Technológia 3. tisícročia - kogenerácia

Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je odpadové teplo z výroby elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie. Šetrí tak palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup. V krajinách západnej Európy predstavuje kogenerácia významný podiel na celkovej výrobe energií a postupne si hľadá miesto aj na Slovensku. Je to vďaka jej vysokej efektívnosti a širokých možnostiach využitia.

Ako pracuje kogeneračná jednotka

Vo všetkých tepelných elektrárňach sa elektrická energia vyrába pomocou elektrického generátora, poháňaného turbínou. Veľkú časť tepla, ktoré pri výrobe elektrickej energie vzniká,však technológia nedokáže využiť a vypúšťa ju bez úžitku do ovzdušia. Účinnosť výroby v tepelných elektrárňach sa pohybuje okolo 30 % , najmodernejšie paroplynové elektrárne majú účinnosť cca 50 %. K ďalším stratám vo výške asi 11 % dochádza pri transformácii a diaľkovom prenose elektrickej energie. V kogeneračnej jednotke vzniká elektrická energia rovnakým spôsobom ako v iných elektrárenských zariadeniach. Na pohon generátora sa tu ale používa piestový spaľovací motor. Motory v kogeneračných jednotkách sú štandardne konštruované na zemný plyn, môžu však spaľovať i kvapalné alebo iné plynné palivá. Kogeneračné jednotky Wolf typu GTK môžu využívať zemný plyn, kalový plyn alebo bioplyn. Majú elektrický výkon v rozmedzí  7 až 400 kW, tepelný výkon 18 až 513 kW. Teplo, ktoré sa v spaľovacom motore uvoľňuje, je prostredníctvom chladenia motora, oleja a spalín efektívne využívané. Vďaka tomu účinnosť tohto zariadenia dosahuje až 94 %, ak sa inštaluje ako kondenzačná jednotka. Výhod  kombinovanej výroby tepla a elektriny je však viac. „Tým, že kogeneračné jednotky okrem výroby ušľachtilej elektriny využívajú aj vzniknuté teplo, z rovnakého množstva paliva sa získa viac než dvojnásobné množstvo energie,“ vysvetľuje Ing. Ladislav Truchlík, produktový manažér Wolf Slovenská republika, „Teplo a elektrická energia vznikajú v mieste vlastnej spotreby, čím odpadajú náklady na rozvody elektrickej energie i straty spôsobené diaľkovým rozvodom. S úsporou paliva ide ruka v ruke aj zníženie záťaže životného prostredia, takmer o polovicu oproti klasickým elektrárňam.“

Kogenerácia v praxi

Využitie kogenerácie je široké, prináša efektívne zásobovanie teplom v priemyselných odvetviach, ale aj bytových domoch, nemocniciach alebo plavárňach, ktoré vykazujú celoročnú spotrebu tepla. Teplo vyrábané kogeneračnými zariadeniami pri teplote okolo 85 °C sa výborne uplatňuje napr. pri ohreve pitnej vody, v priemyselných technológiách ako sú lakovne, mäso spracujúce linky či pri výrobe chladu absorpčnými jednotkami. Veľmi efektívne sa uplatňujú tiež v teplárňach s lokálnymi i diaľkovými dodávkami tepla. Výrobca tepla DCaTHERM v Dubnici nad Váhom siahol po tejto technológii a využíva teplo z kogeneračnej jednotky Wolf GTK 200 od októbra 2013. Do prevádzky bola spustená 1. októbra 2013.  Tepláreň DCaTHERM sa dlhodobo zameriava na rekonštrukciu a modernizáciu teplárenských zariadení, aby priniesla svojim zákazníkom čo najviac výhod. Špičkové zariadenia, akou je aj nová kogeneračná jednotka zvyšujú účinnosť využitia zdrojov, znižujú dopad na ekológiu a zároveň vytvárajú vyššiu stabilitu cien tepelnej energie. Kogeneračné jednotky tohto typu získali v Nemecku ocenenie časopisu Energie & Management Kogeneračná jednotka roka 2011.

 

1.12. 2013