SANHYGA 2023 (VODOVODY - KANALIZÁCIA - PLYNOVODY)

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI
 
Vás pozávajú na
 
27. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky s prezentáciou firiem
ktorej 27. ročník sa bude konať 28. septembra 2023 v Clarion Congress Hoteli**** v Bratislave je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.
 
Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.
 
Program konferencie SANHYGA 2023 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :
• hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
• vodovody v budovách
• plynovody
• využitie zrážkovej a sivej vody
• vsakovacie systémy
• technologické zariadenia v zdravotnej technike
• kanalizácia v budovách
 
Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk
 
Program a prihlášku na konferenciu nájdete aj na www.sstp.sk
 
Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, e-mail: konferencie@sstp.sk
 
Rezervácia ubytovania:
E-mail: reception.cchb@clarion-hotel.sk
Tel.: +421 2 5727 7000
Rezerváciu a úhradu ubytovania si zabezpečuje každý účastník samostatne!
 
Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 22.9.2023