Symbióza požiadaviek architektúry a zariadení pre odvod tepla a splodín horenia v oblasti strešných svetlíkových systémov

Pri projektovaní stavebných objektov zo strany architektov a odborných projektantov vzniká stavebne konštrukčná myšlienka, ktorá v súčasnosti musí splniť požiadavky architektúry, energetickej náročnosti a požiarnej bezpečnosti vrátane zariadení pre odvod tepla a splodín horenia (ZOTSH).
Uvedené výrobky musia spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti v oblasti reakcie na oheň pre materiály a stavebné výrobky podľa EN 13501-1.

V členení klasifikačných tried A1,A2,B,C,D,E,F, pričom sú
A1 – nehorľavé,
A2 – nehorľavé s podielom horľavých častíc,
B,C, – ťažko zápalné,
D,E – normálne zápalné,
F – ľahko zápalné.

Z hľadiska hodnotenia požiarnej odolnosti musia konštrukcie spĺňať nasledujúce kritéria a triedy:
R – nosnosť a stabilita,
E – celistvosť,
I – tepelná izolácia,
W – izolácia riadená radiáciou,
M – zvláštne mechanické vplyvy,
C – dvere s automatickým otváraním,
S – konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu.

Zariadenia pre odvod tepla a splodín sú požiarnotechnické zariadenia, ktoré musia byť v zmysle platnej legislatívy certifikované podľa EN STN /ČSN 12 101-2 a ich dimenzovanie pre inštaláciu vypočítané v súlade s EN STN /ČSN 12 101-5.

Pre splnenie týchto rozmanitých požiadaviek má firma EberspächerTageslichttechnik okrem štandardne osvedčených svetlíkov, aktuálne vyvinutý výrobok typového označenie Acustico, ktorý skĺbuje vyššie uvedené požiadavky. Doplnením predsadenej oblúkovej vrstvy z plného polykarbonátu sa vlastnosti tohto výrobku značne vylepšia v oblasti stavebno fyzikálnych vlastností, pevnostnej ochrany povrchovej plochy, samočistiaceho efektu a tvarovej estetiky.
Bodový svetlíkový systém typu Wemalux M –Acustico s predsadenou PC vrstvou pozostáva z hliníkového vonkajšieho rámu s plastovým osadzovacím profilom, izolovaného dvoj alebo trojskla a predsadenej oblúkovej vrstvy z plného polykarbonátu. Konštrukcia osadzovacieho rámu s prerušeným tepelným mostom zaručuje dobré tepelno-izolačné vlastnosti a minimálny koeficient škárovej priepustnosti a tým energeticky úsporné riešenie.
Zasklenie je v zmysle STN/ČSN EN 13 501-1 „klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň“ zaradené do triedy A1 – nehorľavé.
Z hľadiska stavebno fyzikálnych požiadaviek má konštrukčná kombinácia s trojsklom a predsadenou vrstvou U hodnotu = 0,6 W/m2.K.
Bodový svetlík typu Acustico ako súčasť ZOTSH je osadený na oceľovú podsadu z pozinkovaného plechu hrúbky podľa statických požiadaviek s farebnou úpravou vnútornej strany v požadovanej RAL farbe a tepelnou izoláciou neobmedzenej hrúbky, napr. pri zateplení 8 cm sa dosiahne koeficient prestupu tepla s hodnotou 0,3 W/m2.K., pričom zvýšením hrúbky zateplenia sa zníži U hodnota (trieda reakcie na oheň A1).

Ovládacie systémy pre ZOTSH sa používajú v prevedení s pracovným napätím 24 V DC alebo stlačených vzduchom, resp. CO2. Skladba systému elektroovládania je zložená z elektrických motorov 24 V DC osadených do svetlíkov pre ich otvorenie v prípade požiaru, ovládacích centrál so záložným zdrojom elektrického napätia pre 72 hodín a núdzových tlačidiel umiestnených v smere úniku z dymových úsekov. V prípade potreby denného vetrania je možné pri doplnení tlačidiel denného vetrania a meteocentrály s dažďovým a veterným čidlom bezproblémovo zabezpečiť hygienické vetranie.
Skladba systému pneumatického ovládania je zložená z pneumatických valcov osadených do svetlíkov pre ich otvorenie v prípade požiaru, alarmových centrál so zdrojom tlakového média a spúšťacím systémom umiestneným v smere úniku z dymových úsekov. V prípade potreby denného vetrania je možné doplniť svetlíky elektromotormi pre denné vetranie s ovládaním ako pre elektrosystém.

Podrobnejšie informácie k uvedeným výrobkom získate na nasledujúcich kontaktných miestach:

EberspächerTageslichttechnik-SK, s.r.o.
Lazaretská 23, SK-811 09 Bratislava

EberspächerTageslichttechnik, s.r.o.
Úvoz 666, CZ-664 61 Rajhrad
mailové adresy: info@etag.cz, etag@etag.sk
mobilné tel. čísla:+420 721 200 909, 721 200 903, +421 917 849 190

 

9.1.2018