Impregnácia dreva proti biotickým škodcom

Kvalitné drevo je v stavebníctve nenahraditeľný a dnes i opäť stále častejšie využívaný materiál. Nepodceňujte pri stavbách alebo rekonštrukciách drevených objektov alebo prvkov prevenciu proti napadnutiu dreva biotickými škodcami, a to už vo fáze projektu. Investície do impregnácie dreva sa rozhodne vyplatia – pri správnom použití zaručujú prípravky BOCHEMIT profesionálnu a spoľahlivú ochranu dreva a predchádzajú tak možným komplikáciám a nákladom spojeným s následnou sanáciou napadnutého dreva, ktoré môžu aj mnohonásobne prevýšiť náklady na prevenciu.

Legislatívne zabezpečenie

Legislatívne túto problematiku upravuje EN 335 – Trvanlivosť dreva a materiálov na báze dreva – Triedy použitia: definícia, aplikácia na rastúce drevo a na výrobky na báze dreva. Na európskej úrovni ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o uvádzaní na trh a používaní biocídnych výrobkov 2012/528 / EÚ (BPR). Podľa tohto nariadenia musia mať všetky biocídne výrobky pred uvedením na trh povolenie a účinné látky v nich obsiahnuté sa musia vopred schváliť. Ak sa prípravkom na ochranu dreva ošetruje drevo trvalo zabudované do stavieb, patrí takýto prípravok medzi tzv. stanovené výrobky podľa zákona č. 22/1997 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a musia pre uvedenie na trh EÚ spĺňať technické požiadavky, ktoré sú upravované národnou legislatívou členskej krajiny EÚ, v ktorej sa výrobok uvádza na trh. Napr. v Českej republike sú technické požiadavky uvedené v nariadení vlády ČR č. 163/2002 Sb. v znení nariadenie vlády ČR č. 312/2005 Sb.

Impregnovať áno alebo nie? Rozhodne áno!

Ak sa pozrieme do požiadaviek noriem, tak jednoznačnú požiadavku na chemickú ochranu nájdeme iba v prípade umiestnenia dreva do zeme alebo vody. Použiť chemickú ochranu pre zvýšenie trvanlivosti dreva je však veľmi vhodné, ak drevené prvky budú používané ako nosné, sú ťažko nahraditeľné alebo opraviteľné. V prípade vystavenia dreva poveternostným podmienkam (napr. priamy dážď) existuje ešte vyššie riziko napadnutia  neustále vďaka zvýšenej vlhkosti.
Riziko predstavujú chyby v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi alebo kondenzácii par pri kolísaní teplôt, a ďalej vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká. V tomto prípade slúži impregnácia dreva ako poistka pred možnými problémami. Túto poistku možno v priebehu životnosti stavby nikdy nepoužijeme, ale je možné, že pri chybne vykonanej stavbe alebo jej detaile budeme radi, že takúto ochranu máme.

Metódy impregnácia dreva

Pri profesionálnej ochrane stavebného reziva ide predovšetkým o vákuovo-tlakovú impregnáciu, máčanie, vstrekovanie, náter a postrek. Výsledky týchto spôsobov impregnácie sú výrazne ovplyvnené vlastnosťami dreva:

  • zmáčaním povrchu dreva kvapalinou – prach, predchádzajúce nátery a stará vrstva skorodovaného dreva bráni zmáčaniu
  • vlhkosťou dreva – veľmi zjednodušene platí, že čím viac vody drevo obsahuje, tým menej je schopné pojať impregnačný roztok
  • hustotou dreva – čím je drevo hustejšie, tým obsahuje menej pórov pre prenikanie impregnačného roztoku
  • hrubosťou opracovaného povrchu – do hobľovaného dreva vsakuje impregnačný roztok horšie než do nehobľovaného.

 

Dôležitými faktormi pre vykonanie správnej impregnácie sú najmä:

  • koncentrácia aplikačného roztoku: optimálna koncentrácia je odporúčaná výrobcom; nemusí platiť, že čím koncentrovanejší je roztok, tým lepšie; koncentrovanejší roztok môže zasychať na povrchu skôr, než stihne vsiaknuť do dreva
  • čas kontaktu pracovného roztoku s drevom: všeobecne platí, čím je kontakt s drevom dlhší, tým je príjem roztoku vyšší
  • režim vákuovo-tlakovej impregnácie alebo vhodný pracovný tlak pri vstrekovaní (pre dosiahnutie hlbokej penetrácie impregnačného roztoku do dreva).


Aplikáciu náterom, postrekom alebo máčaním zvládne aj neprofesionál, ktorý si tak môže svojpomocne zabezpečiť ochranu dreva na profesionálnej úrovni.


Podľa čoho voliť spôsob chemickej ochrany dreva

1. Príslušnej triedy ohrozenia dreva podľa platných noriem
Vďaka štyridsaťročným skúsenostiam spoločnosti Bochemie s vývojom prípravkov pre impregnáciu dreva ponúka značka BOCHEMIT ako jediná v strednej Európe prípravky priemyselnej impregnácie až do triedy ohrozenia 4 (BOCHEMIT Forte Profi).

2. Druhu dreva
Odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti drevokazným hubám nie je veľká, len dub je klasifikovaný ako trvanlivý, ostatné dreviny sú stredne alebo slabo trvanlivé. Preto je potrebné drevo chrániť pred drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom tak, aby pre nich neboli vytvorené vhodné podmienky pre napadnutie dreva.

3. Podmienok ohrozenia dreva
Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hmyzom môže nastať dokonca už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, to zn. ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hubami triedy Basidiomycetes nastáva vtedy, keď vlhkosť dreva (aj len prechodne) prekračuje 20 %, hubami spôsobujúcimi mäkkú hnilobu, keď je drevo v trvalom kontakte so zemou a/alebo vodou alebo je drevo zabudované vo vonkajšom prostredí a v jeho trhlinách a škárach sa usadzujú nánosy špiny. Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hubami spôsobujúcimi modranie nastáva vtedy, keď je vlhkosť povrchu dreva vyššia ako približne 22 % (napr. ako dôsledok vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu alebo kondenzujúcej vodnej pary). Optimálna teplota pre rozvoj húb je 22 – 25 °C. Nebezpečenstvo ohrozenia dreva plesňami nastáva, ak je vlhkosť povrchu dreva vyššia ako 25 %.
 
4. Požadovanej trvanlivosti chráneného dreva v konkrétnych podmienkach
Životnosť uskutočnenej ochrany Bochemit je pre drevo použité v interiéri časovo neobmedzená, pri dreve v exteriéri minimálne 10 rokov (s krycím náterom). Potom sa odporúča vykonať kontrolu stavu ochrany (ideálne v dvojročných intervaloch). Je nutné tiež pamätať na následné ošetrenie priečnych rezov, zárezov, plátaní a iných druhov spojov uskutočnených až po impregnácii, pretože práve tieto miesta sú škodcami a hubami ohrozená najviac, tam prakticky vždy deštrukčný proces začína.


Třída použití Popis Škůdci Příklady použití dřeva Prostředí
1 Drevo je pod strechou, celkom
chránené pred poveternosťou, nie je vystavené pôsobeniu vlhkosti
hmyz strešne rezivo, podlahové dosky, lišty, stolárske a truhlárske rezivo neklimatizované suché interiéry (půdní prostory, krovy) vlhkost dřeva 10 % až 20 %
2 Drevo je pod strechou, celkom chránené pred poveternosťou,  vlhkosť okolia alebo kondenzácia par môže viesť k občasnému zvýšeniu vlhkosti dreva  hmyz huby konštrukčné rezivo, obklady, strešné rezivo so zvýšeným rizikom kondenzácie vodných par neklimatizované interiéry s relatívnou vlhkosťou vzduchu aj viac ako 80 % (pivnice, práčovne) vlhkosť dreva niekedy môže presiahnuť 20 %
3 Drevo je v exteriéri nad zemou, vystavované opakovane zvýšenej vlhkosti hmyz huby exteriérové rezivo, podhľady, obvodové konštrukcie, strešné škridle, zábradlie, plotové dosky exteriéry, ale bez kontaktu so zemou (vonkajšie obklady a konštrukcie) vlhkosť dreva často väčšia ako 20 % + pôsobenie poveternosti, napadnutie drevokaznými a drevo sfarbujúcimi hubami, plesňami a drevokazným hmyzom je možné
4 Drevo je v trvalom kontakte so zemou alebo sladkou vodou, vystavené pôsobeniu vlhkosti  hmyz huby stĺpy elektrického vedenia, zvukové bariéry, drevené základy, detské ihriská, piliere, mostné konštrukcie drevo zabudované do zeme alebo vody (aj čiastočne) (stĺpy, podvaly, chladiarenské veže) vlhkosť dreva stále vyššia ako 20 % + pôsobenie poveternosti a kontakt so zemou
5 Drevo je trvale vystavené pôsobeniu morskej vody  morský škodcovia, huby piliere, móla, prístavné hrádze, lodné trupy drevo zabudované do morskej vody (aj čiastočne) (lode, zariadenia prístavov) vlhkosť dreva stále vyššia ako 20% + pôsobenie morskej vody


Praktické rady a odporúčania

Top širokospektrálnym produktom pre povrchovú impregnáciu stavebného reziva v interiéroch aj v exteriéroch je na našom trhu BOCHEMIT Optimal Forte. Poskytuje dlhodobú ochranu dreva proti drevokazným hubám, plesniam aj drevokaznému hmyzu. Súčasne má zvýšenú odolnosť proti vymývaniu účinných látok z dreva pôsobením poveternostných podmienok. Aplikuje sa máčaním v máčacích vaniach, ale aj náterom alebo postrekom. Najrozšírenejším produktom v profesionálnej sfére je BOCHEMIT QB Profi, ktorý je na rozdiel od Bochemit Optimal Forte navyše vhodný aj pre dlhodobé máčanie alebo vákuovo-tlakovú impregnáciu. Okrem transparentného variantu sú oba prípravky dodávané tiež s indikačnou farbou zelenou a hnedou, čo umožní odlíšiť ošetrené drevo alebo jeho časti od dreva neošetreného. Koncentráty sa pre aplikáciu riedia vodou, roztok veľmi dobre vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Pred ošetrením je najprv nutné odstrániť z povrchu dreva zvyšky kôry, starých náterov a nečistôt. Ošetrenie dreva sa vykonáva pri teplotách +5 °C do +30 °C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Počet aplikácií sa riadi požadovaným príjmom a kvalitou opracovania dreva, obvykle je potreba jednej až dvoch aplikácií. Drevo použité v exteriéri je potrebné po impregnácii navyše ošetriť vhodným krycím náterom, a to po zaschnutí impregnácie, čo je spravidla po 4 – 24 hodinách v závislosti od vlhkosti dreva a klimatických podmienok.

Viac o prípravkoch BOCHEMIT a ich konkrétnom použití nájdete na www.bochemie.cz.

 

1.10.2017