Poistenie bytového domu

Čo a prečo poistiť a príklady poistných udalostí

Bytový dom, rovnako ako rodinný dom je vo všeobecnosti najcennejším majetkom človeka (mimo rodiny samozrejme) . Preto je veľmi dôležité, aby bol tento druh majetku príslušne zabezpečený, v našom prípade poistený. To znamená, že v prípade škody na dome poisťovateľ kryje náklady spojené s opravou.

Najčastejším dopytom býva samozrejme samotné poistenie, dobré poistenie bytového domu je prvoradé aby nenastala situácia, pri ktorej vznikne veľká škoda a z vlastníka sa stane prakticky „bezdomovec“. Opomínaná býva odporúčaná krížová zodpovednosť, ktorá je jedným z najčastejších rizík týkajúcich sa bytových domov. Netreba ale zabúdať ani na množstvo nových pripoistení, ktoré konštantne pribúdajú a pokryjú ešte viac rizík.

Často dochádza k situáciám, keď napr. z kuchynského sporáku, alebo elektroinštalácie vznikol požiar bytového domu. V nejednom prípade sa bohužiaľ jednalo o tragédiu, keď obyvateľ počas požiaru zahynul. Sú to smutné prípady, ale stávajú sa. Potom však môže nastať problém, týkajúci sa práve náhrady škôd. V prípade, že dom nie je poistený alebo je podpoistený dochádza ku kráteniu alebo k úplnému zamietnutiu plnenia zo škôd. Vlastníci takýchto bytových jednotiek môžu zostať zo dňa na deň bez strechy nad hlavou a nemá im kto poskytnúť náhradu. Smutné ale je, že podobnou „časovanou bombou“ je veľa bytových domov na Slovensku.

Najfrekventovanejším prípadom škody spôsobenej správcom bývajú finančné škody súvisiace napr. s pokutou, kedy správca svojim chybným rozhodnutím, opomenutím konania danú škodu spôsobí. Na tomto mieste si však treba dať pozor, je rozdiel medzi finančnou škodou a pokutou. Finančná škoda vznikne napríklad vlastníkom bytu a náhrada za túto škodu je od správcu vyžadovaná. V minulosti sme sa mohli stretnúť so škodou na zdraví, kedy mal správca podľa zmluvy o správe na starosti aj čistenie chodníkov pred bytovým domom. Istá pani si na chodníku v dôsledku zanedbania tejto povinnosti zlomila ruku, čo bol tiež prípad riešený z poistenia správcovskej zodpovednosti.

Poistenie bytového domu je nutnosťou ktorá kryje väčšinu rizík, o ktorých sami netušíte. Dôraz ale treba dať na slovo väčšinu. Samozrejme poistenie nemôže pokryť všetko. V poslednom čase býva veľmi častým prípadom pokuta od SOI, pri ktorej sa môže zdať, že je nárokovateľná z poistenia zodpovednosti správcu. Pokuta za nesplnenie termínov revízii napríklad hasiacich prístrojov, vodomerov a podobne udelená priamo správcovi sa nedá nárokovať z poistenia zodpovednosti správcu, je to jedna z výluk vo Všeobecných poistných podmienkach. Tento prípad sa dá teoreticky riešiť jedine z poistenia zodpovednosti za škodu štatutárov, alebo riadiacich spoločnosti, ale je to veľmi komplikované a otázne, či za uvedený skutok niekto zo štatutárov reálne zodpovedá. Toto poistenie totiž kryje subjektívnu zodpovednosť za škodu, ktorá si vyžaduje zavinenie a príčinnú súvislosť medzi porušením povinností a škodou – pokutou.

Z pohľadu správcu bytového domu, ale rovnako aj vlastníka bytu je poistenie bytového domu potrebné aby sa predišlo väčšine nečakaných udalostí a aby takéto udalosti boli vyriešené čo najskôr. Netreba čakať na poistnú udalosť aby vás zobudila ale zvážiť poistenie čo najskôr. Z pohľadu cena/efektivita poistenie bytového domu nepatrí k tým najdrahším a návratná hodnota je pomerne vysoká.

Text: Finančné centrum, a.s.