Finančná návratnosť investície do výmeny stúpačiek v bytovom dome?

Hlavnými dosiaľ propagovanými dôvodmi pre výmenu rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch sú poruchy, hygiena, hlučnosť alebo možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov. Cieľom tohto príspevku nie je spochybniť uvedené, ale naopak podporiť vlastníkov v ich rozhodovaní o výmene rozvodov ďalším, nemenej zaujímavým, aspektom. Teória aj prax sa jednoznačne zhodujú, že po obnove rozvodov dochádza k zaujímavej úspore energie, a tým aj výdavkov obyvateľov.

Prax ako dôkaz

Na úvod je vhodné vysvetliť, z čoho úspora tepla a následne výdavkov obyvateľov vyplýva. Staré rozvody z pozinkovanej ocele sú spravidla veľmi slabo tepelne izolované, miestami izolácia chýba úplne. Takže možno skonštatovať, že tepelno-izolačné vlastnosti rozvodu zďaleka nespĺňajú dnešné nároky na energetickú hospodárnosť, a plytvajú tak energiou na ohrev teplej vody. Naopak, nové rozvody teplej vody vymenené správnym postupom sú vybavené veľmi účinnou tepelnou izoláciou, optimálne v zmysle vyhlášky č. 828/2012 Z. z. (Vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody). Pri miernom zjednodušení sa dá skonštatovať, hrúbka izolácie spravidla zodpovedá priemeru potrubia, t.j. napr. rúrka DN32 musí byť vybavená tepelnou izoláciou o hrúbke minimálne 30 mm. Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností rozvodu teplej vody zaujímavým spôsobom zníži spotrebu tepla na jej ohrev a zároveň eliminuje nezriedkavý efekt nadmerne prehrievaných miestností vedľa šachty, spravidla ide o WC.

Posvieťme si na náš príklad z praxe:

  • Bytový dom Pribinova 1169 v Púchove, 64 bytov, 4 poschodia, 16 stúpačiek
  • Rok 2012 – starý rozvod z pozinkovanej ocele, čiastočná izolácia plstenými pásmi, spotreba 503,79 GJ
  • Rok 2013 – nové rozvody (zatiaľ len v stúpačkách) zo systému REHAU*, realizácia spoločnosťou SD Gelnica s.r.o., spotreba 407,71 GJ
  • Čistá úspora energie na ohrev teplej vody za rok – 96,08 GJ
  • Cena na 1 GJ = cca 30 €
  • Celková finančná úspora v € = 2 942,40 €/rok
  • Priemerná finančná úspora na byt = 45,975 €/ rok

 

Potvrdenie vydal Gabriel Repatý, energetik MsBP Púchov
*Na výmenu boli použité špičkové rozvody vody RAUTITAN a odhlučnená kanalizácia RAUPIANO PLUS od spoločnosti REHAU.

 

Celková investícia do výmeny rozvodov vody, plynu a odpadu bola cca 51 000 €. Jednoduchá finančná návratnosť pri ročnej úspore je teda približne 17 rokov, avšak takýto výpočet nie je celkom adekvátny, keďže sme sa pokúsili úsporou na ohreve teplej vody amortizovať celú investíciu vrátane plynu a vnútornej kanalizácie. Pri zúžení pohľadu len na investíciu do výmeny samotnej časti rozvodov vody sa dostaneme na jednoduchú návratnosť v trvaní len 6,5 roka. Samozrejme, neodporúčame vlastníkom oddeľovať výmenu vody od plynu a kanalizácie, keďže by to neúmerne predražilo celú výmenu a zaťažilo obyvateľov. V tomto kontexte sa aj zdanlivo neproduktívna a vynútená investícia do výmeny rozvodov javí ako  zaujímavý zdroj okamžitých aj budúcich úspor energie, a teda výdavkov obyvateľov.

V rámci výmeny rozvodov predstavuje ďalší potenciál úspor výmena ležatých rozvodov vrátane použitia predpísanej novej tepelnej izolácie. Rovnako sa ďalej ponúka jednoduchá optimalizácia doby chodu cirkulačného čerpadla teplej vody, ktorá mierne zníži tepelné straty rozvodu, ale zároveň výrazne ušetrí elektrickú energiu na pohon čerpadla. Na základe prípadovej štúdie popísanej v odbornom článku zverejnenom na tzbportal.sk („ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV NA SYSTÉM PRÍPRAVY TEPLEJ VODY V PANELOVOM DOME“, Ing. Katarína Knížová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta) možno predpokladať, že po realizácii oboch uvedených  opatrení by bolo možné zvýšiť úsporu ešte o ďalších 30 %. Celkový potenciál úspor v prípade nášho bytového domu v Púchove je teda cca 67 € na byt za rok.
Popri havarijných stavoch, či hygienických, alebo bezpečnostných argumentoch, ktoré pri diskusii o obnove rozvodov budia dojem akéhosi nutného zla, je práve pozitívny argument návratnosti investície a úspor výdavkov rozhodujúcou motiváciou pre aktivitu obyvateľov domu.

Záverom niekoľko slov Ing. Milana Gabaja, predsedu spoločenstva vlastníkov bytov Pribinova 1169 Púchov: „Naša bytovka je postavená v roku 1975. Často sme mávali hlásené rôzne poruchy, či už na vodovodoch, plynovom potrubí, alebo havárie s odpadom. Ľudia sa sťažovali, že keď si chcú pustiť teplú vodu, musia dlho čakať a odpustiť veľa vody, kým im teplá vôbec tiekla. Na schôdzi vlastníkov bytov nášho spoločenstva sme si jednohlasne odhlasovali, že po zateplení bytového domu a obnove spoločných priestorov je práve čas na výmenu rozvodov. Vsadili sme na renomovanú značku Rehau, ktorá dodala a vymenila celý systém rozvodov. Plyn je momentálne vedený v bezpečných medených trubkách a odpad v odizolovaných a odhlučnených rúrach. Vodovodné potrubie je taktiež izolované a nedochádza k tepelným stratám, ako to bolo v minulosti. Ľudia sa počas výmeny najviac obávali, že budú mať dlho nefunkčné sociálne zariadenia. No, našťastie celá výmena obmedzila komfort obyvateľov len minimálne. Kompletná výmena jednej stúpačky, na ktorú sú napojené 4 byty, trvala cca 10 hodín. Sme veľmi spokojní s naším rozhodnutím ísť do výmeny rozvodov. Cítime sa oveľa bezpečnejšie, nemáme žiadne poruchy, teplú vodu máme hneď a navyše máme prekvapivo priaznivé úspory za dodávku teplej vody.“

Text a foto: Ing. Igor Krajčovič, REHAU, s.r.o.,
Kopčianska 82 A 850 00 Bratislava,
igor.krajcovic@rehau.com