Moderný dom má vlastnú elektráreň

Nový pohľad na ekonomiku domácnosti

Moderné domy a priemyselné budovy v dnešnej dobe integrujú vo svojej prevádzke viaceré zariadenia a technológie, ktoré prispievajú k efektívnej prevádzke a zvyšovaniu komfortu bývania. Všetky tieto zariadenia majú jedno spoločné, na svoju prevádzku potrebujú energiu.
 

Vrodinných domoch ide hlavne o bežné spotrebiče v domácnosti, technologické zariadenia zabezpečujúce ohrev vody, kúrenie, chladenie a ďalšie zariadenia ako bazény, sauny.
Riadenie prevádzky týchto spotrebičov a využitie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektriny na streche vlastného domu, je ideálne riešenie na pokrytie budúcich nákladov a zároveň ohľaduplné k životnému prostrediu.
Zabudovanie fotovoltického zariadenia je vhodné tak na novostavby a domy v rekonštrukcii, ako aj na staršie domy. Najčastejšie a finančne najefektívnejšie je zabudovanie fotovoltického systému do rozvodu domu s pripojením do siete, on grid systém s manažmentom.

Rozdelenie systémov
On-grid systém je pripojený do siete a pri správnom projektovaní je v domácnosti využiteľných minimálne 60 – 80 % vyrobenej vlastnej energie, pričom napríklad systém s inštalovaným výkonom 3 kW, vyrobí za rok priemerne 3 000 kWh elektriny pre domácnosť počas dňa. Správnou prevádzkou spotrebičov v domácnosti je možné využiteľnosť optimalizovať.

On-grid systém s manažmentom je systém pripojený do siete a doplnený o zariadenia, ktoré regulujú využitie vyrobenej elektriny. Ide o manažment energie prostredníctvom wattroutra, ktorý umožňuje riadiť činnosť spotrebičov (zapínať, resp. vypínať) v závislosti od prebytku alebo nedostatku vlastnej energie.

Hybridný systém je systém pripojený do siete a kombinovaný s úložiskom energie – akumulátormi, využiteľnosť je minimálne 80 – 100 % vlastnej vyrobenej energie, pričom sa rozširuje možnosť on-grid systému s manažmentom o uloženie prebytkov vlastnej energie na čas, kedy výroba poklesne alebo fotovoltika nevyrába. Výhodou je použitie elektrickej energie z vlastného systému aj počas výpadku elektrickej distribučnej siete.

Ostrovný systém umožňuje používať elektrické spotrebiče na miestach, kde je neefektívne budovať prípojku do distribučnej siete. Tento systém je najnáročnejší na správny návrh kapacity akumulátorov a fotovoltického zdroja.

Ako ovplyvní ekonomiku domácnosti fotovoltický systém?
Je potrebné si uvedomiť, že životnosť vlastného fotovoltického zdroja sa rovná životnosti domu a stáva sa súčasťou energetického systému domácnosti.
Najčastejšie dôvody, prečo investovať do vlastného zdroja energie, sú snaha o čiastočnú alebo úplnú nezávislosť od distribučnej siete, nižšie náklady na bývanie, vyššia pridaná hodnota stavby. Sekundárny dôvod je znižovanie emisií CO2, aj keď málo ľudí má presnú predstavu o koľko.

 

Príklad
Domácnosť s ročnou spotrebou 5 000 kWh
Cena za nakupovanú kWh 0,14 €/kWh
Odporúčaný systém 4 000 Wp vyrobí cca 4 000 kWh elektriny za rok
Možná úspora CO2 za 25 rokov cca 42 ton

 

Systém Ročná úspora
On-Grid cca 336 – 448 €
On-Grid s manažmentom cca 400 – 504 €
Hybrid cca 450 – 560 €

 

Text a foto: Solar Time, s.r.o.