Elektrická požiarna signalizácia

- od dôkladného návrhu po spoľahlivý servis

Každé zariadenie inštalované do budovy musí plniť svoj účel nielen v čase kolaudácie, ale najmä počas prevádzky. V tomto článku vám vysvetlíme, ktoré kroky sú dôležité pri implementácii a údržbe elektrickej požiarnej signalizácie.

Čo je účelom elektrickej požiarnej signalizácie?

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) musí čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie identifikovať vznikajúci požiar v budove, samočinne začať evakuáciu osôb, aktivovať všetky potrebné požiarnotechnické zariadenia a upovedomiť obsluhu budovy.

 

Prvotné predpoklady pre splnenie definície je dôkladný návrh riešenia a projekt EPS. Projektant elektrickej požiarnej signalizácie postupuje podľa záverov projektu požiarnej ochrany a vypracúva návrh rozmiestnenia a typu požiarnych hlásičov. Taktiež projektuje optickú (majáky) a akustickú (reproduktory, sirény) signalizáciu požiaru. Ďalej musí zabezpečiť pripojenie všetkých požiarnotechnických zariadení. Všetky navrhované komponenty EPS musia byť certifikované v súlade s normami EN54 a na Slovensku musia byť ako systém zaregistrované v databáze HaZZ.

 

Už v tomto bode je dôležité pre investora oprieť sa o spoľahlivého projektanta. Návrh elektrickej požiarnej signalizácie musí byť podložený vedomosťami, skúsenosťami z praxe, cenovo optimálny, moderný, dostatočne robustný, ale zároveň flexibilný pre možnosť budúcich úprav alebo budúceho rozšírenia. Projektant by mal vedieť investorovi prezentovať výhody a alternatívy rôznych výrobcov.

Návrh, projekt, realizácia

Návrh a projekt sú základ, ktorý ovplyvní nielen nadobúdaciu cenu zariadenia, ale i cenu prevádzky a jednoduchosť obsluhy a údržby. Robustnosť riešenia, dostupnosť náhradných dielov, rýchlosť identifikácie a odstránenia závady, to všetko sú pre budúcu prevádzku dôležité atribúty.

My v ANTES GM, spol. s r. o., dbáme na dôsledný návrh riešení a prácou vlastného projekčného tímu dokážeme pre zákazníkov zabezpečiť projekt EPS, ktorý obsahuje techniku renomovaných výrobcov, je pre dané prostredie optimálne navrhnutý, udržateľný a v prípade potreby rozšíriteľný.

Pri stavbe budovy si investor vyberá zhotoviteľa. Pri realizácii veľmi záleží na skúsenostiach a know-how realizačnej firmy a jej zamestnancov. Lebo aj výborne naprojektovaný systém nemusí byť vždy rovnako dobre inštalovaný. Pri inštalácii sú dôležité koordinácia prác a vzájomná komunikácia nielen jednotlivých zhotoviteľov, ale tiež projektantov. Táto oblasť býva často podceňovaná. Projektant má často väčší prehľad hlavne v súvislosti s ostatnými technickými zariadeniami budovy.

V ANTES GM, spol. s r. o., realizuje zákazky tím vyškolených technikov, ktorí sú vedení skúsenými projektovými manažérmi a podporovaní projekčným oddelením.

Po kolaudácii budovy a jej uvedení do prevádzky sú pre jej ďalší život dôležité obsluha a údržba. Pri elektrickej požiarnej signalizácii je komunikačným rozhraním ovládací panel EPS. Na ňom obslužný personál vidí textové označenie každého požiarneho snímača, ale pre rýchlu reakciu a orientáciu v priestore existujú dnes moderné technológie, ktoré zjednodušujú a sprehľadňujú prácu.

Mobilná aplikácia urýchľujúca reakciu na poplach a zefektívňujúca prácu personálu, ktorý nemusí byť neustále prítomný pri ovládacom paneli. Navrhujeme ju všade tam, kde je obsluha EPS v pohybe a tiež pri všetkých veľkých alebo členitých budovách.

 

Grafická počítačová nadstavba, ktorá vizualizuje priestor. Obsluha každý snímač požiaru vidí na obrazovke priamo umiestnený v pôdoryse budovy. Grafickú vizualizáciu konfigurujeme tak, aby bola štruktúrovaná v úrovniach, podľa budov, poschodí, sekcií až po jednotlivé pôdorysy.

 Na pravidelnú údržbu a opravy systému si investor či prevádzkovateľ vyberajú externú firmu. Tá musí mať tím odborníkov, vedieť reagovať na podnety obsluhy a riešiť prípadné poruchy alebo zmeny systému rýchlo a odborne. Naši technici majú dlhoročné skúsenosti a potrebné autorizačné oprávnenia od výrobcov systémov, ktoré spravujeme a pomocou vlastného informačného systému máme prehľad o stave zariadení u každého nášho zákazníka.

Dôležité, a na to sa často zabúda, sú aj udržiavanie a aktualizácia projektovej dokumentácie. Celý vzťah musí byť založený na dôvere a skúsenostiach, aby sa investor mohol spoľahnúť, že zariadenie EPS je v plnej prevádzke a ľudské životy a materiálne hodnoty sú neustále chránené.

 

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r. o., pôsobí na slovenskom trhu v oblasti komplexnej starostlivosti o zákazníka pri implementácii bezpečnostných a komunikačných systémov už od roku 1997. Má jasne definovanú štruktúru oddelení a kompetencií – projekcia, montáž, servis, obchod a administratívna podpora. Oddelenia vedú skúsení manažéri. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na kvalitu dodávok a poskytovaného servisu.

Viac sa o nás dozviete na antesgm.sk a sledovaním našich profilov na LinkedIne a Facebooku.

Alebo sa na nás jednoducho spýtajte našich zákazníkov a partnerov...

Radi pomôžeme aj vám.

 

Text: Ing. Tomáš Marek, PhD., CE

Foto: Antes GM