Vlastná kotolňa v bytových domoch, alebo ako ušetriť za energie

Nad tým, ako ušetriť nejaké to euro z nákladov na domácnosť, sa dnes už zamýšľa úplné každý. Keď vezmeme do úvahy, že až 80 % podiel spotrebovaných energií v domácnostiach tvoria náklady na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu, je logické snažiť sa ušetriť práve tam. Možností, ako dosiahnuť úspory, je viacero. V tomto článku vám predstavíme jedno z najefektívnejších riešení –výstavbu vlastnej domovej kotolne.

Centrálny zdroj tepla (CZT) vs. vlastná kotolňa
Dodávatelia tepla predávajú teplo za vysoké ceny so značne nadhodnotenými režijnými nákladmi. Väčšina kotolní centrálneho zdroja vykurovania vyrába teplo zastaralou technológiou s vysokou spotrebou energií, s veľkými tepelnými stratami v rozvodoch a inými stratami vyplývajúcimi zo spôsobu prípravy tepla. Výsledkom sú vysoké ceny tepla z CZT, ktoré každým rokom ďalej rastú, častokrát neúmerne s rastom ceny plynu.
Azda jediným riešením, ktoré už využilo mnoho majiteľov bytov, je vykurovanie domu vlastnou kotolňou. Princíp výroby tepla v domovej kotolni znižuje množstvo spotrebovaného plynu na výrobu potrebného tepla, pretože modernejšími technológiami zabezpečuje racionálnejšiu výrobu vykurovacej a ohriatej pitnej vody. To znamená, že v domovej kotolni, kde sú zdrojom tepla napríklad kondenzačné kotle s vysokým stupňom automatizácie a regulácie, sa z rovnakého množstva plynu vyrobí viac tepla, čo v konečnom dôsledku znamená menej vyprodukovaných emisií CO2. Toto jednoduché konštatovanie znie logicky a zrozumiteľne, napriek tomu najväčšou prekážkou na ceste k vlastnej kotolni je nízka informovanosť a nepochopenie.
Konečné celkové náklady na vybudovanie kotolne v bytovom dome s 80 bytmi podľa použitej technológie sú približne 75 000 – 88 000 €. Na platbách za energie sa týmto riešením dá ušetriť 35 – 50 %.
Dôvodom je nižšia jednotková cena za teplo oproti teplu z CZT. Návratnosť investície je od troch do piatich rokov.
Pri financovaní investície s tak krátkou dobou návratnosti prostredníctvom úveru je veľkou výhodou, že vlastníci bytov splácajú úver z úspor, ktoré dosiahnu znížením nákladov na vykurovanie a teplú vodu. Nezmenené mesačné platby za teplo počas doby návratnosti tak splatia celú investíciu. Po splatení úveru (3 – 5 rokov) sa platby za teplo samozrejme znížia o 35 – 50 %.
Bankové finančné inštitúcie nevyžadujú individuálne ručenie nehnuteľnosťou a vlastníci môžu ručiť len fondom prevádzky, údržby a opráv (FPÚO), do ktorého sa presúvajú vzniknuté úspory.

Čo je potrebné na realizáciu kotolne?
Keďže ide o niekoľkotisícovú investíciu, musí sa schváliť na zhromaždení vlastníkov bytov alebo písomným hlasovaním 2/3 väčšinou. O realizáciu požiadajú vlastníci svojho správcu – bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcovskú spoločnosť. Financovanie výstavby domovej kotolne je možné realizovať z vlastných alebo cudzích zdrojov. Vlastným zdrojom je FPÚO, cudzím zdrojom sú komerčné úvery v bankách alebo stavebných sporiteľniach. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa dá získať úver len na zatepľovanie a výmenu okien, fond realizáciu domovej kotolne zatiaľ neumožňuje.

Pred rozhodnutím o výstavbe kotolne a odpojenia sa od CZT je potrebné zvážiť nasledovné:
 • k výstavbe kotolne alebo rekonštrukcii vykurovacej sústavy je potrebné stavebné povolenie,
 • legislatíva ukladá povinnosť pravidelne vykonávať odborné prehliadky a skúšky,
 • domové kotolne musia byť obsluhované občasným dohľadom osobou s platným kuričským oprávnením,
 • pre zabezpečenie spoľahlivého chodu kotolne je nevyhnutné vykonávať pravidelný odborný servis odporúčaný výrobcom,
 • okrem počiatočných nákladov tak existuje aj prevádzková agenda spojená so správou kotolne (povinné odborné prehliadky, obsluha, pravidelný servis, havarijná služba), s ktorými je však už kalkulované v cene tepla z domovej kotolne.
Výhody domových kotolní:
 • vysoká miera úspory nákladov na výrobu tepla 35 – 50 % umožňuje veľmi rýchlu dobu návratnosti investície 3 – 5 rokov
 • obyvatelia domu si môžu sami zvoliť ľubovolný režim vykurovania z pohľadu tepelnej pohody a úspor z nočného útlmu, bez rizika nežiaduceho prekurovania
 • príprava teplej úžitkovej vody je v zásobníkových rýchlo ohrievačoch priamo v mieste spotreby, a tým sa eliminujú celoročné tepelné straty pri vzdialenej príprave a nútenej cirkulácii teplej vody
 • jednoznačnosť účtov za vstupné náklady na energiu a pitnú vodu, nedochádza k nespravodlivému pomernému rozpočítaniu tepelných strát a strát pitnej vody na viacero bytových domov
 • zabezpečenie tepelnej pohody aj v prechodných obdobiach (na jar a jeseň) bez závislosti od dodávok tepla z CZT, ktoré musí začať alebo ukončiť vykurovanie podľa vyhlášky
 • minimalizovanie vysokých režijných nákladov v cene tepla, pretože podstatnú časť ceny tepla z domovej kotolne tvorí nákup plynu
 • zníženie ekologického zaťaženia, na to isté množstvo vyrobeného tepla je potrebné menšie množstvo plynu a tým i menej vyprodukovaných emisií a CO2

Nevýhody domových kotolní:
 • vyššie počiatočné náklady, nevyhnutnosť úveru,
 • nová agenda spojená s prevádzkovaním kotolne ako vyhradeného technického zariadenia,
 • kotolňa zaberie nebytový priestor (časť pivnice alebo spoločných priestorov)
Realizácia
Na začiatku je potrebná obhliadka danej lokality, na základe ktorej sa vypracuje skrátený energetický audit. V ňom sa navrhne viacero možných technických riešení tepelného zdroja s príslušnými prepočtami ekonomiky prevádzky vrátane návratnosti. Na základe záverov auditu sa vlastníci bytov rozhodujú o realizácii a o voľbe použitej technológie. Veľkou výhodou je, ak vybraný dodávateľ vie dodať realizáciu výstavby domovej kotolne komplexným spôsobom – na kľuč, výrazne tak odbremení investora a urýchli celý proces. Dodávateľ tejto služby na kľúč by mal u distribútora plynu zistiť voľnú kapacitu a možnosť pripojenia sa na existujúcu distribučnú sieť plynu, tzv. palivovú základňu. Následne vypracuje projektovú dokumentáciu, týkajúcu sa ústredného kúrenia, plynoinštalácie, elektroinštalácie, požiarnej ochrany a stavebných úprav. Dodávateľ v zastúpení poskytne túto dokumentáciu na vyjadrenie dotknutým organizáciám a po získaní ich stanovísk podá žiadosť o stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad. Následne, na základe získaných oprávnení zo strany Technickej inšpekcie, zrealizuje dielo. Po jej ukončení, vykonaní východzích odborných prehliadok, vykurovacej skúšky a po úspešnej kolaudácii sa celé dielo vrátane
dokumentácie odovzdá „s kľúčom“ objednávateľovi. Dodávateľ služby takto odbremení objednávateľa od celého radu nevyhnutných technicko-administratívnych úkonov. V prípade, že dodávateľ kotolňu následne aj prevádzkuje, je investor oslobodený od zodpovednosti za prevádzkovanie vyhradeného technického zariadenia.
Dúfame, že vám článok pomohol zorientovať sa v problematike vlastných domových kotolní a získať potrebné informácie.

Text: Ing. Ivan Krechňák