Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari

Inštalačná krabica

Pre vytvorenie inštalácie, ktorá spĺňa podmienky pre zachovanie funkčnosti pri požiari, je potrebné použiť len certifikované výrobky, ktoré prešli náročnými skúškami, na základe ktorých získali všetky potrebné certifikáty.

Ide o skúšky podľa normy STN 92 0205, ktoré sú vykonávané v skúšobni v Batizovciach. Po dobu 90 minút sú výrobky vystavené ohňu a teplote viac ako 1 000°C, kedy sa testuje ich schopnosť viesť elektrickú energiu. Náročná skúška nosných konštrukcií, inštalačných krabíc a káblov končí úspešne len v prípade, že tok elektrickej energie nebol prerušený z dôvodu skratu alebo prerušenia vodiča. Je tak zaistené, že aj v prípade požiaru hotela alebo iných budov, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí, budú fungovať evakuačné výťahy, požiarne signalizácie, hasiace prostriedky a ďalšie systémy zaisťujúce našu bezpečnosť pred účinkami ohňa.

KSK 100 PO

Inštalácia sa skladá okrem hlavných trás tvorených prevažne z káblových žľabov alebo lávok taktiež z prvkov, ktorými sa pripájajú koncové zariadenia alebo vytvárajú odbočenia trás. Za týmto účelom je dôležité mať k dispozícii rôznu škálu elektroinštalačných krabíc spĺňajúcich predpísané podmienky. Výber musí byť pre rôzne prierezy alebo druhy použitých káblov.

KSK 175 PO

Rôzne podmienky si vyžadujú rôzne elektroinštalačné krabice

Pre jednofázové silové inštalácie sú určené krabice typu KSK 100_PO4J resp.6J alebo 10J, kde názov už napovedá, na aké maximálne prierezy vodičov je konkrétna krabica určená. Predovšetkým trojfázové inštalácie sú vykonávané za pomoci krabíc KSK 100_PO, KSK 125_PO10, KSK 175_PO16, ktoré sa zároveň odlišujú aj veľkosťou vlastnej krabice, kde pochopiteľne väčšia krabica je určená pre väčšie prierezy vodičov. Krabice s dvojitými svorkami umožňujú jednoduché a spoľahlivé umiestnenie viacerých vodičov na jeden potenciál.

PO16U

Krabice pre dátové rozvody KSK 125_DPO a KSK 175_DPO obsahujú 8 resp. 14 svorkovníc s ochranným plieškom pre spoľahlivé a bezpečné pripojenie jemných dátových vodičov. Norma ďalej počíta s možnosťou odbočenia trasy, ktorá je chránená pomocou poistky. Tá chráni obvod proti skratu pri hodnote nad 10A, ale taktiež pri tepelnom zaťažení ohňom.

Všetky uvedené krabice sú vyrábané z bezhalogénového materiálu a majú mäkčené vstupy, ktoré zaisťujú rýchlu inštaláciu káblov pri zachovaní IP 66. K upevneniu veka sú používané nerezové skrutky. Inštalácia káblov je jednoduchšia vďaka umiestneniu svorkovníc na držiaku. Ku svorkovniciam je tak lepší prístup pri zapájaní.

Do všetkých krabíc je možné dokúpiť jednotlivé keramické svorky. Dôvodom môže byť napríklad skutočnosť, že sme niektorú svorku nedopatrením stratili. Je ale potrebné upozorniť, že nie je možné inštalovať tieto svorky do štandardných krabíc alebo ich použiť samostatne. Takto vytvorená inštalácia nie je z hľadiska normy trasou so zachovaním funkčnosti pri požiari.


 

www.kopos.sk