bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 20.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

BRITTERM – tehla stvorená pre modernú stavbu

Každé stavebné dielo postavené z tehliarskych výrobkov sa vo všeobecnosti vyznačuje vysokou kvalitou a spokojnosťou užívateľov v akejkoľvek klimatickej oblasti a na akýkoľvek účel použitia. Historicky overený keramický črep spĺňa okrem iného náročné kritériá pevnosti, tepelnotechnických vlastností, ochrany pred nežiaducim hlukom, a tak vytvára pre užívateľa pohodu a bezpečnosť v interiéri budovy.
 

Pod značkou BRITTERM od výrobcu Ipeľské tehelne a.s. nájdeme širokú škálu výrobkov s vlastnosťami, ktoré spĺňajú požiadavky noriem a sú vyhľadávané na stavebnom trhu doma i v zahraničí na rôzne účely použitia. Veľkou devízou výrobcu je, že má k dispozícii kvalitnú surovinu, ktorá je zárukou vysokých parametrov jednotlivých výrobkov s viac ako storočnou tradíciou.

V závislosti od geometrie a objemovej hmotnosti nájdeme vo výrobnom programe tehelne prvky so statickou pevnosťou v rozsahu P8 až P25. Medzi najviac požadované patria BRITTERM 44  P+ D pevnosť P 10, BRITTERM 30 P + D pevnosť P 12 a BRITTERM 25 P + D AKA pevnosť P 12.

 

Analýza tepelno technických parametrov tehly

Je všeobecne známe, že tehliarske výrobky sa vyznačujú dobrými akumulačnými schopnosťami. Túto vlastnosť definujeme pojmom tepelná stabilita konštrukcie, ktorá vyjadruje schopnosť zachovať svoj teplotný stav. Jednoduchšie povedané – výrobky BRITTERM zachovávajú teplotu na vnútornom povrchu konštrukcie vzhľadom na harmonické a periodické zmeny teploty vo vonkajšom prostredí, čím vytvárajú príjemnú pohodu v interiéri a znižujú energetickú náročnosť budovy.
Murovacie tvarovky určené na výstavbu obvodových konštrukcií hodnotíme veľkosťou tepelného odporu pri prechode tepla R0 (m2.K/W), resp. súčiniteľom prechodu tepla U (W/m2.K).
Ipeľské tehelne a.s. v rámci vlastného vývoja a v spolupráci s výskumno-vývojovými pracoviskami sústredili pozornosť na analýzu tepelno technických parametrov tvaroviek BRITERM určených pre obvodové murivo s cieľom zabezpečiť normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcií (tabuľka č. 1) v zmysle platnej tepelno-technickej normy STN 73 05 40-2.

Úmyslom výrobcu je prispieť k znižovaniu energetickej náročnosti budov a dosiahnuť maximálnu pohodu a spokojnosť užívateľov stavebného diela.
Výsledkom je niekoľko kombinácií s možnosťou výberu tepelného odporu deliacej konštrukcie (obvodové i vnútorné deliace) od cca 2 do 6 m2K/W.

 

Tabuľka č. 1

 

 

 

Druh stavebnej konštrukcie

 

 

Minimálna hodnota

RMIN [m2.K/W]

 

Normalizovaná hodnota

RN [m2.K/W]

 

Odporúčaná hodnota

Rr1 [m2.K/W]

 

Cieľová odporúčaná hodnota

Rr2 [m2.K/W]

Vonkajšia stena

2,0

3,0

4,4

6,5


Tabuľka č. 2  - Obvodové steny s použitím tepelnej izolácie EPS

 

Skladba konštrukcie (od interiéru)

Hrúbka zateplenia [cm]

6

8

10

12

14

0

omietka vnútorná

PDT BRITTERM 44 P+D

tmel

EPS

stierková omietka vonkajšia

R [m2.K/W]

5,66

6,16

6,66

7,16

7,66

4,03

U [W/m2.K]

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,24

Hrúbka steny [cm]

53,5

55,5

57,5

59,5

61,5

46,4

Plošná hmotnosť [kg/m2]

606,8

607,1

607,5

607,9

608,2

593,9

 

V tabuľke č. 2 sú napríklad uvedené tepelnotechnické parametre obvodovej steny nezateplenej i zateplenej expandovaným polystyrénom EPS s tepelnou vodivosťou 0,040 W/m.K (pozn.: ostatné systémy sú k dispozícii u výrobcu).
Tvarovky PDT BRITTERM 44 P + D brúsené sú spájané lepiacou maltou o hrúbke 1mm so súčiniteľom tepelnej vodivosti λMAX = 0,1 W/m.K.

Analýza protihlukových vlastností tehly

Nemenej dôležitou vlastnosťou deliacej konštrukcie je aj ochrana pred nežiaducim hlukom vyjadrená pri vertikálnych konštrukciách vzduchovou nepriezvučnosťou a pri horizontálnych konštrukciách vzduchovou aj krokovou nepriezvučnosťou. Požiadavky sú uvedené v inovovanej akustickej norme
STN 73 0532 platnej od 1. 1. 2013, kde požadovaný index vzduchovej nepriezvučnosti pre obvodové plášte obytných budov je od 30 do 48 dB navrhovaný podľa toho, aká je vonkajšia ekvivalentná hladina akustického tlaku v mieste, kde je stavba postavená.
Limitujúcim parametrom pre dosiahnutie tejto hodnoty je plošná hmotnosť konštrukcie. Je všeobecne známe, že hodnoty väčšie ako 350 kg/m2 sa vyznačujú vzduchovou nepriezvučnosťou v tomto intervale.
Obvodové steny postavené z tvaroviek PDT BRITTERM 44 P + D s plošnou hmotnosťou podľa tabuľky č. 2 zabezpečujú príslušné hodnoty požiadavkovej normy.
Druhou najčastejšie sledovanou akustickou veličinou pri aplikácii tehliarskych výrobkov na deliace konštrukcie je vzduchová nepriezvučnosť medzibytovej priečky.
Požadovaná hodnota vzduchovej nepriezvučnosti na stavbe pre túto konštrukciu je R´w = 53 dB. Pri meraní v akreditovanom laboratóriu je potrebné dosiahnuť hodnotu minimálne Rw = 55 dB, kde sa predpokladá odčítanie k = 2 dB v dôsledku vytvorenia akustických mostov na stavbe.
Ipeľské tehelne a.s. majú na tento účel vyvinutú tvarovku BRITTERM 25 P + D AKA, ktorá po zabudovaní do medzibytovej priečky s plošnou hmotnosťou cca 450 kg/m2 sa vyznačuje indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 55 dB.

Ďalšou možnosťou je zložená konštrukcia vyznačujúca sa indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 63 dB. Nosnú časť tejto konštrukcie tvorí BRITTERM 25 P + D AKA s nižšou plošnou hmotnosťou cca 380 kg/m2, na ktorú je aplikovaný akustický obklad.
Tvorí ho 5 cm hrubá vrstva minerálnej vlny v drevenom rošte s povrchovou sadrokartónovou vrstvou.
V tabuľke č. 3 sú dokumentované akustické vlastnosti medzibytovej priečky postavenej z tvaroviek BRITTERM 25 P + D AKA bez akustického obkladu (R1) a s akustickým obkladom (R2).

Tabuľka č. 3

Kmitočet [Hz]

125

250

500

1 000

2 000

3 150

Index vzd. nepr. Rw [dB]

St. nepr. R 1 [dB]

42,7

42,8

52,3

56,3

63,1

63,5

55 (-1;-5)

St. nepr. R 2 [dB]

49,5

49,2

61,3

69,1

66,5

75,6

63 (-2;-7)


V zmysle vyššie uvedených vlastností tvaroviek BRITTERM možno konštatovať, že deliace konštrukcie z týchto materiálov znižujú energetickú náročnosť budovy a vo významnej miere ochraňujú užívateľov pred nežiaducim hlukom.

 

Text: Mikulaš Bobik, Ing. Martin Dováľ
Foto: Ipeľské tehelne a.s.

 

2.9. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
BAUMIT
LEIER
HELUZ
EVVA
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.