Zelené strechy a ich prínos na komfort bývania

Strecha predstavuje stavebný prvok zodpovedný za ochranu pred počasím a slnečným žiarením. Jej úlohou je zachovať optimálne podmienky vnútorného prostredia. Realizácia zelenej strechy pozostáva z vytvorenia vegetačnej vrstvy na strechách domov, či budov.

Hrúbka vegetačnej vrstvy, určuje, či sa bude jednať o intenzívnu zelenú strechu, extenzívnu alebo polo-intenzívnu zelenú strechu. Ak to statika umožňuje, môžu byť zelené strechy realizované na nových aj starých budovách. Zelené strechy poskytujú obyvateľom estetické a psychologické výhody a prispievajú k relaxácii, čo napomáha lepšiemu zdraviu. Medzi ďalšie benefi ty zelených striech patrí aj absorbovanie zvukových vĺn z vonkajšieho prostredia a zabránenie ich prenosu do interiéru, produkcia kyslíka, redukcia prachu a škodlivín, ale tiež aj možnosť využívať strechy pre mestské poľnohospodárstvo. Tieto systémy sú obyčajne obývané hmyzom a vtákmi, ktoré prispievajú k miestnym biotopom. Zelené strechy vďaka vegetácii absorbujú slnečné žiarenie a tým chránia interiér pred prehrievaním. Zelené strešné systémy sú určite nákladnejšie ako obyčajné strešné konštrukcie, ale majú celý rad výhod, ktoré opodstatňujú investíciu: chladenie interiéru, zadržiavanie dažďovej vody, zlepšenej kvality ovzdušia, ochrana hydroizolácie, rozšírenie mestskej biodiverzity, zníženie hluku a zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti.

Zníženie spotreby elektrickej energie

Zelené strechy môžu šetriť energiu potrebnú na vykurovanie a chladenie budov a to tak, že keď sú mokré, absorbujú veľké množstvo tepla, ktoré by pri klasickej streche ešte dlho sálalo do okolitého prostredia. Aj pri suchom stave pôsobia zelené strešné vrstvy ako izolanty, ktoré znižujú tok tepla cez strechu, a tak znižujú energiu potrebnú na chladenie interiéru budovy. Už len samotným tienením niekoľkých vrstiev nedochádza k priamemu nahrievaniu hydroizolácie. V lete teda súvrstvie zelenej strechy znižuje teplotu samotnej strechy aj okolitého vzduchu, a tým znižuje potrebu energie na chladenie až do 70 %. V zime naopak nedochádza k takému významnému úniku tepla z budovy, a teda sa znižuje potreba vykurovania. Aj keď pri vykurovaní nie je úspora až taká signifi kantná, ide nesporne o potešujúci benefit.

Zelená strecha funguje ako biofilter – v podstate ako veľká špongia, ktorá nasáva nečistoty a znečistenie zo vzduchu

Vegetácia znižuje znečistenie ovzdušia a absorbuje množstvo skleníkových plynov akumuláciou a ukladaním uhlíka. Znížená spotreba elektrickej energii v budovách so zelenými strechami
tiež znižuje znečistenie ovzdušia a skleníkové plyny spojené s výrobou energie. Okrem toho, pretože prízemný ozón je oveľa ľahšie formovateľný pri vysokej teplote, zelené strechy ovplyvňujú pomalšiu tvorbu prízemného ozónu znížením teploty vzduchu.

Zelené strechy môžu odstrániť častice a plynné znečisťujúce látky vrátane oxidu dusnatého, oxidu siričitého, oxidu uhoľnatého, či spomínaného prízemného ozónu. Štúdie ukázali, že 93 štvorcových metrov zelenej strechy dokáže za rok odstrániť zo vzduchu asi 40 kilogramov častíc, čím vytvára kyslík a odstraňuje oxid uhličitý z atmosféry. Pre porovnanie, počas jedného roku vyprodukuje 15 automobilov približne 40 kg takýchto častíc.

Zlepšenie zdravia a pohodlia obyvateľov

Znížením prenosu tepla cez strechu majú zelené strechy vplyv na zvýšenie pohodlia. To môže mať pozitívny vplyv na ich zdravie, a to najmä v budovách bez klimatizácie. Mestá môžu bežne dosiahnuť teplotu až o 10 stupňov vyššiu, ako to je v prípade okolitých oblastí, nakoľko všetky zastavané plochy absorbujú veľké množstvo tepla. Zelené strechy sú veľkou pomocou v boji proti prehrievaniu miest.

Teplota hydroizolačnej fólie pod zelenými strechami

Rôzne štúdie ukázali, že teplota fólie pod zelenou strechou je nižšia, než keď je fólia vystavená priamemu slnečnému žiareniu.

Obdobie Zima Leto
Priemerná teplota [°C] 0 18,4
Teplota pod obyčajnou strechou [°C] 0,2 32
Teplota pod zelenou strechou [°C] 4,7 17,4

Počas jarných a letných teplôt je na bežnej streche teplota rádovo 45°C, pričom dochádza k mnohonásobnému kolísaniu teplôt. Pod zelenou strechou však kolísanie je len približne 6° C. Zelená
strecha chráni fóliu pred účinkami UV žiarenia, mrazu a slnečného žiarenia. Dôležité je tiež to, že sa tým zmierňuje tok tepla cez budovu tienením, zvýšenou izoláciou a určitú úlohu zohráva aj
tepelná masa – pôda a rastliny odvádzajú teplo späť do atmosféry.

Zlepšenie kvality života

Zelené strechy môžu priniesť mnoho výhod, ako aj viac mestskej vegetácie. Ľudia vo vyšších budovách sa môžu tešiť pohľadu na nižšie položené budovy so strešnými záhradami. Pokiaľ ide
o intenzívne zelené strechy, predstavujú nový dodatočný zelený priestor na oddych a relaxáciu.

Zelené strechy pomáhajú izolovať budovu od zvuku; pôda pomáha blokovať nižšie frekvencie, kým rastliny blokujú vyššie frekvencie

Zelené strechy dokážu znížiť externý hluk v budove alebo vnútri budovy zmiernením rozptyľujúcich sa zvukových vĺn nad strechou a znížením prenosu zvuku cez strešný systém. Vlhkosť substrátu
má enormný vplyv na absorpciu. Za zmienku stojí najmä ich izolačná schopnosť v nízkofrekvenčnom rozsahu.

Prostredie bude určite vlhšie!

Zelené strechy transformujú strechy domov a budov do záhrad. Predstavujú určitý spôsob akumulácie dažďovej vody, absorbujú 50 až 80 % zrážok a nadbytok vody chladí strechu pred tým, ako odtečie do odvodňovacieho systému. Dochádza k zvyšovaniu vlhkosti v ovzduší a taktiež k zníženiu rizika požiaru. Aktuálne klimatické zmeny majú s určitosťou škodlivý vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom projektovania zelených budov môžeme tieto klimatické zmeny zmierniť. Jedno z riešení spočíva v realizácii zelenej strechy počas výstavby alebo rekonštrukcie budov. Tým môžeme vyriešiť problémy týkajúce sa kvality vzduchu v interiéri, tepelného komfortu a problémov životného prostredia, dosiahneme tým optimálny komfort bez nadmerného využívania systémov spotrebúvajúcich energiu.

Zelené strechy predstavujú technológiu, ktorá môže poskytnúť širokú škálu výhod pre komunity zaujímajúce sa o zlepšenie svojho životného prostredia.

Text a foto: Juraj Pekár - One Earth, s.r.o.