Detaily projektu a montáže strešných okien z pohľadu potrieb zákazníka

Pri zateplení klasickým spôsobom alebo pomocou originálneho zatepľovacieho bloku musí byť stavebný otvor vždy po celom obvode väčší minimálne o 3 cm, než je rozmer okna. V priestore nad a pod oknom je táto požiadavka jednoducho splniteľná, pretože tam stavebný otvor vzniká montážou podperných latí. Problémom často býva nedostatočný priestor medzi krokvou a rámom okna. Rám okna sa upevňuje pomocou montážnych uholníkov na pomocné montážne laty, ktoré musia byť pevne kotvené do konštrukcie krovu silnými a dlhými klincami alebo skrutkami. Ak by medzera medzi rámom okna a krokvou bola výrazne väčšia, je nutné pre dokonalé pripevnenie rámu okna ku konštrukcii strechy použiť tesársku výmenu alebo aspoň pevné príložky.

Ďalším veľmi dôležitým detailom, v ktorom sa na stavbách najčastejšie robí chyba, je spôsob napojenia všetkých vrstiev strešného plášťa na rám okna. Tento detail býva najkritickejší zo všetkých, pretože samotné okno je vďaka latám a kontralatám podstatne vyššie, než je rovina tepelnej izolácie v strešnom plášti. Tu dochádza k najčastejším problémom a chybám v montáži. Pre správnu funkciu tepelnej izolácie okolo rámu okna totiž nie je dôležité len jej kvalitné vyhotovenie, ale tiež spôsob montáže poistnej hydroizolačnej fólie na rám okna. V súčasnosti sa neodporúča upevňovať fólie na rám okna pomocou vyrezaného tvaru fólie (tvar H, „obálka“ a pod.) v mieste, kde okno bude montované, pretože tento spôsob neumožňuje inštaláciu dostatočného množstva tepelnej izolácie.

V súčasnosti najkvalitnejšie zateplenie rámu strešného okna môžeme docieliť dvomi spôsobmi:
  1. použiť strešné okná, ktorých rám je vybavený z výroby zatepľovacím blokom, ktorý izoluje celú jeho výšku, to zn. i tú časť rámu, ktorá vystupuje nad rovinu strešnej krytiny,
  2. pri montáži okna bez zatepľovacieho bloku je nutné dbať na to, aby bola poistná hydroizolačná fólia inštalovaná na rám pomocou golierov fólie na hornej hrane laty až za kontralatou pretiahnutá späť do roviny fólie v strešnom plášti. Jedine tento detail nám totiž umožní izolovať minerálnu alebo sklenú vatu k oknu až po vrchnú úroveň latovania.
I keď sa strešné okná u nás aktívne používajú od začiatku 90. rokov, stále sa pri ich projektovaní i montáži opakuje mnoho chýb a nedostatkov, ktoré poškodzujú predovšetkým konečných užívateľov. Príčiny spočívajú v nedostatočnej informovanosti a podceňovaní významu strešných okien ako integrovaného stavebného prvku strešného plášťa. Pritom nároky na strešné okná by mali byť podstatne vyššie, než na okná zvislé, nielen preto, že sú konštrukčne zložitejšie, ale predovšetkým preto, že plnia omnoho viac funkcií spojených s kvalitou bývania.

Ak počujeme o nedostatkoch strešného okna, ide takmer výhradne o problémy spôsobené:
1. nedostatočnou izoláciou rámu okna
2. nadmernou tvorbou kondenzátu s postupnou degeneráciou dreveného krídla a rámu
3. nepohodlným ovládaním alebo nevhodným umiestením okna.
Všetky zmienené chyby je možné ľahko riešiť už v projekte, najneskôr však počas montáže.

(Ne)dostatočná izolácia rámu okna – tepelná izolácia a hydroizolácia
Už v projekte je nutné počítať so zateplením strešných okien, najlepšie pomocou originálneho zatepľovacieho bloku, ktorého výhodou je, že je pevne spojený s rámom okna a izoluje ho po celej jeho výške i v miestach, ktoré je veľmi ťažko zatepliť klasickým spôsobom.
To, že väčšia časť rámu strešného okna vystupuje nad rovinu lát, je kritický detail všetkých strešných okien. Napriek tomu zďaleka nie všetci výrobcovia ponúkajú možnosť zateplenia vonkajšej strany okenného rámu po celej jeho výške. Ideálne je, ak spoločnosť dodáva strešné okná vybavené integrovaným zatepľovacím blokom priamo z výroby. Takéto okná vopred eliminujú i možné nedostatky montáže. Výrobky bývajú potom navyše opatrené i golierom parotesnej fólie pre dokonale tesné napojenie parozábrannej vrstvy strešného plášťa na rám okna.

Súčasťou správneho fungovania strešného okna v závislosti na tepelno-technických požiadavkách je nutnosť prispôsobiť sa fyzikálnym zákonom a zaistiť na vnútornom povrchu strešného okna aktívnu cirkuláciu teplého vzduchu. Akékoľvek izolačné dvojsklo alebo trojsklo je vždy v porovnaní s parametrami izolácie strechy slabým miestom, preto je nevyhnutnou súčasťou návrhu každého strešného okna zdroj tepla, ktorý eliminuje nebezpečenstvo kondenzátu na vnútornom skle a zároveň tzv. otvorené ostenie, ktoré prúdeniu vzduchu nebráni. Správne urobené ostenie je dole pod oknom zvislé a hore nad ním vodorovné. Vzhľadom na to, že sa tým klin tepelnej izolácie pri spodnej a hornej hrane rámu významne stenčuje, niektorí výrobcovia odporúčajú ostenie zabezpečiť miernym nábehom kolmo k oknu pre zvýšenie minima izolácie v najexponovanejšom mieste. Rovnaký nábeh môžu mať aj prefabrikované, bezúdržbové PVC ostenia. 
Ďalším dôležitým prvkom je tesnosť štrbín, a to nielen v závislosti na kvalite tesnenia, ale aj vzhľadom na možný pohyb krovu.
Výrobcovia ponúkajú rôzne typy tesnení, v každom prípade musí byť tesnenie krídla minimálne dvojité a v rohoch nesmú byť sploštené (to býva problém predovšetkým pri praporkovom tesnení). Pretože najviac namáhaná štrbina medzi krídlom a rámom býva na spodnej časti, kde často neprebieha ideálna cirkulácia vzduchu, majú kvalitné okná na spodnej polovici dorazové tesnenia, rovnako, ako je to pri zvislých oknách.
Ďalšie potenciálne nebezpečenstvo pri novostavbách a rekonštrukciách prináša inštalácia strešných okien na nový, čerstvý krov. I keď je súčasťou kvalitnej montáže vyrovnanie štrbiny medzi krídlom a rámom, často po niekoľkých mesiacoch krov zaznamená mierny pohyb, alebo sa krokva skrúti dosychaním, čo často pohne i rámom okna. V tomto prípade je nutné buď pomocou kvalitného kovania štrbiny dodatočne nastaviť, alebo okno demontovať, podložiť a znovu namontovať. Špecifickou mechanikou pre nastavenie štrbín je vybavené kovanie strešných okien Roto. Umožňuje dodatočnú rektifikáciu vpravo či vľavo až o 3 mm pomocou excentrických skrutiek, ktoré sú umiestnené na ramenách okna.
Nadmerný kondenzát a degenerácia dreveného krídla a rámu
Podkrovie sa veľmi často buduje s využitím krovu ako priznaného podhľadového prvku a s ďalším využitím dreva ako finálnej úpravy podhľadov. To je hlavným dôvodom silného dopytu po strešných oknách z dreva, a to i v prípadoch, kde otvory v zvislých konštrukciách toho istého domu vypĺňajú plastové okná i dvere.
Podkrovie musí byť uzatvorené parotesnou zábranou, ktorá zamedzuje prenikaniu vlhkosti vyprodukovanej ľudskou činnosťou do tepelných izolácií. Z tohto dôvodu sa v podkroví ľahko zvýši vlhkosť, ktorú je nutné udržiavať na čo najnižšej hodnote vetraním. Ale i tak sa nedá celkom vylúčiť rosenie okien, a to zvlášť v miestnostiach so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne alebo spálne. To výrazne znižuje životnosť lakov na drevených konštrukciách okien a je potrebné vykonávať ich pravidelnú údržbu. Často je pritom paradoxne drevené strešné okno jediným dreveným prvkom v podkrovných kúpeľniach.
I z týchto praktických dôvodov je dôležitá možnosť voľby medzi oknom s profilom z kvalitného dreva a oknom s profilom celoplastovým.
Kvalitné plastové strešné okná sú vyrobené z troj- alebo štvorkomorových profilov, ktoré majú vysokú odolnosť proti prerazeniu a UV žiareniu a sú opatrené pevnou výstužou. Plastové okná nepodliehajú ani v extrémnych vlhkostných pomeroch žiadnej deštrukcii a odpadá tak prácna údržba lakovaného povrchu.
Použitím plastových okien v podkroví je možné navyše materiálovo zjednotiť výplne otvorov v celom dome v prípade použitia plastových fasádnych okien
a dverí. Samozrejme je možné plastové a drevené strešné okná tiež kombinovať, z exteriéru nie je totiž viditeľný žiadny rozdiel vďaka oplechovaniu
(Ne)pohodlné ovládanie
Ak sa v strednej Európe opýtame, aké strešné okno s ohľadom na otváranie je bežné, každý odpovie: „kývne s otváraním v hornej časti krídla“.

Z hľadiska plnenia funkcie sú strešné okná najčastejšie navrhované:
a) ako doplnkové okná
Určitá časť objektov pre bývanie je stavaná s tým, že i v podkroví je hlavným prvkom presvetlenie – zvislé okno v štíte alebo vo vikieri. Tomu zodpovedá vyššia nadmurovka, vďaka ktorej sú strešné okná ako doplnkový zdroj osvetlenia
a odvetrania umiestnené pomerne vysoko. Pri nevhodnom spôsobe ich ovládania potom vzniká problém. Ak je totiž navrhnuté strešné okno s ovládaním hore, je ťažko dosiahnuteľné. Jednou z možností je dokúpenie ovládacej tyče, ktorá však predstavuje dodatočné náklady, prekáža v miestnosti a otváranie okna je menej pohodlné. Ak budeme hľadať pragmatické riešenie, okno s dostupným ovládaním dole je rozhodne vhodnejšie.

b) ako hlavné okná v podkroví
V prípade, že strešné okná sú hlavným zdrojom svetla v podkroví, musíme zohľadniť všetky aspekty interiéru a dispozície, aby úžitková hodnota okien bola čo najvyššia. Zvislá nadmurovka nesmie byť príliš vysoká, aby výška spodnej hrany rámu umožnila výhľad zo strešného okna von. Pre nižšie umiestnené okná volíme dlhšie rozmery, aby i horná hrana rámu, resp. ostenie boli dostatočne vysoko voči hlave užívateľa. Ak zaistíme optimálny výhľad, je nutné myslieť i na efektívne otváranie. Tým určite nie je obyčajné kývne okno, ktorého spôsob otvárania bráni výhľadu von pri otvorenej polohe krídla.
Preto sa odporúča voliť také kovanie strešného okna, ktoré umožní zdvihnúť krídlo nad hlavu bez toho, aby jeho vrchná časť pri otvorení zasahovala do interiéru.
Riešenia sú dve.
Tzv. výklopné/kývne okná, ktoré sú drahšie a nájdu si ich skôr náročnejší zákazníci. Tejto kategórii kraľuje okno Roto Designo R8, ktoré je ako doposiaľ jediné na trhu vybavené špičkovým šesťbodovým celoobvodovým kovaním. Toto okno umožňuje mnoho funkčných aretácií, bezpečne drží vo všetkých uhloch vyklopenia a zaisťuje tesné uzatváranie krídla vo všetkých štyroch rohoch.

Rovnomenný výrobca ponúka i druhý systém otvárania nad hlavu, s podobným komfortom ako výklopné/kývne okno, ale s cenovou reláciou na úrovni obyčajných kývnych okien. Toto otváranie sa nazýva výsuvno-kývne, samotné okno potom Roto Designo R7.

Len dodržaním všetkých spomenutých pravidiel návrhu a inštalácie strešného okna dosiahneme maximálnu spokojnosť užívateľa podkrovia a zaistíme správne funkcie s využitím všetkých predností, ktoré strešné okná ponúkajú.

Text: Tomáš Hrdina
Foto: ROTO