Poistenie domu vo výstavbe: Na čo si dať pozor?

Kým poistenie domu alebo bytu berieme ako samozrejmosť, nie vždy myslíme na význam a dôležitosť poistenia nehnuteľnosti vo výstavbe. Povinné je v prípade, že sa stavba financuje prostredníctvom úveru. Dôležité je pritom dávať pozor na výluky z poistenia a rozsah krytia.

Počasie, zlodeji, vandali – to sú najčastejšie príčiny vzniku škôd na nehnuteľnosti vo výstavbe. Finančné krytie týchto rizík sa dá zabezpečiť poistením nehnuteľnosti vo výstavbe. Toto poistenie je povinné, ak staviate s pomocou hypotekárneho alebo stavebného úveru a vinkulácia je v prospech banky. V ostatných prípadoch je dobrovoľné a vinkulácia je v prospech poistníka, resp. osôb, ktoré poistník určí.

Kedy sa dá stavba poistiť?

Stavbu vo výstavbe môžeme prijať do poistenia hneď, ako je postavený kompletný obvodový múr do výšky aspoň jedného metra,“ hovorí Dominika Čechová, Sales Manager PREMIUM Poisťovne.

Stavba sa dá poistiť v rôznom štádiu rozostavanosti. Musí mať udelené stavebné povolenie a stavebné práce reálne začali.

 

Poistná suma sa nastavuje na základe budúcej hodnoty nehnuteľnosti. „Poistnú sumu si klient nastavuje sám a ako pomôcku pri odhade budúcej hodnoty sa pri výpočte poistnej sumy berie do úvahy najmä miesto poistenia identifikované podľa PSČ, podlahová plocha vrátane pivníc a posudzujeme napríklad aj to, či je stavba v intraviláne alebo v extraviláne,“ pokračuje D. Čechová.

Na čo si dať pozor?

Podľa nej je najčastejšou chybou nízko nastavená poistná suma, ale aj nepozorné naštudovanie si rozsahu poistného krytia, poistných rizík a výluk z poistenia.

Tiež je dôležité si uvedomiť, že kým stavba nie je skolaudovaná, alebo aspoň podaná žiadosť o kolaudáciu vrátane revízií, nemal by ju klient využívať na bývanie a užívať domácnosť. Poistenie stavby a domácnosti sú dve odlišné krytia,“ upozorňuje D. Čechová. „Ďalšou veľkou chybou je, že poistenie klient uzatvorí s minimálnym rozsahom poistených rizík a berie pri výbere do úvahy výlučne cenu poistenia.“

Súčasťou poistenia domu vo výstavbe môže byť okrem stavby samotnej aj vedľajšia stavba (domček na náradie a materiály), stavebné materiály, stavebné mechanizmy, plot, chodník, oporný múr aj ohradové múry.

Poistná udalosť rozostavanej nehnuteľnosti

V prípade poistnej udalosti treba udalosť zdokumentovať a informovať o nej poisťovňu alebo finančného agenta. Čo však v prípade, že je poistenie vinkulované v prospech banky alebo stavebnej sporiteľne?

V prípade, že je škoda na vinkulovanej poistnej zmluve, poisťovňa osloví príslušnú banku so žiadosťou o devinkuláciu, teda uvoľnenie poistného plnenia v prospech klienta. Ak banka udelí súhlas poisťovni, tá následne vyplatí plnenie za poškodený majetok priamo klientovi,“ vysvetľuje D. Čechová.

Aktuálny stav stavby premietnite do poistenia

Spolu so zmenami na stavbe je rozumné meniť a upravovať aj poistné podmienky. „Je to dôležité najmä v obdobiach, keď narastá inflácia. Ak je v poistnej zmluve správne nastavená pôvodná poistná suma a jej každoročná indexácia, klient nemusí mať s prehodnocovaním starosti, vývoj hodnoty nehnuteľnosti bude automaticky kopírovať aktuálny trend,“ pokračuje vo vysvetľovaní odborníčka.

Čo s poistnou zmluvou po kolaudácii?

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné informovať poisťovňu.

Následne sa poistná zmluva prepracuje, čím sa rozšíri rozsah poistného krytia a zároveň bude možné dopoistiť domácnosť. Toto je zásadný rozdiel – v obývanej nehnuteľnosti sa už do zmluvy dopoisťuje aj zariadenie, čiže domácnosť,“ dopĺňa D. Čechová.

K poisteniu stavby, ako aj k poisteniu domácnosti odporúča uzavrieť si aj poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby, respektíve zodpovednosť za škodu členov domácnosti.

Foto: www.istockphoto.com