bottom left
UV GROUP, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Aktualizácia: 16.07.2018
INFO: +421 43 427 6534
bottom right
Textová reklama: T O P K Ú R E N I E ! ! ! Tu nájdete užitočné rady ako u š e t r i ť . Naviac máte možnost sa zapojiť do diskusie v diskusnom fóre aj za článkom!
top right top left top left
TOP STAVEBNÉ tipy pre Vás

Poznáte možnosti financovania svojho nového domova?

Bývanie – jedna zo základných životných potrieb človeka je jednoznačným predpokladom pre zlepšenie kvality života (nielen) mladej rodiny. Najrýchlejším a najjednoduchším riešením je využiť vlastné finančné prostriedky. Čo však máte robiť, ak aj vy patríte medzi tú časť slovenskej populácie, ktorá túži po vlastnom bývaní, no nemá dostatok vlastných finančných zdrojov? Asi je vám viac ako jasné, že budete nútení siahnuť aj po externých finančných prostriedkoch. V tomto článku sa preto budeme venovať  tomu, aké možnosti momentálne ponúka  slovenský finančný trh v oblasti zabezpečenia chýbajúcich finančných zdrojov na bývanie.
 

Už pri prvých úvahách o vlastnom bývaní si musíte položiť otázku, z čoho budete  svoj nový domov financovať. O výške vašej investície rozhoduje predovšetkým to, koľko vlastných zdrojov máte momentálne k dispozícií. Na základe toho ľahko zistíte, akým smerom ďalej uvažovať o financovaní bývania, a až potom si môžete určiť celkovú  výšku nákladov na vysnívané bývanie, resp. rekonštrukciu bytu alebo rodinného domu. Financie potrebné na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu si treba rozdeliť  na kúpu pozemku – v prípade, že ho už nevlastníte, vybudovanie potrebných inžinierskych sietí, na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť a napokon na vlastnú stavbu. Ak hľadáte byt, máte to o niečo jednoduchšie, keďže už minimálne nemusíte riešiť otázku realizácie vlastnej výstavby.
 

Takže, financovanie bývania je v dnešnej dobe možné realizovať z viacerých zdrojov. Tvorí ich portfólio viacerých možností ako je stavebné sporenie s jeho výhodnými produktmi, hypotekárny úver, ktorého výhodou je rýchlosť a okamžitá dostupnosť finančných prostriedkov ako aj rôzne typy stavebných úverov. Využiť môžete aj iné typy úverov ponúkané najmä komerčnými bankami. Bývať vo vlastnom už môžu aj rodiny s nižšími príjmami, ak využijú možnosť požiadať o výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), spravidla v kombinácii so stavebným sporením. Pre rodiny, s vyššími príjmami je vhodná kombinácia vlastných finančných prostriedkov a už spomínaného hypotekárneho úveru, ktorý môžu využiť napríklad na dokončenie stavby. Poďme si teda bližšie rozobrať jednotlivé možnosti financovania vášho projektu.

Hypotekárne úvery.

Udržiavajú si dlhodobo dominantné postavenie na trhu pri financovaní vlastného bývania, a to vo všetkých komerčných bankách. Výška poskytovaného hypotekárneho úveru je možná až do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti potvrdenej znalcom príslušnej banky. Dolná hranica ich úrokovej sadzby sa pohybuje už od 3,39 % p. a..Výška poskytnutého úveru a stanovená úroková sadzba závisí však od konkrétnej banky, bonity žiadateľa, či je aktívnym klientom banky, od ktorej požaduje úver, od typu úrokovej sadzby, a taktiež od iných zvýhodnení, ako je napríklad často ponúkané zvýhodnenie pre mladých.
 

Stopercentné hypotekárne úvery sa v súčasnosti poskytujú len veľmi výnimočne. V takomto prípade si treba si však uvedomiť, že jednou z hlavných podmienok banky je práve bonita žiadateľa. Bonita žiadateľa alebo schopnosť splácať úver vychádza z čistých príjmov a výdavkov žiadateľa. Východiskom bonity je rozdiel medzi čistými príjmami a výdavkami. Ten musí spĺňať individuálne kritériá komerčnej banky. V konečnom výsledku, však, aj tak v skutočnosti ide o kombináciu spotrebného (30 %) a hypotekárneho úveru (70 %). V takejto skladbe je úroková sadzba spotrebného úveru oveľa výhodnejšia, a to najmä pre fyzické osoby, občanov a podnikateľov na zabezpečenie bývania so stálym vyšším príjmom.

Pri hypotekárnych úveroch je dôležité zvážiť, ako dlho plánujeme úver splácať a ktorý typ úrokovej sadzby si vyberieme. Bankové inštitúcie ponúkajú svoji klientom rôzne možnosti úrokovej sadzby, z ktorých si záujemca môže vybrať tzv. pohyblivú - variabilnú, ktorá je zaujímavá najmä preto, že je o niečo nižšia, a pevnú tzv. fixnú úrokovú sadzbu na 1, 3, 4, 5, 10, 15 alebo 20 rokov. Nie všetky banky tieto možnosti ponúkajú. Pri tomto type úrokovej sadzby má klient istotu, že počas stanoveného obdobia fixácie sa úroková sadzba nebude meniť. Je však dôležité vedieť, že celková doba splatnosti hypotekárneho úveru v zmysle platného zákona o bankách je 4 až 30 rokov. Fixná úroková sadzba predstavuje pre banku určitú výhodu, a to v prípade očakávaného znižovania úrokových sadzieb. Variabilná úroková sadzba zasa predstavuje výhodu pre banku v druhom prípade -  očakávania zvýšenia úrokových sadzieb. Logicky z toho vyplýva, že pre jej klienta sú výhody presne opačné. Fixné úročenie je tak výhodou v prípade, keď banky zvýšia úrokové sadzby. Prevládajúcou formou realizácie hypotekárnych úverov je fixné úročenie spojené s anuitnými splátkami. Znamená to, že v splátke je zahrnutý súčasne úrok i istina splátky, pričom celková splátka je stále v rovnakej výške.
 

Ďalšou základnou podmienkou pre banky pre bezproblémové poskytnutie hypotéky je jej zabezpečenie. Jednoznačnou výhodou tohto druhu financovania je, že hypotekárny úver je možné zabezpečiť predmetom úveru, teda rozostavanou stavbou. Postup je takýto: po Vašom predložení listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa rozostavaná stavba nachádza nasleduje jeho ocenenie. To vykoná bankou akceptovaný znalec. Po jeho kladnom hodnotení je úver čerpaný postupne, prostredníctvom tranží. Po ich dočerpaní sa úver začína splácať. Banky  môžu taktiež vyžadovať dodatočné zabezpečenie hypotekárneho úveru napríklad vo forme vinkulácie poistnej sumy z rizikového alebo kapitálového životného poistenia poberateľa úveru. Ide tak o isté poistenie sa pre prípad práceneschopnosti alebo smrti dlžníka. Inou formou je zabezpečenie prostredníctvom tretej  osoby, ktorá sa za jej klienta zaručí. Ďalšou formou je dohoda s inou bankou, ale len  v prípade, že v nej klient má zriadený termínovaný účet, či cenné papiere.
 

Záujem o tento druh financovania nového bývania u ľudí neustále rastie, keďže v súčasnosti je to  pre mnohých ľudí najlepšia cesta k získaniu peňazí. Výhodné je to  predovšetkým pre tých, ktorí majú stále zamestnanie a relatívne slušný príjem, no zároveň potrebujú peniaze čo najrýchlejšie. Podmienky sa u jednotlivých bankových inštitúciách líšia, takže si môžete vybrať  podľa vašich aktuálnych potrieb.  Každá z nich však bude od vás požadovať  k žiadosti predovšetkým doklad o výške príjmu, platné stavebné povolenie, výpis z katastra nehnuteľností,  projektový návrh, detailný rozpočet stavby, znalecký posudok zastavovanej nehnuteľnosti, vinkuláciu poistenia nehnuteľnosti v prospech banky, prípadne vinkuláciu životného poistenia.

Stavebné sporenie

Medzi ľuďmi stále predstavuje obľúbenú formu sporenia, aj napriek veľmi silnej konkurencii v podobe úverov na bývanie, ktoré v dnešnej dobe výhodne ponúkajú banky svojim klientom, čím im dávajú priaznivejšie podmienky na ich čerpanie.
 

Základný princíp stavebného sporenia spočíva v tom, že si časť peňazí, určených na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním našetríte – za určitú dobu na svojom stavebnom účte a druhú časť získate vo forme úveru. Medzi výhody, ktoré stavebné sporiteľne svojim klientom poskytujú patrí predovšetkým dĺžka splatnosti úveru, výška úrokovej sadzby, ktoré sú, samozrejme, podmienené čiastkou minimálnej nasporenej sumy. Toto všetko si môže klient vybrať sám, podľa vlastných potrieb, individuálnych možností, a aj situácie, v ktorej sa práve nachádza. Cieľom stavebného sporenia je teda poslúžiť klientovi ako prostriedok na získanie stavebného úveru. Ten sa potom môže použiť nielen na kúpu stavebného pozemku, stavbu, či rekonštrukciu domu alebo bytu, ale taktiež aj napríklad na obstaranie nebytových priestorov, ktoré majú slúžiť na prestavbu na bytové priestory. 
 

Jednou z foriem stavebného úveru je špeciálna forma úveru  - tzv. medziúver. Jeho výhoda spočíva v tom, že stavebný sporiteľ smie požiadať stavebnú sporiteľňu o úver skôr, ako mu vznikne nárok na pridelenie cieľovej výšky stavebného úveru.
 

Stavebné sporenie predstavuje efektívne zhodnotenie vašich financií s možnosťou získania štátnej prémie, cez ktoré sa Vám otvorí financovanie nového bývania pomocou stavebného úveru.

Štátny fond rozvoja bývania

Stále atraktívnou a výhodnou formou získania finančných prostriedkov je ich získanie zo Štátneho fondu rozvoju bývania (ŠFRB). Ide síce o obmedzené a nenárokovateľné financovanie, no stále ešte poskytujúce výhody pre klientov. Jeho pravidlá sú jasne definované zákonom o Štátnom fonde rozvoja bývania. Podrobnosti o ich výške poskytovaných podpôr sa nachádza v aktuálnom nariadení vlády z roku 2003.
 

Z tohto fondu je tak podľa zákona možné poskytnúť úver na:

  • na obstaranie bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome fyzickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac však 1 100 000 Sk na byt,
  • na obstaranie bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac však 1 100 000 Sk na byt,
  • na obstaranie bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku (ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov splnil vekovú podmienku), najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
  • na obstaranie bytu v rodinnom dome fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
  • na obstaranie bytu v rodinnom dome právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt.

 

Pod pojmom obstaranie bytu rozumieme výstavbu, nadstavbu, vstavbu, prístavbu resp. prestavbu nebytového priestoru v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčom dome.

Zjednodušene povedané -  je určený pre mladých ľudí, ale predovšetkým pre tých, ktorí nemajú dostatočný príjem, aby si mohli požiadať o financovanie bývania prostredníctvom hypotekárnych či iných úverov. Podmienkami poskytnutia úveru zo ŠFRB je však preukázanie vlastných prostriedkov alebo prostriedkov stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý je úver žiadaný – teda na kúpu, stavbu alebo prestavbu domu, či bytového priestoru. Preukázať sa zároveň musí aj schopnosť žiadateľa platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a lehotách.

Úver bez dokladov

Všetky komerčné banky už dokážu poskytnúť úver aj žiadateľovi, ktorý nevie alebo nechce zdokladovať svoj príjem. Doba, na ktorú je úver poskytnutý sa nepredlžuje a jeho splácanie nie je len anuitou formou. Keďže v tomto prípade spotrebiteľ nevie, resp. nechce preukázať svoje príjmy, je posudzovaný ako rizikový klient. Aj preto mu banka nedokáže poskytnúť úver do výšky hodnoty nehnuteľností a výrazne sa tým obmedzí aj čas vrátenia peňazí banke, a to maximálne do 20 rokov.
 

Žiadatelia o úver - je jedno aký - by sa mali vopred, vo vlastnom záujme, informovať o možnosti a podmienkach predčasného splatenia úveru. Úvery sa totiž dajú splatiť aj predčasne, ale takéto žiadosti sú posudzované každou bankou individuálne. Je preto nevyhnutné dopredu sa pýtať na výšku sankcií súvisiacich s výškou predčasne splatenej čiastky, úrokov a dĺžkou obdobia, ktoré ešte zostáva do konca zmluvy.
 

Financovanie nového bývania sa stalo v terajšej ekonomickej situácii zložitejším, nie však úplne nedostupným. V tomto článku sme sa vám preto snažili čo najlepšie predstaviť dostupné možnosti. Vybrať z nich si už však musíte Vy. Samozrejme tak, aby to bolo pre Vás optimálne nielen z časového hľadiska, ale aj z hľadiska nákladovosti,  a tiež v súlade s Vašimi finančnými  možnosťami a časovej postupnosti realizácie stavby, či postupnosti financovania od jednotlivých finančných inštitúcií.
 

Text: Berry Isis

 

15.5. 2013

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
k tomuto článku nie sú žiadne ďalšie obrázky
REKLAMA
HELUZ
DOMEXPO 2018
BAUMIT
LEIER
EVVA
bottom right bottom wide left bottom left
Zaujímavé odkazy:   CTS Europe s.r.o.  E-FILIP Stavebne a Energeticke Poradenstvo  Tipy ako šetriť pri kúreni  www.topkuchyna.sk  www.toptechnologie.sk  AUTOBAZAR
 
created by: CTS Europe s.r.o.