Veľká vianočná súťaž

Milí priatelia,
Vianoce sa nám nezadržateľne blížia a tak sme si pre Vás pripravili VIANOČNÚ SÚŤAŽ plnú zaujímavých cien. Do súťaže sa môžete zapojiť od 27.11.2018 do 10.12.2018.  Zlosovanie prebehne 11.12.2018.
Ako sa zapojiť? Stačí keď nám odpoviete na súťažnú otázku:
Aké tri publikácie vydáva naše vydavateľstvo UV Group? Odpovede prosím píšte do komentárov pod príspevkom.
O čo súťažíte?
1. cena - šaty od módnej návrhárky Jany Gavalcovej
2. cena - kávovar Miele CM5 (do súťaže venoval: Miele Center Stopka River Park Bratislava)
3. cena - parfum Versace Dylan Blue Pour Femme
4. cena - parfum Lanvin Modern Princess Eau Sensuelle
5. - 6. cena - voucher v hodnote 50 EUR do jedinečnej reštaurácie Fou Zoo v Bratislave
7. cena - 3 lístky na muzikál MAMMA MIA! - termín 25.1.2019 (Divadlo Nová scéna)

Zapojiť do súťaže sa môžete tu:

Veľká vianočná súťaž

Podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je vydavateľstvo UV Group, s. r.o., Martin, IČO: 36760099, zapísaný v okresný súd Žilina, vložka číslo 18817/L

(ďalej len “Podmienky”)

1. Účel Veľkej vianočnej súťaže

Účelom Veľkej vianočnej súťaže  (ďalej len „súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora súťaže a to vydavateľstva UV Group, s. r.o., Martin, IČO: 36760099, zapísaný v okresný súd Žilina, vložka číslo 18817/L

2. Začiatok a ukončenie súťaže

 Začiatok Súťaže je 27.11.2018 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 27.11.2018 do 10.12.2018

3. Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažnú otázku. Súťažiaci sa môže stať účastníkom súťaže len jedenkrát.

4.Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradení účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku 3. týchto podmienok. Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude konať dňa 11.12.2018. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: údaje z facebookového profilu súťažiaceho (meno a priezvisko, príp. prezývka). Po zverejnení výhercov súťaže, žiadame týchto o skontaktovanie s organizátorom súťaže na e-mail: simkova@topstavebne.sk do 5 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov. V prípade, že sa výherca do uplynutia stanovenej lehoty neskontaktuje s organizátorom, stráca nárok na výhru v prospech organizátora.

5. Výhra

Výhrami zaradenými do súťaže sú:

1. cena - šaty od módnej návrhárky Jany Gavalcovej

2. cena - kávovar Miele CM5 (do súťaže venoval: Miele Center Stopka River Park Bratislava)

3. cena - parfum Versace Dylan Blue Pour Femme

4. cena - parfum Lanvin Modern Princess Eau Sensuelle

5. - 6. cena - voucher v hodnote 50 EUR do jedinečnej reštaurácie Fou Zoo v Bratislave

7. cena - 3 lístky na muzikál MAMMA MIA! - termín 25.1.2019 (Divadlo Nová scéna)

Výhra bude odovzdaná každému výhercovi v lehote do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov v sídle organizátora.

Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.

 

6. Ochrana osobných údajov

Spracovávateľom osobných údajov je organizátor súťaže.

Osobné údaje budú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail.

Osobné údaje budú spracované za účelom vyžrebovania výhercov súťaže.

7. Záverečné ustanovenie

7.1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa článku IV. týchto podmienok, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

 

7.2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

 

7.3. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

 

7.4. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, a sú zverejnené na internetovej stránke http://www.topstavebne.sk