Ochrana pred bleskom verzus funkčnosť, kvalita a cena

V rámci komplexnej obnovy bytových domov sa nutne musíme zaoberať aj rekonštrukciou alebo úplnou výmenou bleskozvodov. Či už v rámci zateplenia fasády, alebo pri rekonštrukcii strechy. Keďže ide o zariadenie chrániace našu bezpečnosť a majetok v objekte, mala by byť kvalita vykonaných prác prvoradá. Nie vždy tomu je však tak.

Vnašej publikácii vám dávame do povedomia TOP Stavebné materiály, aby výsledná kvalita celého stavebného diela či už nového, alebo rekonštruovaného zodpovedala súčasným požiadavkám staviteľov, ktorí pri realizácii svojej stavby premýšľajú ďaleko do budúcnosti.

Dlhodobú a časom nedegenerujúcu kvalitu stavebného diela vieme dosiahnuť, iba ak pri výstavbe použijeme kvalitné materiály a dodržíme správne postupy a technológie montáže. V opačnom prípade si môžeme byť na 100 % istí, že po 10-tich rokoch (častokrát aj skôr) si začne stavebné dielo pomaličky pýtať ďalšie investície na údržbu, opravy. Nič materiálne nie je večné, ale ak použijeme kvalitné materiály a remeselník alebo montážna firma nám odvedú kvalitnú prácu, môžeme životnosť niektorých častí stavby predĺžiť aj niekoľkonásobne. Pri zariadeniach, ktoré chránia našu bezpečnosť v objekte a chránia náš majetok, by mala byť kvalita na prvom mieste. Dnes v objektoch používame najnovšie výdobytky techniky, používame nové stavebné materiály, montujeme pekné obklady a dlažby, ale ochranu pred bleskom robíme tak ako pred 50-timi rokmi. Stále používame výhradne oceľ, stále nemáme odborne spočítané riziko vzniku škody v našom objekte, stále sa v projektovej príprave venujeme radšej tomu akej farby bude fasáda a bleskozvodu neprikladáme dostatočnú pozornosť, pretože si myslíme, že je to len pár drôtov. Všetko to zdôvodňujeme tým, že šetríme. Toto je omyl, ktorý môže byť pre nás fatálny alebo v lepšom prípade nás pripraví len o strechu nad hlavou, ktorú sme postavili alebo pred nedávnom zrekonštruovali. 
Čo je na bleskozvode najdrahšie?
Fušeri!

V prípade ochrany pred bleskom a prepätím, nie je voľba materiálu tým, čo by sa na zákazke podieľalo podstatným spôsobom, ale práca. Či už fyzická, alebo duševná.
Veď ceny špičkových kvalitných značkových materiálov na vybudovanie nie sú ani násobkom ceny štandardných materiálov.
Ako by mal teda postupovať majiteľ stavby, ak chce mať objekt chránený pred bleskom tak, aby nemal vysoké náklady na stavbu a následné udržovanie
v prevádzkyschopnom stave?
V prvom rade je dôležité mať kvalitne spracovaný projekt. Stavebný zákon presne rozčleňuje jednotlivé druhy projektových dokumentácií. Po hrubom zjednodušení ich môžeme rozdeliť v podstate na dva druhy, ktoré sú uvedené vo vyhláške.

Základom je projekt!
1. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie
Dokumentácia ochrany pred bleskom, teda okrem iného aj bleskozvodu, nemusí obsahovať veľa strán a ani detaily. Popis môže byť veľmi krátky. Príloha stavebného zákona k obsahu tejto dokumentácie hovorí, že dokumentácia má obsahovať technickú správu so stručným popisom zariadenia (v našom prípade bleskozvodu), spôsob realizácie s uvedením miestnych uzemňovacích podmienok.

Táto požiadavka znamená, že v prípade rodinného domu bude ochrana pred bleskom popísaná v technickej správe zhruba nasledovne.

Na účely tejto dokumentácie je uvažovaná hladina LPL – hladina ochrany pred bleskom LPL III. Presný výpočet a prípadné potrebné zvýšenie hladiny ochrany pred bleskom bude úvodom kapitoly „Ochrana pred bleskom a prepätím“ v dokumentácii „Realizačný projekt stavby“. Uzemňovacia sústava objektu bude v základovej doske (výpočtom overená jej ekvivalentná plocha pre LPL III – IV) s vývodmi po obvode v miestach budúcich zvodov, odkvapov, prístavieb a vstupu a výstupu inžinierskych sietí.
Vývody v ploche dosky budú v miestach rozvádzačov, plynového/elektrického kotla, krbovej vložky, sauny a ďalších určených technológií a kovových konštrukcií. Vzhľadom na použitie nevodivých materiálov na strechu a strešnú konštrukciu, bude záchytná sústava vyhotovená ako izolovaná podľa STN EN 62305-3 s oddialenými zachytávačmi v mieste umiestnenia anténneho stožiara a prípadne aj kovového telesa komína.
Materiál záchytnej sústavy bude preferovaný hliník, hliníkové zliatiny a korózii odolná oceľ.
Súčasťou ochrany pred bleskom je zvodič bleskových prúdov SPD typ 1 dimenzovaný minimálne pre LPL III-IV umiestnený v hlavnom rozvádzači v stene objektu.
Vo výkresovej časti dokumentácie pre stavebné povolenie bude načrtnuté trasovanie zvodov, detaily nemusia obsahovať dostatočnú vzdialenosť.
Na základe takejto dokumentácie sa však nedá vyhotoviť kvalitná a hlavne funkčná ochrana pred bleskom. Realizačná firma nemá jasne definované, čo má vyhotoviť. Musí doriešiť technické detaily, vyšpecifikovať vhodné zariadenia a komponenty. Určiť presné trasy vedení bleskozvodu a pod. Nerád, ale musím konštatovať, že toto nie je na Slovensku schopná urobiť kvalitne a bez závažných chýb žiadna montážna firma. Zložitosť a nadväznosti bleskozvodu na všetky elektrické zariadenia a kovové konštrukčné časti v objekte si vyžaduje, aby komplexnú ochranu pred bleskom riešil špecialista v ochrane pred bleskom s viacročnou praxou už vo fáze projektovania stavby a nie montér na stavbe, na ktorej je urobených už 90 % stavebných prác. Toto je uvedené aj ako podmienka v normách STN EN 62305 časť 1 až 4 „Ochrana pred bleskom“. Na Slovensku je takýchto špecialistov ako šafranu. Tých naozaj špičkových by sme spočítali na prstoch rúk. Nie je sa ani čomu čudovať, keď na skúškach, ktoré absolvujú „špecialisti elektro“, či už revízni technici, montážnici, projektanti, alebo, bohužiaľ, aj súdni znalci, je z problematiky ochrany pred bleskom jedna alebo maximálne dve otázky. Na takúto zložitú a obsiahlu problematiku je to žalostne málo. Skôr by si vyžadovala samostatné vzdelávanie a skúšku. Tento neprirodzený stav, v ktorom nie sú oficiálne stanovené kritériá, kedy môžeme elektrikára považovať za špecialistu v problematike ochrany pred bleskom, môžeme vytknúť našej benevolentnej legislatíve. Dôsledok toho je, že aj na nových objektoch, ktoré majú vybudovanú ochranu pred bleskom, vznikajú pri zásahu blesku škody, ako sú požiare, mechanické a elektrické poškodenia elektroinštalácií a zariadení k nim pripojeným. Toto sa v podstate nemôže stať pri kvalitne a skutočne odborne vyhotovenej a navrhnutej ochrane. V súčasnosti skoro každý majster alebo projektant povie, že vie bleskozvod urobiť. To ale nie je zďaleka pravda.
2. Projektová dokumentácia pre realizáciu
Len čo sa uskutoční stavebné konanie, mala by byť vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu, ktorá by mala byť spracovaná tak, aby bleskozvod a ostatné časti ochrany pred bleskom bol v podstate schopný realizovať aj laik, ktorý dokáže čítať vo výkresoch a technickej správe.
Dokumentácia by mala obsahovať už analýzu rizika podľa STN EN 62305-2. Ďalej musí obsahovať rozkreslenie jednotlivých detailov uchytenia, prechodov, križovaní, presné kótovanie záchytných tyčí a tiež jasné vyznačenie ochranného priestoru bleskozvodu. Keď hovoríme o priestore, tak to znamená, že musia byť spracované minimálne 3 pohľady na objekt. Výkres s pôdorysom budovy s vyznačenými kružnicami a bodkami, kde sú záchytné tyče, ako to projektanti radi kreslia, nezobrazuje priestor. V dokumentácii musí byť tiež vypočítaná dostatočná vzdialenosť „s“ v jednotlivých úrovniach bleskozvodu, a to aj dostatočná vzdialenosť od kovových predmetov pripojených k bleskozvodu, ako sú odkvapy a úžľabia. Teda nielen jedno číslo v technickej správe.
Majú byť presne popísané aj miesta pre nasadenie zvodičov bleskových prúdov a prepätia, spôsob ich zapojenia v rozvádzačoch. Presne popísané dostatočné tienenie pre vybrané trasy vodičov. Samozrejmosťou by mal byť už aj presný výkaz materiálu a jeho presná špecifikácia s uvedením výrobcu alebo aspoň presná špecifikácia vlastností materiálu, tak aby nemohlo pri realizácii dôjsť k zameneniu za komponenty, ktoré by narušili funkciu celého systému.

Určenie výrobkov s konkrétnym výrobcom, odporúčanie projektanta
Kvalitný projektant má pri návrhu bleskozvodu pred očami konkrétne výrobky, konštrukčné prvky a súčasti jednotlivých výrobcov, z ktorých sa bude ochranný systém budovať a cieľavedome z nich vytvárať funkčný systém, za ktorý potom nesie zodpovednosť. To je hlavným zmyslom vyhotovovania a dodržiavania projektovej dokumentácie. V každej chvíli viete, kto za ktorým rozhodnutím stojí a kto ponesie následky. Ak sa montážna firma rozhodne naprojektovaný výrobok zmeniť za iný, nemusí celý systém správne fungovať a v tomto okamihu sa klient dostáva do situácie, kedy je na ňom, aby preukázal, kto urobil chybu. Či projektant alebo montážna firma zlou voľbou materiálu. Kvalitný projekt sa teda pozná hlavne vďaka jednoznačnosti návrhu, ktorý nedáva priestor pre improvizáciu. Každý kvalitný a skúsený projektant totiž preferuje výrobcu, pri ktorom si je istý, že ich uvádzané údaje zodpovedajú skutočnosti a nebude potom v situácii, keď bude musieť opakovane strácať čas dochádzaním na miesto realizácie a zisťovať príčiny problému.
Ako poznáme dobrého elektrikára alebo iného elektro odborníka?
Certifikáty
Každý, kto sa pohybuje v odbore elektro, sa musí po celý život vzdelávať. Viac ako v iných odboroch tu platí Tyršove porekadlo „Kto chvíľu stál, stojí opodiaľ...“.
Je bežné, že každý elektromontér, projektant a revízny technik okrem samo vzdelávania navštevuje komerčné alebo firemné školenia na výrobky, pracovné postupy a normy. Takto navštívi dve až tri školenia v mesiaci, na ktorých väčšinou dostane certifikát alebo potvrdenie. Svojím ďalším vzdelávaním trávi dosť svojho času a stojí ho to i nemalé finančné čiastky. Preto kvalitná a jednoznačná projektová dokumentácia má svoju cenu. Kvalitný projektant nemôže vypracovať kvalitnú a jednoznačnú projektovú dokumentáciu, za ktorú nesie zodpovednosť a vložil do nej svoje know-how za cenu, ktorá nepokryje jeho náklady a neocení vedomosti, ktoré potrebuje na jej vyhotovenie. Spýtajte sa ho na jeho certifikáty a diplomy zo školení zameraných na problematiku ochrany pred bleskom a na členstvo v profesijných združeniach alebo kluboch či už slovenských, alebo medzinárodných, zameraných a špecializujúcich sa na túto problematiku. Rád sa vám nimi určite pochváli. Ak nie, je tu niečo podozrivé a nie ste asi u toho správneho odborníka. Ak by vyhotovenie certifikátov vzbudzovalo podozrenie, nie je problém vydavateľovi potvrdenia zavolať a overiť, či je certifikát pravý.

Referencie o predchádzajúcich zákazkách
Za každým dobrým odborníkom je celý rad spokojných zákazníkov, ktorí vám radi poskytnú referencie o jeho práci. Väčšina odborníkov rada poskytne kontakty na svojich zákazníkov pre podanie referencií, ak sa nemajú za čo hanbiť.

Text a foto: Jiří Kroupa
Lektor vzdelávania v odbore
„Ochrana pred bleskom“,
Člen TK 43 pri SÚTN
Autor slovenskej verzie STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4 „Ochrana pred bleskom“