BEZ POVOLENÍ NIČ NEZREKONŠTRUJETE

Rekonštruovali ste byt a nevybavili ste si povolenie? Nenahlásili ste drobné stavebné úpravy  stavebnému úradu? Nemáte znalosť o povinnosti komunikovať so správcom obytného domu  o zmenách v byte. Chyba. Takéto nevedomé konanie môže viesť k uštedrenej pokute.

Právo majiteľa robiť si vo svojom byte čo chce, má trhliny. Stavebný zákon č.50/1976 určuje legislatívne podmienky  týkajúce sa rekonštrukcií. Ak chystáte prestavbu Vášho bytu, je vhodné si dôležité články zákona pozorne preštudovať. Pravé dôvody , ktoré viedli zákonodarcov k prijatiu týchto pravidiel nie sú známe, ale oficiálne vysvetlenie pre rebelov búriacich sa proti ,,kontrole majetkových pomerov“, je zásah do statiky budovy.
Podľa zákona sa vyžaduje stavebné povolanie pri akomkoľvek zásahu do nosnej konštrukcie ovplyvňujúceho stabilitu budovy, a taktiež vzhľad, alebo pri prístavbe, respektíve nadstavbe bytu, z čoho vyplýva priestorová zmena.  Z bezpečnostného hľadiska je rozumné spolupracovať s úradníkmi a zmeny v byte prekonzultovať s odborníkmi. Ak nemáte stavebné povolenie a uskutočníte prestavbu, ku ktorej je povolenie vyžadované, maximálna výška pokuty je 829,85€. Pri neohlásení drobných rekonštrukčných úprav sa môže Vaša peňaženka odľahčiť o  331,94€.  V praxi to znamená, že ak budete meniť povrchy stien, meniť podlahy, alebo nahrádzať staré umakartové jadro za nové murované, máte povinnosť to ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Úradnícke posty sa menia skoro každou zmenou vládnej garnitúry a tenká hranica medzi nutnosťou povolenia a ohlásenia zmien bez povolenia prináša rozdielne rozhodnutia. Pri korektných informáciách a komunikácii so správcom budovy budete presne vedieť ako a čo vybaviť k pokojnému priebehu rekonštrukcie a ďalšom nažívaní v staro-novom byte. Dôležitosť prejednania prác so správcom vyplýva aj z riešenia prípadných problémov pri poruchách kúrenia alebo elektrickej energie.

Ohlásenie drobných stavebných úprav

Vybavuje sa na stavebnom úrade príslušného mestského úradu. Je bezplatné. Je povinné pri úpravách, ktoré nemenia vzhľad, neohrozujú spoločnosť, a nezasahujú do nosnej konštrukcie.
K ohláseniu sa prikladá aj statický posudok ak ide o napríklad zmenu bytového jadra. Samotné ohlásenie je vo väčšine prípadov iba formalitou, ale stáva sa, že stavebný úrad zamietne a vydá pokyny na nutnosť stavebného povolenia. Stavebný úrad má 30 dňovú lehotu na vydanie súhlasu alebo zamietnutia prerábky. Stavební robotníci sa nemôžu pustiť do práce skôr ako po vyjadrení úradu.

Stavebné povolenie

Vyžaduje sa pri všetkých rekonštrukciách, na ktoré nestačí ohlásenie. Najmä na zmenu stavieb, keď sa mení vzhľad  a priestor, pri prebúravaní miestností. Pri zmene rozvodov médií. Takisto je potrebné pri výmene okien a zasklievaní balkónov, ak sa mení ich veľkosť.
K žiadosti je potrebný vypracovaný projekt rekonštrukcie, ktorý musí vypracovať oprávnená osoba. S potrebnými dokumentmi sa žiadosť podáva na stavebný úrad. Ak stavebné konanie prebehne úspešne, vydá sa stavebné povolenie. Pri rekonštrukcii bytu sa za vydanie povolenia platí 23€. Po 14 dňoch, po neodvolaní sa, začne plynúť právoplatnosť rozhodnutia. V tomto momente je stavebné povolenie oficiálne a rekonštrukcia sa môže začať. Väčšia rekonštrukcia musí byť po ukončení prác uzatvorená kolaudačným rozhodnutím.
Dodržiavaním týchto nariadení sa môžete vyhnúť problémom pri vykonávanej rekonštrukcii.
Práce prebehnú pokojne, bez obmedzení a dobrý pocit zo zrenovovaného prostredia prinesie sviežosť do Vášho príbytku. Preto vybaviť povolenie a smelo rekonštruovať.  

Text: Róbert Bosák
Foto: Jika