bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Podmienky na poskytnutie DOTÁCIE

(Program Ministerstva hospodárstva SR vytvorený na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR)

 

Čl. 1 Predmet úpravy

 1. Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach (ďalej len „Program“) slúži k naplneniu cieľov Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov
 2. energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie. Program je zameraný na podporu domácností, ktoré si nainštalujú kotol na biomasu
 3. alebo slnečné kolektory. Program je v súlade s osobitným predpisom1* upravujúcim poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

 

Čl. 2 Predmet podpory

 1. Predmetom podpory je poskytnutie dotácie pre žiadateľa, ktorý splní podmienky tohto Programu.
 2. Dotácie sú poskytované na zariadenia, ktorými sú
  1. kotol na biomasu,
  2. slnečné kolektory.
 3. Pre účely tohto Programu je žiadateľom dotácie na slnečné kolektory
  1. vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu,
  2. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa osobitnéhopredpisu2*,
  3. správca - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva správu bytov pre vlastníkov bytov, ktorými sú prevažne fyzické osoby na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa osobitného predpisu3*.
 4. Pre účely tohto Programu je žiadateľom dotácie na kotol na biomasu vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu.

 

Čl. 3 Poskytovateľ podpory a administrátor Programu

 1. Poskytovateľom podpory je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ“).
 2. Administrátorom Programu je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Čl. 4 Podmienky poskytnutia dotácie

 1. Dotáciu je možné poskytnúť na slnečné kolektory, ktoré spĺňajú technické podmienky podľa čl. 5 a v prípade inštalácie na bytových domoch realizované technické riešenie umožňuje využívať získané teplo všetkými domácnosťami pripojenými na spoločné rozvody teplej vody.
 2. Dotáciu je možné poskytnúť na kotly na biomasu, ktoré spĺňajú technické podmienky podľa čl. 6.
 3. Dotáciu je možné poskytnúť len pre nové zariadenia a maximálne raz na kotol na biomasu a maximálne raz na slnečné kolektory nainštalované v nehnuteľnosti s rovnakým súpisným číslom.
 4. Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu (ďalej len „inštalácia“) len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009.
 5. Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý nepoužíva inštalované zariadenia na podnikanie. Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť čestným vyhlásením na formulári žiadosti.
 6. Formulár žiadosti nájdete tu.
 7. Prílohou žiadosti je
  1. potvrdenie príslušného daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky,
  2. čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
  3. potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči žiadateľovi žiadne nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie alebo nedoplatky na zdravotné poistenie po lehote splatnosti,
  4. kópia dokladu preukazujúceho odovzdanie a uvedenie zariadenia do prevádzky,
  5. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia,
  6. doklad preukazujúci technické parametre zariadenia,
  7. projektová dokumentácia inštalácie slnečných kolektorov v prípade inštalácie v bytovom dome.
 8. Prílohou žiadosti žiadateľa, ktorým je fyzická osoba, okrem dokladov v bode 7 je
  1. výpis z registra trestov žiadateľa, nie starší ako tri mesiace,
  2. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytového domu alebo doklad preukazujúci správu bytového domu.
 9. Prílohou žiadosti žiadateľa, ktorým je právnická osoba, okrem dokladov v bode 7 je
  1. výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie,
  2. výpis z registra trestov osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu a dozorného orgánu žiadateľa,
  3. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo likvidácii,
  4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
  5. doklad preukazujúci správu bytového domu.
 10. Žiadosť je podaná v uzavretej obálke, ktorá je zreteľne označená heslom „Dotácia pre domácnosti“, najneskôr pol roka po ukončení inštalácie osobne alebo poštou na kontaktnú adresu administrátora uvedenú v prílohe Programu. V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum podania podľa poštovej pečiatky na obálke.
 11. Administrátor je oprávnený vyžiadať si doplňujúce informácie pre účely posúdenia súladu inštalácie s podmienkami poskytnutia dotácie.
 12. Administrátor bude spracovávať a vybavovať žiadosti podľa interného metodického pokynu.
 13. Dotácie sú poskytnuté po schválení doručenej žiadosti odbornou komisiou.
 14. Odbornú komisiu menuje minister hospodárstva SR.
 15. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

Čl. 5 Technické parametre pre slnečné kolektory

 1. Certifikát Solar Keymark4* vystavený akreditovanou európskou skúšobňou pre daný typ kolektora a
 2. pre inštalácie ukončené po 1. januári 2010 aj potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na jeden m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste vydanom referenčným miestom na základe skúšobného protokolu vydaným akreditovanou európskou skúšobňou. Referenčným miestom pre účely tohto Programu je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

 

Čl. 6 Technické parametre pre kotly na biomasu

 1. Kotol je určený na spaľovanie drevných peliet, drevných brikiet, drevných štiepok, alebo kusového dreva so systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív.
 2. Účinnosť kotla určená priamou metódou a potvrdená pre daný typ kotla akreditovanou európskou skúšobňou je minimálne 84%.
 3. Emisné hodnoty potvrdené akreditovanou európskou skúšobňou prepočítané na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 % nepresahujú
  1. pre oxid uhoľnatý (CO): 1 500 mg/m3,
  2. pre pevné častice: 100 mg/m3.

 4. Kotol s automatickým dávkovaním paliva je vybavený ochranou proti spätnému vznieteniu.

 5. Kotol so systémom splyňovania je vybavený bezpečnostným výmenníkom tepla a plynulou reguláciou spaľovania.

 

Čl. 7 Výška dotácie

 1. Výška dotácie na využitie slnečnej energie je
  1. 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 plochy vrátane v rodinnom dome,
  2. 50 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu nad 8 m2 plochy v rodinnom dome,
  3. 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
 2. Výška dotácie na využívanie biomasy na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome je 25 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu; najvyššia dotácia je 830 €.

 

Čl. 8 Preplácanie dotácie

 1. Formulár žiadosti je k dispozícii na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, na jej webovej stránke www.siea.gov.sk a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.economy.gov.sk .
 2. Dotácia bude poukázaná na účet žiadateľa, ktorý je uvedený v žiadosti, po schválení žiadosti odbornou komisiou a po podpise zmluvy.
 3. V prípade vyčerpania rozpočtu Programu v príslušnom roku bude dotácia vyplatená z rozpočtu v budúcom roku.

 

Čl. 9 Kontrola a vrátenie dotácie

 1. Administrátor je oprávnený do 3 rokov od podania žiadosti urobiť kontrolu inštalácie na mieste. Administrátor je povinný závažné porušenie podmienok poskytnutia dotácie oznámiť poskytovateľovi podpory najneskôr do 30 dní od vykonania kontroly.
 2. Poskytovateľ podpory uplatní nárok na vrátenie dotácie v plnej výške, ak administrátor kontrolou na mieste zistí závažné porušenie podmienok poskytnutia dotácie alebo ak bude čestné vyhlásenie žiadateľa úradne spochybnené.

 

Čl. 10 Začiatok Programu

Program začína od 20. apríla 2009.

1* Výnos č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.
2* § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3* § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4* Keymark je certifikačný systém založený na Európskych štandardoch, dokazujúci spotrebiteľom zhodu požiadaviek. Certifikát je udelený po uspokojivom ukončení certifikačnej procedúry pozostávajúcej z produktových testov zhody (úvodné typy testov), zhodnotenia zdokumentovanej kontroly závodnej produkcie pridruženého produktového radu, inšpekcie výrobného miesta a prieskumu.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
EVVA
BAUMIT
DOMEXPO 2018
HELUZ
LEIER
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.