bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 24.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Omietky a fasády

Omietka

 

 

Omietka je ozdobou a ochranou budovy. Úlohou vonkajšej omietky je predovšetkým ochrana obalovej konštrukcie budov, jej nosných a nenosných prvkov pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho prostredia (dážď, vietor, slnečné žiarenie), ako aj tepelná a zvuková ochrana vnútorných priestorov. Nezanedbateľná je i estetická funkcia vonkajšej omietky ako podkladu pre konečnú povrchovú úpravu fasády, ktorej kvalita a vzhľad priamo závisia od kvality vonkajšej omietky. Funkcia vnútorných omietok nie je len dekoratívna, preto musia spĺňať aj náročné stavebno-fyzikálne požiadavky, konkrétne:

 

 

 • dostatočná pevnosť

 • vodoodpudivosť

 • difúzna schopnosť

 • tepelná a zvuková izolácia

 • estetická funkcia


Základné delenie omietok:

 • vnútorné - interiérové

 • vonkajšie - exteriérové


Iné delenia

 

Podľa 

  • spôsobu spracovania: suché, mokré,

  • materiálu: vápenné, cementové, sadrové, zušľachtené,

  • prísad, ktoré zlepšujú niektoré vlastnosti omietky: vodotesnosť, rezistencia voči soli, tuhnutie, mrazuvzdornosť, spracovateľnosť, priľnavosť k povrchu, disperzia, poréznosť, farebné omietky,

  • spôsobu omietania: ručné, strojové,

  • spôsobu nanášania: náterové, striekané, nahadzované,

  • podkladu: na drevo, murivo, betón...

Omietky skvalitňujú povrch konštrukčných prvkov a vytvárajú bázu na aplikáciu konečnej povrchovej úpravy.

 

Tepelnoizolačné omietky v kombinácii s murivom, ktoré má postačujúci tepelný odpor umožnia vyhnúť sa dodatočnému zatepleniu fasády. Pri použití muriva s vyšším tepelným odporom a perlitovej tepelnoizolačnej omietky môžeme dosiahnuť úsporu až 2,14 W na každý m2 obvodovej steny, čo po prepočítaní na ročnú spotrebu energie znamená 4,5 kWh/rok úspory na 1 m2 steny pri neprerušovanom vykurovaní počas vykurovacieho obdobia.

 
 

Kvalitu vonkajšej omietky často ovplyvňujú a znižujú nedostatky už v projektovej príprave stavby, najmä nezosúladenie vlastností navrhovanej omietky s vlastnosťami podkladu. Nekvalifikované, neodborné vyhotovenie omietok je nezriedka príčinou neskorších nedostatkov a porúch stavebného diela ako celku.

 

 

 

 

 

 

Vnútorné omietky 

 

musia okrem horeuvedených vlastností zabezpečovať, resp. podporovať:

 • tepelnú akumuláciu,

 • reguláciu vlhkostného režimu v interiéri,

 • zvukovú izoláciu,

 • odolnosť voči požiarom.

 

Optimálny omietkový systém

 

Základným predpokladom funkčnosti omietok je voľba vhodného omietkového systému optimálne zosúladeného s podkladom. Kvalitný omietkový systém nie je možné zodpovedne navrhnúť bez dôkladnej znalosti všetkých určujúcich podmienok a požiadaviek investora:

 • materiál podkladu a kvalitu jeho zhotovenia (rovnosť, vypracovanie ložných škár, vlhkosť podkladu), 

 • predpokladané využitie priestorov (bežné obytné priestory, priestory so zvýšenou vlhkosťou...),

 • požadovanú povrchovú úpravu,

 • technologické požiadavky realizátora a technické možnosti na stavenisku.


Požiadavky na omietky podľa technologických predpisov

Podľa technologických predpisov musí byť podklad pod nátery suchý (vlhkosť najlepšie do 4 %), pevný, zbavený všetkých nečistôt , prostý, bez vodorozpustných solí, bezprašný s vytmelením všetkých priehlbín. Pred samotným natieraním treba podklad penetrovať. Penetrácia je premostenie medzi podkladom a náterom. Penetrovať treba najmä podklady pórovitého charakteru, medzi ktoré možno zaradiť aj štukovú omietku obsahujúcu vápno. Fasádne omietky možno robiť až vtedy, keď murivo sadne a malta v murive zatvrdne. Jej rovinatosť sa nemá vychyľovať od tolerancie +-2 mm na 2 m dĺžky.

 

Ďalším zdrojom vlasových trhlín je nevhodná granulometria zŕn piesku. Obsah humusu, ílu a podobných znečisťujúcich prímesí nesmie prekročiť 5 %.

 

Zrnitosť pieskových prísad sa volí podľa hrúbky nanášanej vrstvy. Pre väčšie hrúbky sa volí väčšie zrno, pre tenšie menšie zrno.

 

Každá vrstva omietky, ktorá tvorí podklad pre ďalšiu vrstvu, musí zrieť určitý čas. Podľa technických podkladov konkrétnej firmy, ktorej materiál sa použije, musia jednotlivé vrstvy vyzrieť určitý počet dní. Všetky druhy omietok by mali zrieť jeden deň na 1 mm hrúbky omietky, minimálne však 14 dní. Na zamedzenie vzniku zmršťovacích trhlín sa odporúča vrstvu omietky v prvých dvoch dňoch udržiavať vo vlhkom stave.

 

Fasády

Vlastnosti jednotlivých druhov fasádnych povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením. Skladajú sa rôznych zložiek, ktoré plnia v materiáli rôzne funkcie:

 • Spojivá majú rozhodujúci vplyv na celkové vlastnosti exteriérovej omietky alebo náteru

  • určujú vhodnosť použitia povrchovej úpravy na konkrétny podklad za konkrétnych okrajových podmienok (druh podkladu z hľadiska materiálového zloženia, jeho vlhkosť a pod.), 

  • zabezpečujú pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňujú prídržnosť povrchovej úpravy k podkladu.

 • Ostatné zložky - pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá - rozhodne nie sú nepodstatné, ale na výsledné vlastnosti nemajú až taký vplyv ako spojivo a dokonca nie vždy musia byť v materiáli všetky prítomné. Niektoré lazúrovacie nátery napr. neobsahujú ani plnivá ani pigmenty – môžu byť transparentné a ich slabý farebný nádych je daný práve použitým spojivom. Klasickým príkladom náterovej hmoty bez plnív a pigmentov je aj obyčajný biely vápenný náter.

 

Výber povrchovej úpravy

 

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne vaša predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy).

 

V zásade máme na výber medzi 

 • hladkou fasádou s povrchovou úpravou fasádnym náterom, 

 • fasádou so štruktúrou - hladená, škrabaná, ryhovaná.

Druhým kritériom je výber povrchovej úpravy, ktorá svojimi vlastnosťami a zložením bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slnko, dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.). Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo. Podľa spojiva rozdeľujeme povrchové úpravy na

 • akrylátové - vodoodpudivé materiály na báze akrylátovej disperzie, určené na konečnú povrchovú úpravu novostavieb
  + veľmi dobrá prídržnosť

 • silikátové - minerálne výrobky na báze vodného skla, vysoko paropriepustné, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb, ako aj starých a historických budov
  + vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
  + vysoko paropriepustné, vhodné aj ako povrchová úprava sanačných systémov, kontaktných zatepľovacích systémov

 • silikónové - vodoodpudivé, paropriepustné materiály na báze silikónových živíc, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb, ako aj historických a starých objektov
  + nízka náchylnosť na zašpinenie
  + vysoká krycia schopnosť a dobrá prídržnosť

 • minerálne - materiály s hydraulickým spojivom určené na konečnú povrchovú úpravu minerálnych jadrových omietok v exteriéri i v interiéri
  + minerálne, vysoko paropriepustné materiály,
  + vhodné aj ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov

 • tepelnoizolačné

 

Fasádna omietka

 

Klasicky sa na úpravu fasád používa vápenno-cementová omietka minimálnej hrúbky 20 mm, povrchovo upravená tenkou vrstvou ušľachtilej omietky. Toto zloženie je vhodné pre murivo z pálených tehál. Pri štiepkocementovom murive je potrebné vonkajšiu omietku vystužiť sklotextilnou mriežkou, pri pórobetóne stačí vápennocementovú omietku naniesť v hrúbke cca 10 mm.

 

Ak je murivo zo zmiešaného materiálu alebo má otvorené nerovnosti či škáry, je nevyhnutné to zohľadniť. Ak pri škárach vychádza hrúbka omietky nad 25 mm, odporúča sa ju nanášať v dvoch vrstvách. Doba zrenia (karbonizácie omietok) je približne 10 dní na 10 mm hrúbky omietky.

 

 

Farebná úprava fasády

 

Farebná úprava fasády sa realizuje pomocou ušľachtilých farebných tenkovrstvových omietok alebo povrchovou farbou. Farebná omietka predstavuje lepšiu alternatívu, aj keď je finančne a technicky náročnejšia. Zmes je prefarbená v celom svojom objeme, je možné vytvoriť zrnitý, škrabaný alebo ryhovaný povrch. Takéto omietky si zachovávajú vysokú kvalitu aj po rokoch, vyrábajú sa na báze silikátových alebo akrylátových živíc, vodného skla, alebo minerálnych zložiek.

 

Farbenie fasády je lacnejší, ale menej trvanlivý variant. Farba sa nanáša na vyzreté omietky, betónové konštrukcie alebo staré nátery, na vyblednuté farebné omietky so zodpovedajúcimi parametrami – vyhovujúci technický stav podkladu (čistota, súdržnosť, nasiakavosť, výkvety solí...) a vyhovujúce chemické zloženie. Inak hrozí, že farba sa bude odlupovať. Farby kopírujú štruktúru podkladu a často sa používajú pri rekonštrukciách historických fasád.

 

Vplyv materiálu na vlastnosti omietky

 
 

 

Paropriepustnosť

 

S požiadavkou na paropriepustnosť omietky sa stretávame najmä u starých objektov alebo u novostavieb s nedostatočne vyzretými omietkami a materiálmi (pórobetón a pod.)
+ tu je potrebné vybrať povrchovú úprava s čo najnižším difúznym odporom – vhodné sú najmä minerálne, silikátové alebo silikónové materiály
- akrylátové disperzné povrchové úpravy sú vzhľadom na vyšší difúzny odpor pre aplikáciu na týchto objektoch nevhodné.

 

 

Farebnosť

 

+ v prípade požiadavky na sýte farebné odtiene odporúča sa siahnuť po akrylátových materiáloch, ktoré umožňujú použiť výraznejšiu pigmentáciu
- silikónové a najmä silikátové hmoty nie je možné pigmentovať v príliš výrazných farebných odtieňoch, farebnosťou sa teda približujú skôr k prírodným odtieňom.

Vyspravované fasády, staré nátery

 

Podklad sa v tomto prípade vyznačuje nerovnomernou nasiakavosťou a vlhkosťou
+ na takéto povrchy je ideálne použiť materiály na
silikónovej báze
- neodporúča sa aplikovať silikátové materiály - pri ich použití môže viesť k vzniku fľakov a rozdielnosti vo farebnosti. Podobne silikátové omietky a farby nie je vhodné aplikovať na staré silikónové a disperzné nátery, teda na hydrofobizované podklady.

 

 

Náročné vonkajšie prostredie

 

Vysoké znečistenie životného prostredia

 

+ vhodné sú materiály s nízkou špinivosťou; tejto požiadavke opäť najlepšie vyhovujú silikónové, silikátové a minerálne materiály
- disperzné látky statickým elektrickým nábojom naopak priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú teda náchylnejšie na znečistenie.

 

Exponované lokality so silnými hnanými dažďami - potrebné je voliť materiál s nízkou nasiakavosťou
+ s
ilikónové alebo disperzné materiály; pokiaľ ide o životnosť jednotlivých druhov povrchovej úpravy, samozrejme nátery nemôžu konkurovať omietkam, či už tenkovrstvovým alebo minerálnym ušľachtilým.

 

Z pohľadu materiálovej bázy sa najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátové.

 
 

 


Výber značky, dodávateľa

O spoľahlivom fungovaní povrchovej úpravy okrem výberu vhodného materiálu rozhoduje aj jeho výrobca. Podobne ako pri iných investíciách s očakávanou dlhodobou životnosťou je preto rozumné prikloniť sa k materiálom od renomovaných a časom už overených výrobcov ponúkajúcich okrem kvalitných materiálov aj komplexný servis a poradenstvo.

 

Samozrejmosťou v rámci servisu by mali pritom byť:

 • osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe, kvalifikované poradenstvo, poskytnutie vzorkovníkov farebných odtieňov omietok a farieb,

 • poskytnutie katalógu referenčných stavieb,

 • počítačom spracovaná vizualizácia objektu s vybranými farebnými odtieňmi,

 • predvedenie vybraných farebných odtieňov priamo na fasáde, resp. na skúšobných doskách,

 • možnosť namiešania odtieňov aj mimo rámec vlastného vzorkovníka,

 • pružnosť a operatívnosť v dodávkach objednaných materiálov.

 

Veľký vplyv na kvalitu výsledného diela má samozrejme aj výber realizačnej firmy.

 

Text: redakcia z podkladov www.eFilip.sk

 

Foto : arch.Abendroth, PAM-ak, s.r.o.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
LEIER
HELUZ
BAUMIT
EVVA
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.