Škody spôsobené zlým elektrickým vedením rieši každá štvrtá domácnosť

Až štvrtina všetkých poistných udalostí v domácnosti súvisí s elektrinou. Stará, poškodená alebo nárokom odberu nevyhovujúca elektroinštalácia spôsobuje vážne škody na zdraví aj majetku.

Podľa Pavla Ondrušku, riaditeľa úseku likvidácie PREMIUM Poisťovne, je až 25 % poistných udalostí v domácnosti zapríčinených zlým elektrickým vedením. Ešteže to máme poistené. „Domáce spotrebiče sú poistením kryté v rámci poistenia domácnosti. Rozsah krytia poškodenia elektroniky prepätím, skratom alebo poruchou sa dohoduje viacerými rizikami,“ potvrdil P. Ondruška.

 

Kým to „odnesie“ len pokazená rýchlovarná kanvica, ide o drobnú škodu. Tá však nastane málokedy. Oveľa častejšie sú poškodenia drahej elektroniky, citlivých elektrických zariadení, výnimočné však nie sú ani poranenia elektrickým prúdom a požiare.

Škody spôsobené prepätím alebo podpätím – čím rozumieme pôsobenie elektromagnetickej energie následkom napäťovej špičky alebo náhleho zníženia napätia v elektrickej sieti – sa prejavujú najmä poškodením domácich spotrebičov, ale aj drahých technologických častí domácnosti, ako sú kotol, vodárenské elektromotory a podobne,“ konkretizoval likvidátor z PREMIUM Poisťovne.

 

Peniaze od poisťovne

Ak nastane škodová udalosť spôsobená elektrickým prúdom, treba škodu a jej príčiny čo najlepšie zdokumentovať. To sa robí inak pri požiari a inak pri poruche elektrického kotla, vysávača alebo servera.

 

Pri škodách spôsobených požiarom často zasahuje hasičský a záchranný zbor, ktorý následne napíše aj správu – vrátane príčiny požiaru. To je pre poisťovňu relevantný dokument. „Poruchy v elektrickom vedení, ako sú skraty alebo preťaženie, ktoré vyvolajú požiar, sa dajú spoľahlivo zistiť,“ potvrdil P. Ondruška. „Škody sa následne riešia z rizika ,požiar‘. Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia pri požiari a pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení. Čo sa týka potrebnej dokumentácie ku škode spôsobenej požiarom, je to okrem samotného zdokumentovania aj správa HaZZ k príčine vzniku požiaru.“

V prípade poškodenia elektrických spotrebičov je potrebné, aby príčinu vzniku škody identifikoval opravca, prípadne záručný servis. Potom môže poisťovňa škodu zaradiť pod správne riziko. „Po nahlásení škody do poisťovne treba postupovať podľa pokynov likvidátora. Je nutné zdokumentovať spotrebič v dostatočnej miere, zamerať sa treba aj na vek a typ spotrebiča,“ spresnil likvidátor poistných udalostí z PREMIUM Poisťovne.

Ak má spotrebič menej ako štyri roky a je chránený predĺženou zárukou, je potrebné preukázať vek a záruku kópiou záručného listu alebo kópiou faktúry na nákup. Na základe toho bude poisťovňa posudzovať, či to je alebo nie je poistná udalosť. „O poistnú udalosť ide vtedy, ak nastane škoda, s ktorou je podľa príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistenému plnenie,“ vysvetlil P. Ondruška.

 

Preventívne opatrenia

Hoci je poistenie domácnosti dobrá cesta, ako chrániť svoju peňaženku, najlepšie je akýmkoľvek škodám predchádzať. Dokonca je to našou povinnosťou. „Áno, jedna zo základných povinností poisteného je dbať na to, aby škoda nenastala. Škodám sa dá veľmi účinne predchádzať, riešenia sú zvyčajne lacné, a pritom chránia zdravie aj majetok - naše aj cudzie,“ potvrdil odborník z PREMIUM Poisťovne.

To znamená, že ak kupujeme starší dom či byt, oplatí sa naozaj dôsledne zaujímať o stav elektroinštalácie. Od predávajúceho si treba vypýtať revízne správy a dokumentáciu o elektrickom vedení. V prípade zásahu či prerábania elektroinštalácie sa odporúča aj následná revízna správa.

Pri stavbe novej nehnuteľnosti je rozumné spolupracovať (nielen pokiaľ ide o rozvod káblov a ich zapojenie) s certifikovanými odborníkmi.

Pri podozrení na problémy s elektrickým vedením v domácnosti je dôležité neodkladať riešenie na neskôr a rýchlo sa obrátiť na elektrikára. Ten vyhodnotí a prípadne opraví potenciálne nebezpečné vedenie či jeho časti. Bezpečnostné prvky ako prepäťové ochrany by mali byť samozrejmosťou v každej domácnosti.

Pravidelná údržba a monitorovanie elektrických systémov tiež pomáhajú predchádzať tomu, aby elektrina spôsobovala škody v každej štvrtej domácnosti. Je potrebné dbať na pravidelných kontrolách elektrických obvodov. Tie poskytne špeciálny elektrikár, ktorý pomáha pri kontrole elektrického obvodu, a ak je izolácia poškodená, vie ju včas opraviť. Životnosť drôtu je zvyčajne 10 až 20 rokov. Ak zistíte, že je starší, musíte ho včas vymeniť.

A ak domácnosť opúšťate na víkend alebo viac dní, odporúčame nenechávať spotrebiče zapojené v sieti.

Foto: www.istockphoto.com