Je vhodný krb alebo kachľová pec do novodobých domov?

Krb alebo pec – 3 otázky pre správny výber krbu alebo pece

 • Čo je dôležitejšie, kvalita alebo cena?
 • Chcete teplovzdušné teplo alebo sálavé teplo?
 • Keď si zodpoviete prvé dve otázky, až potom hľadajte odpoveď či chcete krb, pec, prípadne sporák.

 

Čo je správne – krb alebo kozub?

Na začiatok je potrebné vysvetliť, ktorý názov je správny, krb alebo kozub. Používajú sa obidva pojmy, aj keď slovo krb je viac zaužívané. Iní zase tvrdia, že krb je nespisovné slovo. Preto sme oslovili tých najkompetentnejších – Slovenskú akadémiu vied, Jazykovedný ústav
Ľudovíta Štúra v Bratislave:
„V poslednom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu (2000) a Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) sa slovo krb hodnotí ako subštandardné, teda nespisovné, a jeho spisovným ekvivalentom je slovo kozub, no v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z roku 2011 sa slovo krb už uvádza ako menej vhodné, no nie nespisovné.“
Skutočnosť je taká, že slovo KRB je medzi ľuďmi mnohonásobne častejšie používané, preto v ďalších textoch budeme používať práve toto slovo.

Akumulačný krb so Sommerhuber keramikou a Spartherm krbovou vložkou. Jedinečná je hlavne keramika dolnej lavičky, ktorá je zrejme najväčšou keramikou na svete. (foto: Sommerhuber)

Čo je dôležitejšie, kvalita alebo cena?

Nízka cena je lákavá, ale môže byť aj zradná. Je veľa staviteľov a výrobcov, ktorí sa zameriavajú na cenu, často to však končí katastrofou. Uvádzam niekoľko príkladov. Napríklad v dome na obr. 1 bol zrealizovaný krb, pri ktorom boli síce použité správne materiály na izoláciu komory krbu, ale v nepostačujúcej hrúbke. Neodborní remeselníci
nemajú dostatočnú znalosť pri izolovaní horľavých konštrukcií a ich práca znižuje bezpečnosť prevádzky diela krbu alebo pece. Skutočne to netreba podceňovať, veď ide o horiaci oheň v strede domácnosti.

Obr. 1 Nekvalitne zrealizovaný krb a komín spôsobili požiar v novostavbe

Pozor na riziká neodbornej práce
Remeslo kachliar je od roku 2004 remeselnou živnosťou, to znamená, že vykonávať toto remeslo môže len osoba s odbornou spôsobilosťou, teda vyučený kachliar. Bohužiaľ, na Slovensku je veľa firiem, ktoré túto odbornosť nemajú. Dôkazom toho sú alarmujúce štatistiky požiarovosti evidované na Prezídiu hasičského zboru Ministerstva vnútra SR (tabuľka 1).

Tabuľka 1

 

Tabuľka: Štatistiky požiarov zo spotrebičov na tuhé palivo

Rok

Počet požiarov

Škoda v €

Počet úmrtí

Počet zranených

2009

434

1 257 470,-€

4

21

2010

616

2 473 935,-€

3

18

2011

687

1 913 950,-€

3

24

2012

720

1 951 315,-€

1

20

 

Akumulačná pec s optikou krbu so Sommerhuber keramikou a Brunner akumulačným ohniskom (foto: Sommerhuber)

Kúrenie drevom a ekológia
Nielen kachliari môžu urobiť chybu. Súčasné krby a kachľové pece spĺňajú najprísnejšie emisné hraničné hodnoty viacerých európskych krajín, kde sú tieto hodnoty emisií uzákonené (v súčasnosti je už v spracovaní aj celoeurópsky predpis). Môžeme teda konštatovať, že spaľovanie dreva v moderných krboch a peciach patrí medzi najekologickejšie formy vykurovania. Aby to bolo tak aj v praxi, je potrebné dodržiavať správnu prevádzku aj zo strany užívateľa.

Na obr. 2 je uvedený príklad, ako sa to nemá robiť. Užívateľ krbu páli vo svojom diele okrem dreva aj domový odpad od obalov až po plastové fľaše. Okrem toho, že znečisťuje životné prostredie, takouto prevádzkou sa výrazne znižuje životnosť diela krbu alebo pece. Napríklad antikorový komín pri spaľovaní pastových fliaš podlieha deštrukcii, pretože je citlivý na agresívne látky, ktoré vzniknú pri spaľovaní plastu.

 

Obr. 2 Krb, či pec sú vysoko ekologické spotrebiče na drevo. Mnohí užívatelia si ich však zamieňajú so spaľovňami odpadu.

Tipy pre správnu prevádzku krbu:

1. Spaľujte výhradne suché drevo 2 roky skladované na vetranom a zakrytom mieste. Takéto drevo obsahuje vodu do 20 % svojho objemu a má vysokú výhrevnosť. V tabuľke 2 je pre porovnanie výhrevnosť dreva pri rôznych stupňoch vysušenia.

2. Do ohniska vkladajte maximálne toľko dreva, koľko je stanovené v návode na obsluhu krbu alebo pece.
Väčšie množstvo dreva spôsobuje vyššie teploty spalín, teda komínom odchádza viac tepla von a krb funguje s nízkou účinnosťou. Pri správnej dávke dreva býva účinnosť vyššia ako 70 %, pri akumulačných kozuboch až nad 80 %. Keď ale do ohniska vložíte 2 krát väčšiu dávku dreva, ako stanovuje výrobca, tak účinnosť klesá niekedy aj pod 60 % a do komína odchádzajú spaliny s teplotou viac ako 400 °C – týmto sa výrazne skracuje životnosť krbu aj komína.

3. Vložené drevo zapaľujte zhora ako na obr. 5
Možno to znie zvláštne, ale skutočne správne zakurovanie by sa malo robiť zhora. Takto sa podstatne znížia emisie, komín sa rýchlejšie naštartuje a v ohnisku čistejšie horí, čo zabezpečí aj čistejšie sklo dvierok:

 • najskôr do ohniska vložíte príslušnú dávku dreva
 • potom na vrch položte cca 0,5 kg drobno naštiepaného dreva, najlepšie mäkkého
 • pod toto na drobno naštiepané drevo položte zapálený ekologický pevný podpaľač
 • otvorte prívod vzduchu na horenie.


4. Prívod vzduchu na horenie otvorte do maximálnej pozície. Po dobrom rozhorení 20 – 30 minút môžete prepnúť prívod vzduchu na horenie do strednej pozície a tam ho ponechajte až do ukončenia horenia. Škrtenie prívodu vzduchu počas horenia je veľkou chybou, nedostatočný prívod vzduchu spôsobuje nekvalitné spaľovanie, a tým sa opäť znižuje účinnosť horenia a sklo dvierok sa skôr zašpiní.

5. Prívod vzduchu na horenie uzatvorte až vtedy, keď sú nad pahrebou len malé modré plamienky.

6. Ďalšiu dávku dreva prikladajte až v stanovenom intervale zo strany vášho kachliarskeho majstra, napríklad pri akumulačných krboch sa drevo prikladá každých 4 – 8 hodín, pri kachľových peciach každých 8 až 24 hodín.

Obr. 5 Drevo zapaľujte zhora pevným ekologickým podpaľačom

Tabuľka 2
Aký vplyv má vlhkosť dreva na jeho výhrevnosť. Doslovne povedané, keď sa kúri čerstvo narúbaným drevom, tak je potrebné spáliť 2 krát toľko dreva, aby bol dosiahnutý rovnaký výkon.

 

Kvalita dreva

Objem vody v g na 1kg dreva

Objem vody v %

Výhrevnosť dreva v kWh/kg

Veľmi suché (zo sušičky)

100 g

10 %

4,5 kWh

2 roky skladované

200 g

20 %

4,0 kWh

1 rok skladované

350 g

35%

3,0 kWh

Čerstvo narúbané drevo

500 g

50%

2,1 kWh

Komín a jeho pravidelná údržba
Komín je motorom pre krb alebo pec. Preto je veľmi dôležité dobre sa o neho starať. Viete, aké problémy môžu vzniknúť, keď nie je vykonávaná pravidelná údržba? A kto určuje, aká má byť údržba?
Bezpečnostné pravidlá a lehoty čistenia stanovuje užívateľom krbov a pecí vyhláška MVSR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávaní kontrol. Je povinnosťou práve užívateľov dávať si pravidelne čistiť komín a dymovod raz za 4 mesiace. Komíny čistia revízni technici komínov alebo kominári. Ich práca zabezpečuje bezpečnosť prevádzky a je nesmierne potrebná.
Zdanlivá úspora v tejto oblasti môže spôsobiť obrovské škody na majetku
v prípade vzniku požiaru.

Akú formu tepla si vybrať? Chcete teplovzdušné teplo alebo sálavé teplo?
Aby ste sa správne rozhodli v tejto otázke, potrebujete vedieť niečo viac o obidvoch uvedených systémoch.
Na úvod jedno úsmevné zamyslenie, prečo vlastne tučniakovi nie je zima na nohy? Aby sme zodpovedali túto otázku, musíme si povedať niečo o slove konvekcia (prúdenie vzduchu). Kto totiž chce porozumieť prečo kachľová pec vytvára príjemnú tepelnú pohodu a zdravé bývanie, musí porozumieť aj pojmom, ako je konvekcia a tepelná pohoda.

Tučniakovi môžeme závidieť, on nie je vystavený voľnej konvekcii okolitého prostredia. Má totiž svoju vlastnú. Preto by tučniak ani nebol zákazníkom pre kachľovú pec. Je mu úplne jedno, či stojí na ľade alebo snehu. Je to plne izolovaná bytosť na rozdiel od nás ľudí, ktorí sme veľmi závislí a citliví na našom okolí. Slovo „pinguin – tučniak“ pochádza z latinského „pinguis“ a znamená tuk. Tuk je teda prvou izolačnou vrstvou tučniaka. Nad tým sa nachádza vrstva vzduchového vankúša, ktorá je vytvorená a zároveň aj uzavretá perím, naukladaným podobne ako strešná krytina. Takto si tučniak vytvára svoju vlastnú vnútornú konvekciu pomocou krvného obehu, ktorá udržuje zviera pri konštantnej teplote 38 °C. Závideniahodné pre nás je aj to, že má stále teplé nohy.

Kachľová pec so Sommerhuber keramikou s maľovanými motívmi dotvára jedinečnú atmosféru domova (foto: Sommerhuber)

Chlad a prašnosť
Človek, na rozdiel od spomínaných tučniakov, má tenkú kožu a je neizolovaný. Takýto sme a takto musíme čeliť nášmu bezprostrednému okoliu. Pri tomto kontakte dochádza k neustálej výmene tepla medzi človekom a jeho okolím. Dôležitý je fakt, že my odovzdávame vždy teplo okoliu, pretože máme prebytok energie, spôsobený vysokým príjmom energie potravinami. Vykurovanie obytného priestoru teda neznamená, že človek prijíma energiu z vykurovacieho systému. Vytvorí si jednoducho tepelnú pohodu tým, že nemusí odovzdávať okoliu príliš veľa energie. A túto energiu odovzdávame každý z nás nasledujúcimi spôsobmi: sálaním, odparovaním – potením, dýchaním a odovzdávaním tepla okolitému vzduchu. Nadmerné odovzdávanie energie zaťažuje organizmus.
K tomu všetkému prichádza ešte zaťaženie organizmu prachom, ktorému sa nedá zabrániť pri vykurovacích systémoch založených na prúdení vzduchu - konvekcii. Tieto vykurovacie systémy využívajú vzduch v miestnosti ako médium na prenos tepla. Vykurovacie teleso, pozostávajúce z rebier alebo lamiel (patrí sem aj teplovzdušný krb), zohrieva
vzduch, ktorý následne stúpa ku stropu, potom prúdi ku stene ležiacej naproti, ochladí sa, klesá a vracia sa späť ku vykurovaciemu telesu a cirkulácia vzduchu sa opakuje. Toto neustále prúdenie vzduchu spôsobuje samozrejme aj prúdenie prachu. Preto takéto vykurovacie systémy nie sú najoptimálnejšie hlavne pre alergikov. Pre porovnanie je to ako keď človek sedí v zime v aute a pustí si naplno vykurovanie. Kým je človeku zima, tak je fúkajúci horúci vzduch príjemný, ale po krátkom čase sa začnú vysušovať oči a sliznice a človek sa začne cítiť nepohodlne.      

Takzvaní „odborníci“ vedia urobiť fatálne chyby aj pri teplovzdušných rozvodoch z teplovzdušného krbu. Mriežka na obr. 8 je umiestnená blízko pri horľavej podlahe a drevených dverách. Navyše aj samotný rozvod bol vyhotovený neodborne, čoho dôkazom je zašpinená stena v okolí mriežky.

Zle postavené teplovzdušné krby spôsobujú vysoko nehygienické prostredie bývania, špina okolo mriežok nie je nič iné ako prepálený prach z teplovzdušných rozvodov. A to nehovorím o požiarnej bezpečnosti. Pri teplovzdušných krboch je totiž potrebné pravidelne čistiť celé rozvody vzduchu a vnútornú teplovzdušnú komoru krbu. Veď byt alebo dom je potrebné pravidelne vysávať. Ak sa táto údržba nerobí, tak po niekoľkých rokoch to môže v teplovzdušných rozvodoch vyzerať podobne ako na obr. 9.
 
Usadený prach vo flexibilných hadiciach rozvodov sa v mnohých prípadoch ani nedá vyčistiť. Teplovzdušný krb je možno technologicky najjednoduchšia stavba, ale aj tu vie neodborník urobiť veľa chýb. Hlavne alergici a citlivejší ľudia by sa mali silno zamyslieť nad tým, aké dielo krbu alebo pece si vyberú a nemenej dôležitý je aj kvalitný výber kachliarskeho majstra.
A práve v tom spočíva výnimočnosť akumulačných krbov a kachľových pecí. Vďaka svojim veľkým plochám odovzdáva kachľová pec väčšiu časť tepla okoliu priamo prostredníctvom sálania. Vytvára vo svojom okolí klimatické zóny, v ktorých si človek vždy môže nájsť optimálnu tepelnú pohodu. Buď si zvolí priamy kontakt, keď sa napríklad posadí na vyhriatu lavičku pece a nechá si prehriať všetky kĺby a chrbticu alebo sa posadí ďalej a bude si vychutnávať príjemné a hlavne jemné sálanie tepla
od pece. Aj pri peci sa odovzdáva určitý podiel tepla konvekciou, ten je ale v porovnaní s teplovzdušnými vykurovacími systémami minimálny.

Čo dáva akumulačným kozubom a peciam ich špeciálnosť?

 • Sálavé teplo z keramického materiálu obstavby akumulačného krbu/pece

Sálavé teplo je prirodzené:
liečivé zdravé sálavé teplo oživuje telo aj dušu, pretože je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu
    

 • Sálavé teplo je ako životná energia:

sálavé teplo akumulačného krbu/pece je dlhovlnné infračervené žiarenie
sálavé teplo je príjemné a rovnomerné a pri dotyku pôsobí na človeka regenerujúco

 • Sálavé teplo poskytuje čisté uvoľnenie:

sálavé teplo pôsobí do hĺbky tkaniva ~ 0,1 mm, a tým telo uvoľňuje a upokojuje.

 

Čo spôsobuje infračervené žiarenie z akumulačného krbu/pece?

 • Infračervené lúče odovzdávajú svoju energiu bunkám, resp. molekulám a atómom tela človeka, zosilňujú takto ich prirodzené vlastné kmitanie. Týmto sa zvyšuje teplota tkaniva a uvoľnená energia je nami vnímaná ako teplo.

 • Primárne reagujú v našom tele molekuly vody.

Tieto aktivované molekuly zase oživujú bunky a rozširujú cievy:

 • podporujú celkovú látkovú výmenu
 • uvoľňujú svaly a napätia v nich
 • redukujú vysoký krvný tlak a podporujú krvný obeh
 • zlepšujú zásobovanie tela kyslíkom (zohrievajú a vylučujú tuky)
 • majú pozitívne účinky na imúnny systém
 • podporujú samoliečebný proces
 • redukujú úroveň kyselín a očisťujú telo.

Sálavá akumulačná stavba kozuba alebo pece je také malé wellness miesto vo vašom domove.

Tradičná kachľová pec so Sommerhuber keramikou v nádhernej zelenej žíhanej glazúre. (foto: Sommerhuber)

Text a foto: Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE, www.inspire.sk
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov,
www.cechkachliarov.sk

 

13.6.2016