bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Hlavné zásady návrhu protisnehových opatrení

Najčastejšie chyby pri návrhu protisnehových opatrení

 

Možno si ešte spomeniete ako v zime 2005/2006, vznikali rovnako škody na majetku aj na zdraví ľudí, ktorí boli v nesprávnej dobe na nesprávnom mieste, a to v dôsledku pádu snehu zo strechy – na autá, ďalšie budovy a hlavne na ľudí. Možno ste tiež ustrnuli, keď ste v televízii videli zábery, ako zo strechy s nepríliš veľkým sklonom spadol kus snehu s ľadom na kočík s malým dieťaťom.
Zo zorného uhla staviteľa striech možno na sneh nazerať pozitívne (napríklad pri plochej streche tvorí akúsi krátkodobú tepelnú izoláciu) i negatívne (z hľadiska statického). Ale ako sa už častokrát ukázalo, čoho je veľa, toho je príliš. Ani v budúcnosti sa pravdepodobne v extrémoch, ktoré zima pripraví, nezaobídeme bez odstránenia snehu zo strechy ľudskou silou.
Pozrime sa na to, ako sa dá ochrániť zdravie ľudí a v neposlednom rade aj samotné strešné konštrukcie v podmienkach nevybočujúcich z normálu.

 

Súčasťou takmer všetkých strešných systémov sú opatrenia proti pohybu snehu po streche a jeho pádu zo strechy. Ak niekto od pokrývača žiada, aby mu strechu pokryl (či už tým alebo oným materiálom), nie je jeho povinnosťou prosiť o to, aby pokrývač zahrnul do ceny aj tieto opatrenia. Pokiaľ pokrývač majiteľovi chce strechu pokryť včítane týchto opatrení a majiteľ objektu tieto opatrenia považuje za zbytočné, pokrývač by si mal od majiteľa vyžiadať písomné potvrdenie jeho požiadavky.
Pokrývač sa tým vyhne neskoršiemu dohadovaniu, ak dôjde k nejakým škodám. Primárne je za stav objektu zodpovedný majiteľ, nie je ale problém presunúť zodpovednosť ďalej, keď sa ukáže, že pokrývač akosi zabudol umiestniť ochranné prvky.

Možnosť neumiestiť ochranné prvky na strechu existuje, ale len pre úzky okruh konštrukcií pri splnení požiadaviek, ktoré určuje norma pre navrhovanie striech.


Sneh padajúci zo strechy nesmie:

  • dopadať tam, kde sa predpokladá výskyt osôb či automobilov, na chodníky a ďalšie komunikácie, parkoviská a pod.,
  • dopadať na nižšie položené konštrukcie.


Strecha by mala byť navrhnutá tak, aby čo najviac umožnila snehu spadnúť mimo nej. To znamená:

  • priechody strechou (komíny, strešné okná) by na streche nemali byť buď vôbec, alebo (pokiaľ už sa vyskytujú) by mali byť umiestnené čo najbližšie k hrebeňu,
  • strecha by mala byť navrhnutá čo najjednoduchšie, to zn. sedlová či pultová, bez žľabov, kde by sa sneh kumuloval,
  • odkvapy by mali byť znížené na úroveň, kde ich sneh už pri svojom páde neohrozí, ale zároveň tak, aby pri daždi voda odkvap nepreskočila. V horských oblastiach je možné občas vidieť elegantné riešenie s demontovateľnými odkvapmi, ktoré sa na zimu odstránia a na jar opäť namontujú.

 

 

Všetci projektanti a pokrývači by si tu mali položiť otázku: spĺňajú vami navrhované alebo pokrývané strechy tieto podmienky? Potom je možné ich so súhlasom majiteľa navrhnúť bez opatrení proti pohybu snehu po streche a jeho pádu zo strechy. Vo veľkej väčšine prípadov však strecha tieto podmienky nespĺňa, takže je potrebné pristúpiť k zodpovednému návrhu príslušných opatrení.

 


Návrh opatrení proti pohybu snehu po streche a jeho pádu zo strechy
Hlavným účelom týchto opatrení je zamedziť pohybu snehu po streche. Aj pomalé ,,tečenie“ snehu po streche dokáže napáchať pomerne značné škody (dokazujú to napr. olámané škridle v žľaboch). Pokiaľ už sa sneh po streche začne pohybovať, dokáže pohnúť aj komínom.
Než umiestniť do dvoch radov nad odkvapom rad protisnehových škridiel, protisnehových háčkov alebo rad líniových zachytávačov – to radšej nič. Väčšie množstvo snehu to aj tak nezastaví, a keď sa už sneh po streche pohne, tieto opatrenia väčšinou ešte strechu poškodia. Narážam na vytrhané laťky a prelomené škridle pri odkvape, na ktorom boli položené líniové zachytávače (rebríky).
Len veľmi málo krytín (zvlášť ide o plechové) má riešený systém zachytávania snehu líniovými prvkami, kedy sa nemožnosť osadení protisnehových škridiel alebo háčkov kompenzuje opakovaním týchto protisnehových bariér.
Pri väčšine systémov tvoria hlavnú časť opatrení proti pohybu a pádu snehu zo strechy snehové škridle alebo snehové háčky (opatrenia umiestňované do plochy strechy). Líniové opatrenia sú doplnkom, ktorý má za úlohu zachytiť prípadné kusy ľadu pohybujúceho sa po streche (spadnuté od dymovodu plynového kotla atď.). Samostatné použitie týchto líniových sneholamov nie je výrobcovi dovolené! Výnimku tvoria iba systémy, pri ktorých je líniový zachytávač jedinou možnosťou – v tomto prípade sa musia opatrenia po určitej vzdialenosti opakovať (pozri vyššie).
Ak ste projektant, uvažujte dopredu. Typickou chybou, veľmi často videnou a opakovanou, je radenie vikierov vedľa seba s minimálnym priestorom medzi nimi. Tu aj napriek najlepším protisnehovým opatreniam dochádza ku kumulácii snehu medzi svetlíkmi a následným problémom (napr. so zatekaním) nebo k vlhnutiu muriva svetlíkov.
Ako teda postupovať v prípade, že potrebujeme na strechu umiestiť protisnehové opatrenia?
Upozornenie!

 

Pokiaľ pôjde o rekonštrukciu strechy na staršom objekte, kde dosiaľ opatrenia neboli, mal by sa prizvať ku konzultácii statik. Staršie objekty sú dimenzované na nižšie zaťaženie snehom. Je potrebné stanoviť únosnosť krovovej konštrukcie alebo jej prípadné zosilnenie.

1 – Stanovenie snehovej oblasti a zaťaženie snehom
Ak vlastníte aktuálnu mapu snehových oblastí (v súčasnej dobe platí mapa z prelomu rokov 2006/2007), nájdete si v nej základnú váhu snehu a použijete príslušný vzorec pre stanovenie zaťaženia. Inak sú vám informácie o základnej váhe snehu povinní poskytnúť v príslušnom hydrometeorologickom ústave.

 

 

 

2 – Stanovenie sklonu strechy
Poznanie sklonu je nutné pre neskoršie stanovenie schémy kladenia protisnehových škridiel.
Ak si sklon nestanovujete sami alebo ho nemáte z projektu, radšej sa presvedčte, či sklon, ktorý vám bol nahlásený, je skutočne v stupňoch a nie v percentách (a naopak). Koncový zákazník často medzi týmito termínmi nerozlišuje a ako viete, 100 % sklon je rovný 45 °.

 


3 – Stanovenie schémy kladenia protisnehových opatrení
Na základe vyššie uvedených údajov (zaťaženie podľa snehovej mapy a sklonu strechy) je nutné stanoviť schému kladenia protisnehových opatrení. Väčšina výrobcov strešných krytín udáva, aká schéma (tzn. presný počet a umiestnenie) je potrebná pre daný sklon strechy a zaťaženie snehom. Pri škridlových krytinách ide o protisnehové škridly aleho protisnehové háky. Ostatné krytiny sa riešia individuálne. Pri škridlových krytinách musíme mať na pamäti, že výrobcovia odporúčajú zosilnenie opatrení – napr. pri žľaboch sa osadzuje spojený rad škridiel/háčkov, rovnako aj pri odkvapovej hrane. To isté platí pre rozmiestnenie nad prestupujúcimi konštrukciami alebo strešnými oknami. Pri škridlových krytinách zabraňujú tieto opatrenia zvlášť samotnému poškodeniu krytiny pri pohybe snehu po streche. Uvedené opatrenia by preto mali byť rozmiestnené po celej streche. To, aby sneh alebo ľad nespadli cez odkvapovú hranu strechy, riešia opatrenia opísané v bode 4.

 


4 – Doplňujúce opatrenia
Snehové škridly alebo háky zabraňujú pohybu snehu po streche a škodám vzniknutým pomalým ,,tečením“ snehu po povrchu krytiny. To, aby padajúcim snehom z odkvapovej hrany (kde vyššie uvedené opatrenia nemajú taký efekt) neboli ohrození ľudia, automobily ani nižšie položené konštrukcie, zaručia tzv. sneholamy. Ide o líniové konštrukcie, ktoré zasahujú do oveľa väčšej výšky nad úroveň krytiny než protisnehové škridly či háčky. Existuje niekoľko typov týchto konštrukcií:
a) tzv. rebríky,
b) trubkové zachytávače (dve a viac trubiek nad sebou uchytených do konštrukcie nosnej škridly),
c) guľatina uchytená v hákoch na nosných škridlách.
Osadenie týchto prvkov by sa malo riadiť požiadavkou výrobcu, ktorý väčšinou odporúča k ich uchyteniu kovové nosné škridle umiestnené spravidla nad krovom. Už len ojedinele sa používajú nosné prvky, akési konzoly opierajúce sa o klasickú škridlu, opäť upevnené na krov alebo nad krov. Pri nevhodnom osadení alebo použití zle navrhnutej konzoly dochádzalo k prelomeniu samotných škridiel. Často bol tento problém spojený rovnako s neumiestnením snehových škridiel nebo háčkov do plochy strechy (samotný sneholam, aj keď bol umiestnený a osadený vhodne, neuniesol sneh v pohybe).
Dnes už všetci výrobcovia líniových opatrení pre škridlové krytiny dovoľujú používať sneholamy (líniové opatrenia v odkvapovej hrane) výhradne v kombinácii s protisnehovými škridlami alebo hákmi. Pri škridlových krytinách, ktoré sú vybavené protisnehovými hákmi či škridlami sa líniové opatrenia osadzujú iba ako ochrana zdravia osôb na komunikáciách, automobilov a nižšie položených konštrukcií. V tomto prípade možno osadiť líniové opatrenia iba tam (na tú stranu), kde je to potrebné a hrozí nejaké riziko. V prípadoch, keď by mohlo dôjsť iba k poškodeniu samotnej krytiny a sneh z odkvapovej hrany padá len tam, kde žiadne nebezpečenstvo nehrozí, sa o ,,zdravie“ škridlovej krytiny postarajú protisnehové háčky alebo škridly.

Dôležité je tiež to, že opatrenia sú dimenzované iba na určitý rozostup krovu (nad ktorý sa sneholamy montujú). To môže byť problémom napr. pri krovoch s krovkami po vlašsky, kde je málo zvislých nosných prvkov, ktoré by pre montáž líniových sneholamov prichádzali do úvahy a sú od seba vzdialené príliš ďaleko. Pri týchto konštrukciách sa musia riešiť opatrenia individuálne.
Ako som sa už vyššie zmienil, u niektorých výrobcov krytín (zvlášť plechových) predstavuje tento spôsob, teda ochrana líniovým sneholamom, jedinú možnosť, ako ochrániť všetko, čo je potrebné. Vyžaduje to samozrejme maximálnu opatrnosť a informovanosť o spôsobe spracovania a spotrebe líniových sneholamov. Je potrebné mať na pamäti, že v závislosti na sklone strechy, záťaži snehom a dĺžke krovu sa musia opatrenia na vzdialenosti od odkvapu k hrebeňu aj niekoľkokrát opakovať.

Pri dodržaní vyššie uvedených odporúčaní sa maximálne vyhnete problémom, ktoré vám môžu vzniknúť zlým alebo vôbec žiadnym rozmiestnením opatrení proti snehu na streche. Nečakajte, že pri nešťastí s poraneným človekom alebo pri škode po páde snehu zo strechy stačí tvrdiť, že ste dali ponuku bez ocenenia opatrení proti pádu snehu. Rovnako tak by mal projektant dbať na bezpečnosť a opatrenia už podrobne rozpísať v projekte. Aj keď existuje možnosť strechu urobiť (pri splnení príslušných požiadaviek) bez opatrení proti pohybu snehu po streche a jeho pádu zo strechy, ako som sa o tom zmienil na začiatku, v husto obývaných zástavbách je táto možnosť skôr teoretická. Držte sa odporúčaní výrobcov krytín a požiadaviek normy.
Pritom všetkom ale majte na pamäti, že nový dom by mal byť na záťaž dimenzovaný, pri rekonštrukcii je potrebné prizvať k posúdeniu statika.
Na záver perlička: problémov so snehom na strechách, či už z hľadiska statiky alebo pádu snehu začalo logicky pribúdať s väčším počtom lepšie zateplených striech – podkroví. Nie je to teda umelo vyvolávaný problém, do budúcna sa však iste bude hlásiť so stále väčšou razanciou.

 

Text: Ing. Stanislav Nohavica

 

Foto: archiv firiem

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
DOMEXPO 2018
HELUZ
EVVA
BAUMIT
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.