Ako šetriť pitnú vodu časť II.

Filtrácia dažďovej vody

Sladká voda je jednou z najdôležitejších látok na svete. Je nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín, pre hygienu, poľnohospodárstvo a v neposlednom rade je dôležitá pre energetiku a priemysel. Tento neoceniteľný zdroj je však vzácny. Tvorí iba 3 % z celkového svetového množstva vody a ľudstvo má prístup asi len k 1 %.

Kolobeh vody negatívne ovplyvnený klimatickou zmenou nebude schopný uspokojiť rastúce potreby ľudstva. Vodný stres, donedávna neznámy pojem, bude ohrozovať veľa zemí sveta. Udržateľnejší prístup ku spotrebe vody je preto zúfalo potrebný, rovnako ako technológie novej generácie schopné recyklovať a produkovať pitnú vodu. Ako znížiť spotrebu pitnej vody sme si už načrtli, teraz si povieme, ako ju získať aj mimo verejného vodovodu.

Zber dažďovej vody

Jedným z takýchto riešení je zariadenie na filtráciu zachytenej dažďovej vody Drop2Drink. Umožní jednotlivcom, rodinám či organizáciám využiť dažďovú vodu ako dostupný prírodný zdroj na decentralizovanú prípravu pitnej vody. Umožní tak nezávislosť na verejnej sieti, úsporu pitnej vody z verejného vodovodu a efektívnejšie využitie prírodných zdrojov bez poklesu komfortu bývania.

Ako funguje Drop2Drink?

Technológia čerpá vodu zo zbernej nádoby na dažďovú vodu, filtruje a rozvádza ju do vnútorného vodovodu. Vyčistenie dažďovej vody prebieha pomocou mikrofiltra, filtra s aktívnym uhlím, membránového filtra a UV lampy. Ako záložný zdroj vody sa využíva voda zo studne alebo z verejného vodovodu.
 
Objem zbernej nádoby na dažďovú vodu je dimenzovaný podľa veľkosti strechy a dlhodobého zrážkového úhrnu danej lokality. Pre zlepšenie využiteľnosti vody a zníženie rizika nedostatku vody z dôvodu dlhšieho obdobia sucha je možné zariadenie doplniť aj o technológiu recyklácie šedej vody napríklad už v predchádzajúcom článku spomínaný Hydraloop.