bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 24.06.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: Areko, s.r.o. - meracia a regulačná technika, meracie prístroje, meranie teploty, meranie tlaku, meranie prietoku, snímače tlaku, termovízia, dataloggery, elektronický nos
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Požiarne vetranie chránených únikových ciest (CHÚC)

Zaistenie možnosti včasnej a bezpečnej evakuácie z horiaceho objektu a prístupu požiarnych jednotiek k zásahu je riešené v požiarne bezpečnostnom riešení stavby. Stavebno technickým riešením nových alebo zrekonštruovaných budov sú na tento účel stanovené únikové cesty. Únikové cesty musia umožniť bezpečnú a včasnú evakuáciu všetkých osôb z požiarom ohrozeného objektu alebo jeho časti, do voľného priestranstva a prístup požiarnych jednotiek do priestoru napadnutého požiarom.

 

Vsúčasnej dobe je vetranie CHÚC v nadväznosti na platné legislatívne normy, vyhlášky a smernice v Českej republike ako aj v Slovenskej republike riešené

 • Pre Slovenskú republiku: Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-3
 • Pre Českú republiku: ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN EN 12101-6

Na základe charakteru prevádzkového režimu budovy, obsadenosti budovy a ďalších vstupných faktorov rozlišujeme niekoľko druhov únikových ciest.
Únikové cesty sa podľa stupňa ochrany, ktorú poskytujú, členia na:

 • nechránené únikové cesty
 • čiastočne chránené únikové cesty
 • chránené únikové cesty


Chránená úniková cesta je trvalo voľný komunikačný priestor vedúci k východu na voľné priestranstvo a tvoriaci samostatný požiarny úsek, chránený proti požiaru požiarne deliacimi konštrukciami druhu DP1 (pre ČR) a D1 (pre SR).

Chránené únikové cesty sa podľa času, počas ktorého sa môžu osoby pri požiari v únikovej ceste bezpečne zdržiavať, členia na:

 • chránené únikové cesty typu A
 • chránené únikové cesty typu B
 • chránené únikové cesty typu C


Z hľadiska vetracích systémov, ktoré sa používajú v chránených únikových cestách, rozlišujeme:

 • prirodzené vetranie – CHÚC typu A
 • nútené vetranie – CHÚC typu A
 • pretlakové vetranie – typu B a C

Prirodzené vetranie CHÚC je založené na tzv. komínovom efekte, kedy pohyb vetracieho vzduchu vyvoláva rozdiel hustôt vzduchu vo vnútri a vonku objektu a tiež pôsobením vetra.

Nútené vetranie CHÚC je také, ktoré užíva nútený prívod vzduchu ventilátorom. Hlavným výkonovým parametrom, ktorý chceme dosiahnuť, je množstvo (prietok) vetracieho vzduchu (m3/h). Odvod vzduchu je zaistený únikom oknami, dvermi, vetracími otvormi a netesnosťami stavebných konštrukcií a nie je riadený ani regulovaný. Úlohou tohto spôsobu vetrania je obmedziť prienik splodín horenia a dymu do únikovej cesty, alebo ho zriediť tak, aby neprekročili koncentráciu 1 až 2 %.

Pretlakové vetranie CHÚC rovnako užíva nútený prívod vzduchu ventilátorom. Hlavným výkonovým parametrom, ktorý musí byť v tomto prípade dosiahnutý, je normou požadovaný pretlak (Pa) v priestore únikovej cesty za určitých definovaných podmienok. Stanovenie pretlakových parametrov definujú príslušné normy.

Systémová skladba pre požiarne odvetranie pozostáva z požiarnej klapky (v prípade umiestnenia na strechu s geo-metrickou plochou 2 m2, s materiálom klapiek typu A1 – nehorľavé s izolačným zasklením alebo ako tmavá klapka z hliníkového plechu s tepelnou izoláciou z nehorľavej sklenenej vaty) a elektrického ovládania.

Ovládanie požiarneho odvetrania pozostáva z:

 • elektrickej centrály so záložným zdrojom s účinnosťou na 72 hod. pri výpadku elektrickej energie,
 • elektrického motora 24 V DC na otvorenie a zavretie klapky na uhol 90° s upevňovacou traverzou,
 • dymového senzora na detekciu výskytu splodín horenia v prípade horenia s napojením na centrálu pre automatické otvorenie klapky,
 • núdzových tlačidiel umiestnených na každom podlaží s napojením na centrálu pre ručné otvorenie v prípade požiaru.


Pri prirodzenom spôsobe vetrania musí byť pre otvorenú klapku zabezpečený prívod vzduchu o minimálnej geometrickej ploche 2 m2 vstupnými dverami do schodiska na vstupnom podlaží. Pre aktivovanie pohonu dverí na ich otvorenie je v elektrickej centrále inštalovaný beznapäťový kontakt, ktorý v prípade detekcie splodín horenia cez dymový senzor, respektíve od núdzového tlačidla zopne/rozopne kontakt na pohon dverí a tieto sa otvoria.

Pre nútené požiarne odvetranie typu A sú v systéme dodatočne integrované ventilátory s aktivovaným beznapäťovým kontaktom v ovládacej centrále.
Slúži na zabezpečenie dostatočného množstva vzduchu do schodiska s postupom ku klapke na streche a následne do vonkajšieho prostredia. Alternatívne môže byť systém vybavený oknami vo fasáde, pričom sa splní požiadavka v zmysle legislatívy – otvárateľné otvory na každom podlaží.
Pre pretlakové vetrania typov B a C je v ovládacom systéme integrovaný diferenčný tlakový spínač, ktorý zabezpečuje dodržanie požadovaných hodnôt pretlaku na schodisku s následným otváraním a zatváraním klapky pri navýšení alebo poklese pretlaku.

Podrobnejšie informácie k hore uvedenej problematike požiarneho odvetrania CHÚC, uvedeným výrobkom, respektíve v prípade konkrétneho stavebného zámeru a potreby vyšpecifikovania návrhu riešenia získate po zaslaní podkladov na nasledujúcich kontaktných možnostiach:

Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o.
Nádražní 160, CZ-667 01 Židlochovice
+420 721 200 909, +420 721 200 903
info@etag.cz

Eberspächer Tageslichttechnik-SK s.r.o.
Lazaretská 23, SK-811 09 Bratislava
+421 917 849 190
etag@etag.sk

 

15.4.2018

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
BAUMIT
LEIER
EVVA
DOMEXPO 2018
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.