Správny prístup k rekonštrukcii plochých striech

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem však poukazujú aj na prípady, kedy je nevyhnutné sanovať a opravovať už rekonštruované strechy. V mnohých prípadoch je to i z hľadiska zle zvolenej rekonštrukcie, lepšie povedané zlého prístupu k rekonštrukcii.

Na Slovensku je značné množstvo starších panelových bytových domov, priemyselných objektov, administratívnych budov atď., kde strechy potrebujú nutne rekonštrukciu a nemalú pozornosť. Práve toto je segment, kde dochádza k podceňovaniu dôležitosti a kvality realizácie. Keď užívatelia objektov vsadia na profesionálne a komplexné poňatie rekonštrukcie striech, výsledkom býva následná spokojnosť.
Najviac používaným materiálom na hydroizoláciu striech aj na spomínaných objektoch v minulosti bol asfaltovaný pás, ktorý v mnohých prípadoch v dnešnej dobe ukončuje svoju životnosť. V pamäti mnohých ľudí je uložený hydroizolačný materiál s názvom „IPA“, ktorý je použitý na mnohých objektoch z minulosti. S týmto materiálom sú späté rôzne názory. V minulosti prevratný materiál v hydroizolovaní časom prechádzal do problémového materiálu spojeného s nočnou morou nejedného investora. Je potrebné povedať, že asfalt, z ktorého boli v minulosti vyrábané tieto materiály, sa podrobil zdokonaleniu a oxidovaný asfalt (s obmedzenými vlastnosťami hlavne z hľadiska teplotného použitia a opracovania) bol výskumom nahradený za modifikovaný v oblasti povlakových krytín plochých striech. Práve tento typ asfaltovaných pásov je kvalitatívne na vyššej úrovni z hľadiska použiteľnosti a možnosti opracovania zložitejších detailov aj v náročných klimatických podmienkach.
Stretávam sa i dnes s realizáciami rekonštrukcií plochých striech (bez akéhokoľvek posudzovania a zamyslenia sa) ďalším natavovaním nových a nových vrstiev asfaltovaných pásov na pôvodnú asfaltovanú hydroizoláciu, neprihliadajúc na vlhkostné pomery v strešnom plášti či na nedostatočné vyspádovanie striech.
Skúsenosti hovoria, že niektoré strechy nesú 3 – 9 cm pôvodnej povlakovej krytiny, čo predstavuje od cca päť do pätnásť vrstiev starých asfaltovaných pásov na sebe. Niekedy po celkovom odstránení vrstiev krytiny to vyzerá ako prehľad výrobkov z minulosti po súčasnosť. Je to riešenie rekonštrukcie zlým spôsobom. Mnohokrát sa môžeme dostať do stavu, že pridanie ďalšej vrstvy hydroizolácie nie je možné z hľadiska statického posúdenia nosnej konštrukcie a jedinou alternatívou je odstránenie vrstiev starej povlakovej krytiny a až potom položenie novej. Preto sa v prvom rade musíme zaujímať o zhodnotenie skutkového stavu strešného plášťa spolu s posúdením a až na základe výsledkov je možné navrhnúť spôsob rekonštrukcie.

Správna diagnostika vedie k správnemu návrhu
Diagnostika je nevyhnutným predpokladom ďalšieho postupu rekonštrukcie strechy. Kvalitné realizačné firmy alebo dodávatelia hydroizolačných materiálov pre strešné konštrukcie ponúkajú technický servis, v rámci ktorého zisťujú reálny stav strechy a na základe výsledkov navrhnú ďalší postup rekonštrukcie. Po vizuálnej kontrole kvality strechy sa pomocou sondy zisťuje vlhkosť v strešnom plášti, počet a zloženie jednotlivých vrstiev. Následne sa odtrhovou skúškou vyhodnotí únosnosť podkladu. Podľa zistených skutočností a podľa požiadavky na možnosť zateplenia strechy sa navrhne vhodný typ rekonštrukcie.
Opravy striech bez dodatočnej tepelnej izolácie
Ak nie je požiadavka na zvýšenie tepelno-technických vlastností strechy, rieši sa iba otázka hydroizolácie. V prípade, že vlhkosť prenikla všetkými vrstvami, je mnohokrát nevyhnutná celková výmena všetkých porušených vrstiev, nielen hydroizolačnej. Vtedy je nevyhnutná aplikácia nového strešného plášťa (nová parozábrana, tepelná izolácia alebo hydroizolácia). V prípade vyhovujúceho stavu pôvodnej povlakovej krytiny možno novú hydroizolačnú vrstvu aplikovať priamo na pôvodnú. Tu sa však vyžadujú expanzné vrstvy (buď špeciálne pásy s úpravou spodného povrchu systémom kanálikov, alebo pridaním voľne položeného pásu s otvormi, cez ktoré sa nataví vrchná vrstva povlakovej krytiny).
Výsledky odtrhovej skúšky rozhodnú o tom, či sa povlaková krytina upevní na podklad mechanickým kotvením, alebo či sa plnoplošne nataví. Výhodou mechanického kotvenia je hlavne to, že na podklad, ktorým je pôvodný asfaltovaný pás, nie sú kladené také kvalitatívne nároky ako v prípade natavenia novej povlakovej krytiny.
Strešný plášť môže obsahovať určitú vlhkosť, pôsobením ktorej sa môže nová vrstva deformovať. Mechanicky kotvené asfaltové pásy sú kotvené do nosnej konštrukcie pomocou vhodných kotiev a lepia sa navzájom iba v mieste spoja. Vzniknutá vodná para sa tak môže roztiahnuť do väčšej plochy a neporuší novú vrstvu hydroizolácie. Preto je pri mechanickom kotvení dôležité perforovať starú krytinu minimálne na 2 % plochy.
Ak nie je možné povlakovú krytinu kotviť, možno ju nataviť. Asfaltové pásy sa natavujú na starú krytinu cez expanznú vrstvu (špeciálne perforované pásy). Asfaltový pás sa nataví ako vrchná vrstva.

Opravy striech s vložením tepelnej izolácie
V prípade zateplenia sa môžu použiť viaceré druhy tepelných izolácií, od ktorých závisí aplikácia asfaltovaných pásov.
Ak realizujeme zateplenie penovým polystyrénom, nie je možné asfaltové pásy priamo na ne natavovať, jedine v prípade nakašírovania asfaltovaného pásu priamo z výroby na polystyréne. Ak je použitý penový polystyrén bez kašírovania, je možné použiť spodný samolepiaci asfaltový pás a horný pás sa natavuje.
V prípade minerálnej vlny je možné mechanicky kotviť, alebo plnoplošne nataviť na nakašírovanú minerálnu vlnu asfaltovaným pásom. V oboch prípadoch tepelných izolácií je možná ešte aplikácia voľným položením povlakovej krytiny a zaťažením stabilizačnou vrstvou.

Výber dodávateľa
Pri zvažovaní cenových ponúk realizačných spoločností sa netreba riadiť iba kritériom najnižšej ceny. Ponuka solídnej realizačnej spoločnosti by mala zahŕňať aj prespádovanie strechy. Norma STN 73 19 01 Navrhovanie striech udáva minimálny sklon strechy 1°, ktorým by mala zrážková voda odtekať do vpustov. I dnes sa často stretávame s nedoriešením spádovania rekonštruovanej strechy, aj po aplikácii novej hydroizolácie sa na strechách nachádzajú miesta kaluží. V minulosti sa strechy realizovali bez spádu, čo malo za následok nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením tak výrazne znižujú životnosť krytín.

Dlhodobá životnosť
Predchádzať rekonštrukciám nedávno rekonštruovaných striech možno iba výberom osvedčenej realizačnej spoločnosti. Ďalším nevyhnutným predpokladom bezproblémovej rekonštrukcie strechy je precízne zvládnutie detailov. Podľa STN 73 19 01 Navrhovanie striech by prechody a prestupy na strechách mali byť ukončené a zatmelené minimálne 15 cm nad úrovňou hydroizolácie.
Je nevyhnutné klásť dôraz na profesionalitu realizačnej spoločnosti. Postup pri rekonštrukcii by nemal byť závislý len od najlepšej cenovej ponuky, ale aj od postupu a hlavne prístupu k danej rekonštrukcii.

Text: Ing. Šmehyl Rastislav, PhD.
Autor je technickým poradcom ICOPAL a.s.
Foto: ICOPAL a.s.