Nová tvár Tyršovho nábrežia - revitalizácia okolia pamätníka obetiam extrémizmu

Ateliér krajinnej a záhradnej architektúry KATEdesign v spolupráci s mestom Bratislava navrhli revitalizáciu priestoru okolia pamätníka obetiam extrémizmu, ktorej snahou je podporenie pôsobenia pamätníka v priestore jednoduchou krajinárskou úpravou. Takýto návrh poukazuje na pietny charakter miesta a poskytuje možnosť nerušeného oddychu návštevníkov pod korunami stromov s výhľadom na dominantu mesta- Bratislavský hrad.

Návrh riešenia reaguje na potrebu zvyšovania podielu zelene v mestách v kontexte klimatických zmien a ich dopadu na životné prostredie a urbánny priestor, na čo reflektujú aj obyvatelia mesta a návštevníci Tyršovho nábrežia. V októbri 2023 bolo toto krajinno-architektonické stvárnenie ocenené Cenou za architektúru CEZAAR v kategórií Cena verejnosti.


 

Tyršovo nábrežie a pamätník obetí extrémizmu si zaslúžia plnohodnotné krajinno-architektonické stvárnenie, ktoré svojou funkčnou náplňou vytvára priestor v plnej miere slúžiaci potrebám jeho návštevníkov. Nezaostáva v riešení ekologických aspektov ani v otázke parkovania. Pôvodne išlo o betónovo asfaltovú plochu, využívanú návštevníkmi najme na parkovanie, čím pamätník v priestore zanikal a strácal svoju funkciu. Samotný pamätník poukazuje na osud obete ako jednotlivca a zdôrazňuje tragickosť a nespravodlivosť jeho konca.

Navrhované zmeny v okolí podporujú návrh pamätníka a jeho myšlienku kruhového podstavca sochy Zlomené krídlo. Terénne modelácie, ktoré sa šíria trávnatou plochou od stredu podstavca sochy, poskytujú priestor na oddych pod korunami stromov. Zároveň metaforicky znázorňujú dopad násilného činu na hladinu spoločnosti, ktorý vyvoláva reakciu, podobne ako dopad jedinej kvapky na vodnú hladinu.

Členenie priestoru je ovplyvnené existujúcimi napojeniami a vstupmi do územia. S ohľadom na funkčnosť daného priestoru, je vyčlenený dvoma pretínajúcimi sa pešími trasami. Križovanie hlavných komunikácií vyjadruje stret rôznych názorov. Mierne vyosenie pamätníka z hlavných prechodových línií podporuje pietny charakter objektu a vytvára mikropriestor s ukľudnením prevádzky, čo podporuje i umiestnenie v trávniku. Sústrednosť ďalších úprav, či už terénnych modelácií, alebo usporiadanie výsadieb však jednoznačne definujú pamätník ako centrum priestoru a dominantný záujmový bod kompozície.

Výsadbu okrasných tráv dopĺňajú biele tulipány, ktoré reflektujú nevinnosť mladého človeka a pietu daného miesta. Pôvodné stromy sa nechali na prirodzené dožitie a doplnila ich výsadba nových stromov rovnakého druhu. Momentálne stromy podporujú dominanciu pamätníka v priestore, po čase sa stromy rozostúpia do priestoru tak, aby vytvorili príjemný chránený priestor, otvorený smerom k Dunaju.

Riešenie materiálov a výber mobiliáru je navrhovaný z hľadiska funkčnosti a udržateľnosti tak, aby zvolené prvky boli dostatočne odolné a nevyžadovali si intenzívnu údržbu.

Foto: Marek Velček