Práce vo výškach – netreba sa ich báť ... za predpokladu, že dodržíme pravidlá, potrebné k zaisteniu bezpečného pohybu vo výškach

Titulok možno zavádzajúci. Predsa, kto by sa nebál? Poznáme to všetci: tu a tam je potreba vyliezť na strechu, pretože potrebujeme pootočiť anténu, vymeniť prasknutú škridlu, omietnuť alebo vyčistiť komín, atď. ... však to poznáte.

 

Či chceme, alebo nie, v tejto chvíli sa vystavujeme riziku pádu. Cez väčšie či menšie obavy z výšky, v ktorej sa pohybujeme a uvedomujeme si riziká, uvažujeme väčšinou asi takto: ...„predsa si na tých pár minút nebudem montovať nejakú konštrukciu“ alebo ...„pridržím sa bleskozvodu“ a tiež...„už som to robil stokrát“. Toto uvažovanie je bežné, bohužiaľ, však často tiež končí tragicky.
Upozornenie: Pretože je článok pripravený odborníkmi z Čiech, v texte sú použité odkazy na českú legislatívu. Slovenské ekvivalenty citovaných zákonov sú uvedené v poznámkach pod čiarou.

Legislatívne požiadavky

Okrem odvolania sa na zdravý sedliacky rozum a pud sebazáchovy, môžeme sa tiež oprieť o legislatívu, ktorá stanovuje pravidlá pohybu a práce na strechách, napríklad NV č. 362/2005 Sb.1 o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky, kde je uvedené, že pri pohybe a práci na streche je potrebné dbať nielen na ochranu proti pádu na voľných okrajoch alebo proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu. Pri strechách so sklonom nad 25° je nutné zaistiť pracovníka aj proti skĺznutiu z plochy strechy. V prílohe č. 12 uvedeného NV je spomenuté, že ochrana proti pádu zo strechy, nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov, sa zaistí použitím ochrannej, prípadne záchytnej konštrukcie alebo použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zaistenie proti skĺznutiu sa zaistí použitím rebríkov, upevnených v mieste práce, prípadne použitím ochrannej konštrukcie alebo osobnými ochrannými prostriedkami proti pádu.
Pozor! – pri strechách so sklonom nad 45° od vodorovnej roviny, je nutné použiť popri rebríkoch ešte OOPP (osobné ochranné pracovné pomôcky) proti pádu.
Všeobecne povinnosť osadiť strechu záchytným systémom proti pádu osôb vyplýva z vyhl. 268/2009 Sb.3 o technických požiadavkách na stavby.
Tu sa v § 8 ods. 1 uvádza, že stavba musí byť navrhnutá a vykonaná tak, aby bola pri rešpektovaní hospodárnosti vhodná pre určené využitie a aby zároveň splnila základné požiadavky, ktorými sú
c) ochrana zdravia osôb a zvierat ...
e) bezpečnosť pri užívaní,
a v § 8 ods. 2 – Stavba musí spĺňať požiadavky uvedené v ods. 1 pri bežnej údržbe a pôsobení bežne predvídateľných vplyvov po dobu plánovanej životnosti stavby.


Spôsob vykonania ochrany proti pádu je daný nielen NV č. 362/2005 Sb. vrátane prílohy. Pre strechy navyše platia aj ustanovenia normy ČSN 73 19014 Navrhovanie striech – základné ustanovenia, kde je v kapitole 5.6 Bezpečnosť pri používaní uvedené:
5.6.1 Na strechu sa musí zaistiť bezpečný prístup podľa účelu. Ak nie je iná požiadavka, musí byť umožnený prístup pre vykonávanie kontroly a údržby strechy aj zariadení umiestnených na streche.
5.6.2 Strecha musí byť primerane plánovanej prevádzky vybavená zábradlím alebo záchytným systémom pre istenie pracovníkov údržby a pre upevnenie ich pomôcok pri vykonávaní kontroly, údržby i opráv strechy alebo zariadenia a konštrukcií prístupných zo strešnej plochy.

Ochrana života na prvom mieste

Problematika bezpečného pohybu vo výškach sa samozrejme netýka len striech. Práca, zábava, koníčky, nás často privedú na miesta, kde sa necítime úplne vo svojej koži, prejavia sa naše inštinkty a prežívame strach, ktorý je spojený s ohrozením, v našom prípade ohrozením pádom.
Našťastie žijeme v dobe, keď ochrana života a zdravia je na prvom mieste, dôležitejšia ako čokoľvek iné. Okrem spomínanej legislatívy, je tu celý rad ďalších nástrojov, ako sú rozbory rizík, pracovné postupy, popisujúce správne a bezpečné správanie sa v miestach s rizikom pádu z výšky, a predovšetkým široká škála pomôcok pre ochranu proti pádu z výšky. Všeobecným trendom je zabezpečiť miesta s rizikom pádu z výšky predovšetkým tzv. kolektívnou ochranou, čo sú napríklad rôzne typy zábradlia. Veľakrát to však nie je možné. V tomto prípade je nutné používať osobné ochranné pracovné pomôcky pre práce vo výškach. Pod týmto pojmom rozumieme množinu prvkov, ktoré dohromady tvoria bezpečnostný systém, ktorý stopercentne ochráni človeka pred pádom z výšky, a s tým spojenými vážnymi zraneniami alebo smrťou. Pre laika, zjednodušene povedané, vybavenie pozostávajúce zo záchytného postroja a zachytávača pádu, ktorý bezpečne zachytí pracovníka v prípade pádu a umožní jeho následnú záchranu a spustenie na zem. Odborník, profesionál, si už vyberá medzi rôznymi typmi zachytávajúcich postrojov, podľa druhu práce a rizika ohrozenia, zachycovačov pádu, čo najvhodnejších k danému miestu a druhu práce, dĺžke prípadného pádu, možnosti následnej evakuácie, spôsobu uchytenia ku kotviacemu bodu, a pod.

Moravia Spectrum, špecialisti na ochranu proti pádu z výšky

Trendom doby je zabezpečiť absolútnu bezpečnosť užívateľa proti následkom nekontrolovaného pádu v akejkoľvek situácii. Tu sme schopní ponúknuť svojim klientom kompletný servis.


Spoločnosť Moravia Spectrum má dlhodobé skúsenosti s návrhmi a inštaláciou záchytných systémov proti pádu z výšky, čo dokladá rad zaujímavých referenčných stavieb po celej ČR. Napríklad strechy spoločnosti Constellium Extrusions Děčín, fakulty VŠCHT v Prahe, budovy kampusu VUT Brno, športové haly v Kúpeľoch Bohdaneč, multifunkčného komplexu Argentínska hviezda v Prahe, a pod.
Všetko vďaka profesionálnemu prístupu tímu ľudí, ktorí svoju prácu robia zodpovedne s ohľadom na bezpečnosť osôb, pohybujúcich sa a pracujúcich vo výškach. Úzko spolupracujeme s projekčnými firmami, ktorým ponúkame služby a poradenstvo v spracovaní optimálneho riešenia pre rôzne typy striech, s investormi, riešiacimi zaistenie objektov proti pádu z výšky, aj s generálnymi dodávateľmi jednotlivých stavieb.


Na českom trhu pôsobíme už od roku 2000 a naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú navrhovať a realizovať záchytné systémy optimalizované pre každého zákazníka, pre každého užívateľa.

__________________________________________________________________________________________

1     Vyhláška MPSVaR SR: č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
2      Príloha č. 6 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. - platná pre Slovensko
3      Na Slovensku upravuje dané postupy vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
4      STN 73 1901 – platná pre Slovensko

Moravia Spectrum, a.s.
Horka nad Moravou, Česká republika
info@moraviaspectrum.cz
www.moraviaspectrum.cz