Čistiarne odpadových vôd nevyhnutná súčasť zdravého životného prostredia

V r. 2014 bola prijatá novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pod č. 409/2014 Z. z., ktorá nodobudla účinnosť 15. 01. 2015.
V § 36 ods. 3 sa uvádza:
„Žumpy a malé čistiarne odpadových vôd sú primeranými systémami v čistení odpadových vôd, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové a podzemné vody.“
Čo vlastne toto ustanovenie v praxi znamená nám priblíži spol. Ekoservis Slovensko s.r.o.

Pripojenie na verejnú kanalizáciu

Verejná kanalizácia

je hromadné odvádzanie odpadových vôd, od viac ako 50 osôb alebo ak denná produkcia odpadových vôd je viac ako 10 m3.
Verejná kanalizácia je samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Zabezpečuje pre producenta odpadových vôd absolútny komfort.
Služby vykonávajú vodárenské spoločnosti, resp. iné spoločnosti, ktoré majú na to oprávnenie. Podmienkou je, aby producent odpadových vôd za služby vykonal úhradu na základe nameraného množstva. Pripojenie na verejnú kanalizáciu je pri rodinných domoch cez kanalizačnú prípojkovú šachtu, ktorá má byť umiestnená na súkromnom pozemku, tak aby bola prístupná prevádzkovateľovi kanalizácie.
 

Žumpy

Žumpa je vodotesná nádrž určitého objemu bez odtoku, kde sa zachytávajú všetky odpadové vody vyprodukované u producenta. Na výstavbu žumpy vydáva povolenie stavebný úrad. Bežná kapacita žumpy je navrhovaná na 30 dní, to znamená pre 4-člennú rodinu objem od 10 do 15 m3.

Prípojkové šachty

Domové čistiarne odpadových vôd  – ČOV

Domová ČOV je primeraný spôsob čistenia odpadových vôd v aglomerácii. Na jej výstavbu dáva rozhodnutie vodohospodársky orgán (VHO), v ktorom sú zahrnuté dve povolenia – povolenie na výstavbu – technická časť a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.
Povolenie na výstavbu je obmedzené na dobu výstavby. Po jej ukončení a vykonaní kolaudácie, nemá ďalšie obmedzenia.  Čistiareň sa uvedie do trvalej prevádzky, v ojedinelých prípadoch môže VHO obmedziť prevádzku na skúšobnú dobu.
Vypúšťanie odpadových vôd:  sú limitované na dobu určitú do povrchových vôd na 10 rokov a do podzemných na 6 rokov. Po uplynutí tejto doby sa musí vyhodnotiť sledované obdobie a požiadať o predĺženie vypúšťania odpadových vôd.
Domové ČOV sú vyrábané v typových veľkostiach, od renomovaných firiem s certifikáciou, ale i  od iných dodávateľov bez certifikátu,  s rôznou kvalitou. V domovej ČOV sa odpadové vody čistia biologickým spôsobom pomocou baktérií.  Tie k svojmu životu potrebujú potravu, ktorú dostávajú v odpadovej vode a kyslík, ktorý je vháňaný do procesu dúchadlom na základe navoleného režimu.  Do ČOV je kanalizáciou privedená odpadová voda, tá sa v ČOV biologickým procesom vyčistí (zbaví organického znečistenia) a potrubím odteká do recipientu. Tým môže byť vodný tok, alebo horninové podložie. Pre každú čistiareň musí byť vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá sa predkladá vodohospodárskemu orgánu. Tento vydáva rozhodnutie na výstavbu a na vypúšťanie odpadových vôd. V projektovej dokumentácii sú vyriešené všetky technické otázky riešenia výstavby ako aj vypúšťanie odpadových vôd.

Domová ČOV s odkalovaním

Prevádzka

O domovú ČOV sa musí vlastník starať tým, že vykonáva jej obsluhu 1 x týždenne po dobu 30 minút. Ak chce vlastník vyčistenú odpadovú vodu využívať na účely zavlažovania zelene, je potrebné vybudovať akumulačnú nádrž s čerpadlom na odber.
 

Porovnanie efektívnosti výstavby a prevádzky primeraných systémov čistenia odpadových vôd
 

Žumpa

Prináša značné problémy pri výstavbe, vyžaduje stavebné zručnosti a debnenie. 

Po jej naplnení  je potrebné jej obsah vyvážať, čo vlastník nemôže sám, musí si túto službu objednať u niekoho, kto vlastní fekálny voz. A tu vznikajú problémy s termínom vývozu. Potom pri samotnom vyprázdňovaní dochádza k senzorickým závadam z procesu, ktorý v žumpe prebieha. Súčasťou vývozu je aj cena za likvidáciu obsahu na komunálnej čistiarni. 
Náklad na výstavbu predstavuje sumu od 1 800 € do 2 300, €.
Vývoz žumpy vychádza ročne od 300 do 600 €.

Osadenie a napojenie domovej ČOV

Domová ČOV

Pri výstavbe stavebník musí vykopať  stavebnú jamu, do ktorej sa ČOV osadí a obsype podľa projektovej dokumentácie triedeným materiálom. Pri tomto  spôsobe riešenia je potrebné vybaviť stavebné povolenie ako aj rozhodnutie pre vypúšťanie odpadových vôd. Uvedené riešenie je vysoko komfortné, ale vlastník musí robiť občasný dohľad v intervale 1 x týždenne. Na prevádzku je potrebná elektrická energia.
Cena domovej ČOV pre jeden rodinný dom  sa pohybuje v rozpätí od 990 € do 1 600 € podľa stupňa automatického riadenia a komfortu vybavenia. Prevádzkové náklady predstavujú spotrebu elektrickej energie približne 5,33 € mesačne, t.j. 64 € za rok.
 

TERAZ UŽ VIETE, ŽE ...

Pre získanie stavebného povolenia a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd potrebujete vypracovanú projektovú dokumentáciu a platné územné rozhodnutie, že ČOV bude postavená na parcele, ktorú vlastníte a je zapísaná v katastri vlastníctva.

Naša ponuka
Príďte k nám a my vám vypracujeme PD v cene čistiarne a zabezpečíme všetky potrebné úkony pre realizáciu vášho zámeru výstavby domovej ČOV. Vyriešime vaše požiadavky súvisiace s čistením odpadových vôd, jej prevádzkovaním a servisom.

Domová ČOV s domčekom pre dúchadlo

Text a foto: Ekoservis Slovensko s.r.o.

Tel.: 052 - 788 0311