavejšie.

 

Takže nebojme sa vzduchových tepelných čerpadiel, nižšia účinnosť je vyvážená podstatne nižšími investičnými nákladmi.

 

 

 

Aké tepelné čerpadlo teda vybrať?

 

Ak je na pozemku dostatok vody a má celoročne dostatočnú teplotu, že teda nie je ovplyvňovaná v horskom prostredí topiacim sa snehom na konci zimy, ktorý môže teplotu znížiť až na teplotu blízku nule, tak by som sa rozhodol pre vodné tepelné čerpadlo. Náklady na vŕtanie studní nie sú vysoké 1 m stojí cca 2 500 Sk a hĺbka studne nebýva viac ako 20 m, takže investícia do studní sa pohybuje niekde okolo 50 000 Sk. Nezabúdajme však, že studňu vieme v lete využiť aj na polievanie.

 

Ak voda na pozemku nie je, tak vrty alebo zemný kolektor nám pri zemnom tepelnom čerpadle môžu zabezpečiť vysokú účinnosť podobnú vodnému tepelnému čerpadlu, za podmienky, že nás nesklame kvalita podložia a dĺžka vrtov bude dobre vypočítaná. Pre bežný rodinný dom 150 – 250 m2 bude potrebné vyvŕtať 100 až 200 m vrtu. Bežný meter vrtu pre tepelné čerpadlo vybavené potrubiami zaliatymi bentonitom a odovzdaný s tlakovou skúškou stojí cca 1 500 Sk/m. Je to teda investícia 150 00 – 300 000 Sk. Treba povedať, že dobre navrhnuté zemné vrty zabezpečia vysokú účinnosť nášho tepelného čerpadla a životnosť takýchto vrtov je tak dlhá, že vrty treba chápať, ako investíciu pre niekoľko generácií.

 

Ak nemáme na pozemku vodu alebo dokonca ani pozemok, môžeme sa rozhodnúť pre vzduchové tepelné čerpadlo. Jeho účinnosť v zime klesá, ale keď zoberieme priemernú teplotu a budeme vychádzať z výkonového čísla, ktoré vychádza z tohto priemeru, získame zaujímavé údaje. Zistíme, že dní, ktoré pôsobia svojimi nízkymi teplotami v zimnom období pre tepelné čerpadlo tak nepriaznivo, býva skutočne veľmi málo a úspory oproti plynovému kúreniu sú stále veľmi veľké. Keď si uvedomíme, že s inštaláciou vzduchového tepelného čerpadla nie sú spojené žiadne ďalšie investície, tak sa vzduchové tepelné čerpadlo javí ako zaujímavá alternatíva.

 

 

 

Porovnanie úspor pri jednotlivých čerpadlách

 

Pri porovnávaní nákladov na prevádzku uvedieme ako príklad rodinný dom s obytnou plochou 150 m2, ktorý má pri vykurovaní plynom pri dnešných cenách ročné náklady na plyn 50 000 Sk.

 

Ak bude takýto dom vykurovať vodné tepelné čerpadlo so stabilným celoročným výkonovým číslo 5, tak náklady sa dostanú pri optimálnych podmienkach na 1/5, to znamená 10 000 Sk.

 

Veľmi podobne by vyzerali náklady u zemného tepelného čerpadla a pri dobre navrhnutých vrtoch by s výkonovým číslom 5 teda 1/5 nákladov aj zemné tepelné čerpadlo zabezpečilo rovnaké náklady, teda 10 000 Sk.

 

Ak by sme použili v tom istom dome vzduchové tepelné čerpadlo, jeho priemerné výkonové číslo vypočítané z celoročnej prevádzky by sa pohybovalo niekde okolo čísla 3, teda úspory by sa pohybovali okolo 1/3 nákladov na plyn. Vzduchové tepelné čerpadlo by sa v nákladoch pohybovalo niekde okolo 16 000 Sk.

 

 

 

Investičné náklady plynové kúrenie verzus tepelné čerpadlo

 

Prvá otázka, s ktorou sa investor obracia na dodávateľa, je otázka, koľko stojí tepelné čerpadlo. Ak si jednoduchými počtami porovnáte cenu plynového kotla a tepelného čerpadla, tak vychádza, že je tepelné čerpadlo drahé. Tak to ale často vyzerá len na prvý pohľad. Keď začnete k plynovému kotlu pripočítavať položky, ktoré tepelné čerpadlo nepotrebuje, ale investor si to najskôr neuvedomuje, tak sa ten cenový rozdiel pomaly vymazáva. Je to napríklad komín a plynová prípojka a keď plynové potrubie neleží priamo pri pozemku, môže sa táto suma ľahko dostať aj na takú výšku, že priamo zotrie cenový rozdiel medzi plynovým kotlom a tepelným čerpadlom. Práve v takýchto prípadoch je cenový rozdiel medzi plynovým kotlom a tepelným čerpadlom taký malý, že návratnosť môže byť približne dva roky.

 

Treba si uvedomiť, že porovnať musíme všetky spojené náklady, málokto si uvedomuje, koľko zaplatil za plynovú prípojku v cene pozemku, alebo že tepelné čerpadlo nebude potrebovať každoročné revízie plynových zariadení.

 

Ak teda rozdiel v cene bude 100 000 až 200 000 Sk v neprospech tepelného čerpadla, tak úspory dokážu vrátiť tieto zvýšené investičné náklady v priebehu 3 - 7 rokov.

 

Ak zohľadníme pri porovnávaní nákladov aj náklady na studne alebo vrty, tak sa návratnosť samozrejme predĺži a začnú vyzerať zaujímavo vzduchové tepelné čerpadlá, ktoré žiadne vrty a studne nepotrebujú a vykazujú oproti plynu veľmi pekné úspory.

 

Na záver jedno konštatovanie. Často sa do inštalácie tepelných čerpadiel púšťajú ľudia, ktorí nemajú presne vypočítané za koľko sa im vrátia zvýšené náklady na tepelné čerpadlo, ale realizujú takúto technológiu preto lebo dnes majú na to aby vložili peniaze do zvýšených investičných nákladov a vedia, že v budúcnosti nebudú závislí od stále stúpajúcej ceny plynu a od situácie na ďalekom a blízkom východe. Všetky tieto výpočty sa totiž odvíjajú od súčasných cien plynu.

 

 

 

Technológia vykurovania v kombinácii s tepelným čerpadlom

 

Hovoríme o vrtoch, studniach a stále sme ešte nespomenuli, že k vykurovaniu patrí aj vykurovacia sústava. Možností, ktoré máme pri jej výbere, nie je mnoho a treba si povedať akú majú súvislosť s výberom tepelného čerpadla.

 

Spomenuli sme, ako ovplyvňuje teplota vody v studni pri vodnom čerpadle alebo teplota vonkajšieho vzduchu pri vzduchovom tepelnom čerpadle, účinnosť tepelného čerpadla. Čím je nižšia teplota na primárnej strane, tým je nižšia účinnosť, a teda tým sú menšie aj úspory na nákladoch za vykurovanie. Zaujímavé je, že takisto teplota na sekundárnej strane, teda na strane kúrenia ovplyvňuje účinnosť tepelného čerpadla, a teda aj náklady na vykurovanie alebo ak chcete úspory, ktoré dosiahnete pri využití tepelného čerpadla. Čím nižšia je teplota na výstupe, tým vyššie je výkonové číslo a tým vyššia je účinnosť tepelného čerpadla. Inak povedané pri použití podlahového alebo stenového vykurovania, pri ktorom výstupná teplota vody z tepelného čerpadla vstupujúca do podlahy je len 35 ºC je výkonové číslo, a teda účinnosť najvyššia ako pri použití radiátorov. Pri radiátoroch býva teplota výstupnej vody vyššia a závisí od toho, ako je naprojektovaná vykurovacia sústava. Väčšinou sa teplota na výstupe z tepelného čerpadla pri použití radiátorov pohybuje medzi 50 - 65 ºC. Z uvedeného nám vychádza, že najvhodnejším spôsobom vykurovania pri tepelnom čerpadle je podlahové alebo stenové vykurovanie, prípadne kombinácia obidvoch. Ak použijeme radiátorové vykurovanie, je možné, že nie významne znížime náklady na montáž kúrenia, ale v prevádzke sa nám tento rozdiel vyrovná vyššími nákladmi na kúrenie.

 

Veľakrát som počul ako ľudia spomínajú zdravotnú nevhodnosť podlahového vykurovania, ale nemôžem sa ubrániť dojmu, že ju šíria takí odborníci, ktorí tej problematike strašne málo rozumejú. Ja som sa vo svojej praxi ani raz nestretol s prípadom, kde by som počul o zdravotných problémoch človeka, ktorý má podlahové vykurovanie, ale veľakrát som sa stretol s ľuďmi, ktorí boli s podlahovým kúrením veľmi spokojní.

 

 

 

Klimatizácia v nízkoenergetickom dome

 

Keď hovoríme o tepelnom čerpadle, nesmieme zabudnúť na to, že tepelné čerpadlo nie je len zdrojom tepla pre vykurovanie, ale že môže byť aj zdrojom chladu. Tepelné čerpadlá dokážu v lete využiť možnosť reverzného chodu a využiť ten istý princíp, ktorým vyrobia teplo v zime, na výrobu chladu v lete. Princíp je jednoduchý a využíva to, že na strane výparníka nám pri odparovaní sa média vzniká chlad, ktorý využijeme na chladenie domu. Tento chlad sa nemusí v dome distribuovať len známym a nie veľmi obľúbeným spôsobom, teda fúkaním chladného vzduchu do miestnosti. Na klimatizovanie domu je vhodné pri tepelnom čerpadle využiť stropné chladenie. Pri stropnom chladení sa chladiaca voda rozvedie po dome v plastových rozvodoch a v jednotlivých miestnostiach sa do stropu zabudujú tenké plastové trubky, v ktorých chladiaca voda cirkuluje. Teplota chladiacej vody, pri výstupe z čerpadla býva okolo 16 ºC a v jednotlivých miestnostiach cirkuluje v strope chladná podľa toho, ako sa nastaví požadovaná teplota v miestnosti, tá môže byť totiž v každej miestnosti iná. Takýto spôsob regulácie sa vola aj IRC (Individual Room Control).

 

Zásadnou výhodou, pre ktorú sa pre tento typ regulácie rozhoduje stále viac investorov, je to, že dokáže zabezpečiť ochladenie priestoru aj bez nepríjemného fúkania chladného vzduchu. Tým, že chladenie je v prevádzke cez horúčavy celý deň a že priestor chladí veľká plocha stropu, je celá miestnosť vychladená na príjemnú teplotu. Pri fúkaní vzduchu z klasickej klimatizácie takýto stav ťažko dosiahneme. Aby sme miestnosť dokázali vychladiť, potrebujeme distribuovať veľké množstvo vzduchu vysokou rýchlosťou a jeho teplota je veľmi nízka.

 

Náklady na prevádzku klasickej „fúkacej“ klimatizácie sú veľmi vysoké, a preto sa často púšťa len na krátko, aby vychladila už prehriate miestnosti. Často dlhšiu prevádzku neznesú naše jemnejšie „polovičky“, ktoré sú ochotné radšej znášať horúčavu, ako „nepríjemné“ fúkanie. Naopak, nízke prevádzkové náklady u chladiacich stropov umožnia prevádzkovať ju nepretržite vždy, keď teplota v miestnosti stúpne nad vami požadovanú.

 

Jedinou nevýhodou stropného chladenia je jeho vyššia cena v porovnaní s klasickou klimatizáciou, tento rozdiel však nemusí byť tak veľký, keď si uvedomíme, že zdroj chladu je zároveň aj zdrojom tepla vášho domu.

 

 

 

Text: Ing.Milan Bartoš

 

Foto: Stiebel Eltron

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
EVVA
DOMEXPO 2018
BAUMIT
HELUZ
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.