Sanácie betónových konštrukcií

V súčasnom období sú významným druhom stavebnej činnosti opravy systémových chýb vzniknutých na panelových domoch. K neoddeliteľným súčastiam týchto opráv patrí sanácia betónových a železobetónových konštrukcií na balkónoch, ktorá vo veľkej väčšine rozhoduje nielen o celkovej životnosti panelových objektov, ale podieľa sa v značnej miere i na vizuálnej stránke týchto stavieb.

 

K najčastejším príčinám porúch vzniknutých na betónových a železobetónových konštrukciách balkónov dochádza z následovných dôvodov:

 • nevhodná voľba betónu,

 • vplyv vzdušnej vlhkosti, kysličníku uhličitého, kysličníku siričitého a oxidov dusíka na betón a jeho následná karbonizácia spojená s koróziou výstuže,

 • korózia výstuže,

 • poškodzovanie betónu zmrazovacími cyklami,

 • mechanické stresy konštrukcie majúce pôvod v jej preťažovaní.

 

Často sa tieto príčiny na poruchách betónových a železobetónových konštrukciách podieľajú súbežne. Pre rozhodnutie, aký najlepší spôsob zvoliť pri sanácii degradovanej betónovej konštrukcie, je potrebné vyšetriť príčiny jej poškodenia a určiť jej rozsah.

 

 

Úspešná sanácia betónovej alebo železobetónovej konštrukcie závisí na správnej voľbe použitých materiálov. Sanačný systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • dobrá priľnavosť k pôvodnému betónu a výstuži,

 • dobrá vzájomná priľnavosť jednotlivých vrstiev,

 • zrenie reprofilačných a ochranných materiálov bez vzniku trhlín,

 • nízka nasiakavosť, odolnosť voči difúzii vodných pár a plynov s agresívnymi účinkami betónu (CO2, SO2, NOx),

 • súčiniteľ teplotnej rozťažnosti použitých materiálov blízkych betónu,

 • ľahká spracovateľnosť.

 

Sanačný systém je určený pre sanácie betónových a železobetónových konštrukcií rôznych druhov a použitia. Teplota ovzdušia, aj sanovaného podkladu, pri zhotovovaní sanačného systému sa musí pohybovať v rozmedzí +5° až 35°C.

 

Technologický postup sanácie betónových a železobetónových konštrukcií

1. Príprava podkladu

Veľkú pozornosť pred samotnou sanáciou železobetónových konštrukcií na balkónoch je potrebné venovať príprave podkladu. Narušený a skarbonatizovaný betón je nutné odstrániť až na zdravú betónovú konštrukciu. Odporúčame mechanické odstránenie degradovaných častí betónu, prípadne pri poškodeniach väčšieho rozsahu je vhodné otryskanie vysokotlakovým vodným lúčom. Podklad musí byť dostatočne drsný s nerovnosťou min. 5 mm. Z podkladu je nutné odstrániť prach, nečistoty, oleje, tuky a nátery. Pri výstuži sa odporúča odstránenie až na biely kov.

2. Ošetrenie výstuže antikoróznym náterom

 

Ochranný náter slúži ako prevencia pred koróziou výstuže v železobetónovej konštrukcii. Hlavnou požiadavkou pri ošetrovaní výstuže je obnovenie alkalicity na povrchu výstužovej ocele, t. j. vytvorenie zásaditého prostredia (pH > 11,5).

 

Materiály vhodné na tento účel sa skladajú z polymérov vo vodnej disperzii cementového spojiva a inhibítorov korózie, ktoré chránia kovové povrchy pred oxidáciou. Svojimi vlastnosťami zabezpečuje odolnosť voči vode a agresívnym plynom v atmosfére. Vďaka svojmu zloženiu pôsobia vhodne tiež ako spojovací mostík medzi výstužou a reprofilačnou maltou.

 

Materiály sa aplikujú na vopred očistenú výstuž zbavenú hrdze, prachu a iných nečistôt pomocou štetca vo dvoch súvislých vrstvách.

3. Hrubá reprofilácia

 

Pri výbere vhodného materiálu k hrubej reprofilácii povrchu treba klásť dôraz na finálne parametre použitých materiálov. Medzi najdôležitejšie vlastnosti kladené pri výbere materiálov na reprofilácie patria výborná priľnavosť a priľnavosť k podkladu, odolnosť voči pôsobeniu plynov na betón (CO2, SO2, NOx), dobrá vodotesnosť, resp. malá nasiakavosť, mrazuvzdornosť min. na úrovni T 100, minimálne objemové zmeny od zmien teploty alebo vlhkosti, vylúčenie vzniku zmrašťovacích trhlín, modul pružnosti nižší ako modul podkladového betónu, pevnosť v tlaku, resp. v ťahu za ohybu rovnakú alebo mierne vyššiu ako podkladový betón.

 

Pred aplikáciou reprofilačných mált je nutné pripravený podklad penetrovať vhodnými materiálmi, ktoré zabezpečia 100 % priľnavosť k podkladu. Niektoré materiály na trhu vyžadujú podklad len dôkladne prevlhčiť. Malty s obsahom polypropylénových vlákien majú zloženie zmesi pripravené tak, že je kompenzovaný vznik zmrašťovacích trhlín pri ich zrení. Oceľová výstuž alebo výstužová sieť musí mať dostatočné výsledné krytie, hrúbka jednej vrstvy môže dosiahnuť v jednom kroku max. 30 – 35 mm. Spôsob spracovania hrubých reprofilačných mált môže byť ručný, s použitím bežného murárskeho náradia, prípadne pri väčších výmerách sa používa vhodné torkrétovacie zariadenie.

 

Prvých 24 hodín po aplikovaní je potrebné chrániť reprofilované konštrukcie pred rýchlym odparovaním vody. Odporúča sa ošetrovanie (kropenie) vodou, prípadne curing zabraňujúci nadmernému odparovaniu vody z konštrukcie.

4. Vyhladenie povrchu

 

Materiály určené k vyhladeniu majú za úlohu estetické vylepšenie povrchu konštrukcie. Dokončený vyhladený povrch chráni objekt pred škodlivými vplyvmi prostredia, materiál slúži tiež k oprave drobných chýb a poškodení vzniknutých pri hrubej reprofilácii konštrukcie.

 

Vhodnými materiálmi na vyhladenie povrchu sú jemné nepružné stierkové hmoty, prípadne pružné stierkové hmoty aplikované celoplošné alebo len s lokálnym použitím. Odporúčaná hrúbka vrstvy vyrovnávacej stierky sa pohybuje v rozmedzí 2 – 4 mm. Materiály sa spracúvajú na dostatočne vyzretý podklad ručne alebo striekaním na vopred navlhčený podklad.

 

V prvých hodinách po nanesení je potrebné stierkové hmoty chrániť pred rýchlym odparením vody.

 

 

 

5. Sekundárna ochrana a farebné riešenie povrchu

 

Medzi základné požiadavky na finálny ochranný náter v rámci sanačného systému na betónových a železobetónových konštrukciách patrí výborná odolnosť voči agresívnym zložkám atmosféry, paropriepustnosť, pružnosť, schopnosť preklenutia trhlín a odolnosť voči vode a mrazu.

 

K sekundárnej ochrane sa odoporúča použitie akrylátových náterov vo vodnej disperzii, ktoré vyššie uvedené požiadavky spĺňajú. Podklad pred aplikáciou náterových hmôt musí byť dostatočne vyzretý, suchý, čistý, zbavený prachu a iných nečistôt. Materiál sa aplikuje na povrch štetkou alebo valčekom, vhodné je tiež bezvzduchové (elektrostatické) striekanie. Odporúča sa prevádzať náter, resp. náter – nástrek vždy v dvoch vrstvách v 24 hodinovom intervale. Za priaznivých klimatických podmienok je možné interval medzi jednotlivými vrstvami skrátiť.

 

 

 

Text: Redakcia z podkladov MAPEI

 

Foto: MAPEI