Ekologické čistiarne odpadových vôd prinášajú množstvo výhod

Ekočistička® vďaka patentovanej technológii odbúrava všetky sledované znečistenia s úspešnosťou 98 %.

Ekologické čistiarne odpadových vôd a ich výhody

Ekologické čistiarne sú v podstate koreňové čistiarne odpadových vôd, na ktoré nám know-how dodala príroda. Človek odsledoval prírodné procesy a naučil sa ich využívať. Výhod prečo by mali ľudia siahnuť po ekologických čističkách je mnoho, napríklad dokážu fungovať pasívne. Nepotrebujú elektrickú energiu na svoju prevádzku, nedopĺňajú sa do nich žiadne baktérie a veľkou výhodou je aj ich prevádzková nenáročnosť. Napríklad pre rodinný dom môže prevádzka znamenať len odkalenie sedimentačnej nádrže raz ročne, prípadne pokosenie rastlín, aby na jar čistiareň vyzerala ako záhradka.

„V našich čistiarňach sa využívajú výhradne prirodzené procesy odbúravania znečistenia vody. Používame patentovanú technológiu a inovatívne postupy založené na najnovších vedeckých poznatkoch,“ hovorí Adam Krakovský, konateľ spoločnosti ECOPLANET SLOVAKIA a pokračuje: „V závislosti od množstva a druhu znečistenia a tiež od terénnych možností danej nehnuteľnosti sa na odbúranie nečistôt z vody používajú dva typy filtrov alebo ich vzájomná kombinácia. Základným typom je filter s horizontálnym prúdením odpadovej vody. Je jednoduchý na prevádzku a pri správnom návrhu funguje spoľahlivo desiatky rokov. Náročnejším na technické vyhotovenie je filter s vertikálnym prúdením odpadovej vody. Častokrát je pri ňom nevyhnutné použitie čerpadla, aby bola zabezpečená aplikácia presného množstva vody v presných časových intervaloch.“

Pre rodinné domy, hotely aj obce

Pri zachovaní minimálnych požiadaviek na servis je Ekočistička® schopná vyčistiť všetku vznikajúcu odpadovú vodu bez ohľadu na to, či už pochádza z domácnosti, hotelu, penziónu alebo z obce.

Majitelia penziónov a hotelov navyše ocenia jej schopnosť vyrovnať sa s nestálym prítokom vody, ktorý aktivačným čistiarňam veľmi nesvedčí. Ekočistička® vykazuje len nepatrné výkyvy vo fungovaní, pretože systém čistiarne je veľmi robustný a obsahuje veľké množstvo vody, ktoré sa nachádza v procese čistenia. V aktivačnej čistiarni pre 30 obyvateľov je v jednom momente povedzme 12 m3 vody, v ekologických čističkách to môže byť aj 50 m3.

Nespornou výhodou Ekočističky® je aj podpora biodiverzity. V letných mesiacoch dokáže uvoľniť do prostredia od 5 do 50 litrov vodných pár z jedného metra štvorcového. Pre rodinný dom to napríklad znamená 250 – 1250 litrov vodných pár uvoľnených do mikroklímy okolia za jeden deň. A ako vieme, voda ochladzuje.

Naopak výhodou aktivačných čistiarní je ich nízka náročnosť na plochu v porovnaní s ekologickou čističkou. „V praxi sa s týmto nedostatkom stretávame len málokedy, pretože pre malých producentov odpadovej vody do 50 obyvateľov nepredstavuje Ekočistička® veľký záber plochy,“ vysvetľuje Adam Krakovský a dodáva: „Priestorový problém s umiestnením čistiarne nastáva až pri väčších producentoch ako sú napríklad obce. Vďaka inováciám v tejto oblasti však už ani toto nie je neriešiteľné. Novinkou sú projekcie a návrhy prevzdušňovaných koreňových čistiarní, ktoré majú až 10-krát menšie nároky na plochu ako tradičná ekočistička. Treba však počítať so spotrebou elektrickej energie (cca 20 kWh obyvateľ/rok), ostatné parametre ostávajú zachované.“

Porovnanie nákladov na Ekočističku®, žumpu či klasickú ČOV

Investične najlacnejším riešením je žumpa. Z prevádzkového hľadiska je to však najdrahšie riešenie, pretože legálne vyťahovanie žumpy fekálnym vozom môže stáť 800 – 1200 € ročne. Ako príklad si môžeme vziať žumpu s objemom 10 m3 a štvorčlennú domácnosť, ktorá má priemernú dennú  spotrebu cca 400 l. Mesačne to je 12m3 vody. Rodina by mala vyťahovať žumpu zhruba 10 krát ročne. Táto služba sa pohybuje v sumách od 80 do 150 €. Skutočné náklady na žumpu sa nám tak ukážu až pri jej prevádzke. 

Aktivačná ČOV je už oproti žumpe investične o niečo náročnejšia a čo sa týka prevádzky, ide o zložitejšie zariadenie, ktoré na svoj chod potrebuje el. energiu a servis. Pri nepravidelnom využívaní je náchylnejšia na poruchy v prevádzke.

Koreňová ČOV Ekočistička® je najnáročnejšia pri počiatočných investíciách. Oproti aktivačnej čistiarni odpadových vôd je to asi o 20 % viac. Na svoju prevádzku však nepotrebuje el. energiu, žiadne mechanické súčiastky a vyžaduje minimálnu údržbu. Ide o najjednoduchší spôsob čistenia odpadových vôd s minimálnym servisom. Nemusíte dopĺňať žiadne baktérie, systém si žije svojím životom. Pri väčších objektoch, ako sú obecné ČOV, majú ekologické čistiarne odpadových vôd obrovskú výhodu, pretože ich prevádzka je o 70 % lacnejšia ako pri aktivačných čistiarňach odpadových vôd. Pri veľkom počte obyvateľov môže ísť aj o desiatky tisíc eur na prevádzke a servise, ktoré obec môže ušetriť.

Trvalo udržateľné riešenia

Našim cieľom je navrhovať dlhodobo a jednoducho prevádzkovateľné čistiarne odpadových vôd, ktoré sú zároveň ekonomicky návratné. Dôležitou činnosťou našej spoločnosti je
tiež navrhovanie, projekcia a realizácia vodozádržných opatrení, ktoré pozitívne ovplyvňujú nepriaznivé zmeny klímy ako sú napr. čoraz väčšie suchá alebo nečakané
bleskové povodne.
Plne si uvedomujeme že hodnota je voda a preto navrhujeme trvalo udržateľné riešenia, na princípoch obehového hospodárenia. Tieto riešenia pozitívne vplývajú na
zmiernenie klimatických zmien vo svete.

Vodozádržné opatrenia, ktorým sa venujeme:

  • koreňové čistiarne odpadových vôd,
  • dažďové záhrady,
  • náhrady a výmeny nepriepustných povrchov, 
  • retenčné jazerá,
  • podzemné a povrchové nádrže, 
  • vegetačné steny,
  • zelené strechy,
  • umelo vytvorené mokrade,
  • vegetačné oporné múry.