Vhodne zvolený záchod dokáže ušetriť viac ako tretinu vody

Voda je jedným z najcennejších zdrojov na našej planéte a jej efektívne využívanie je kľúčom k udržateľnému životnému štýlu. V domácnosti je však hospodáriť s touto vzácnou tekutinou ťažšie. Nielen pri praní, sprchovaní a umývaní riadov, ale aj bežnom používaní toalety jej minieme na tisícky litrov. Záchod dokonca patrí k najväčším spotrebiteľom vody v domácnosti, priemerne človek minie na jeho používanie za deň až 25 litrov vody, čo sa pri viacerých členoch domácnosti logicky znásobuje. Vhodným výberom toalety však môžete tomuto nepríjemnému scenáru predísť.

Ako na to?

Vyberte si toaletu s duálnym splachovaním

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako ušetriť vodu, je použitie toalety s duálnym splachovaním. Tieto toalety ponúkajú dve možnosti splachovania: jedno s menším objemom vody a druhé s väčším. Tento systém môže ušetriť až 67 % vody v porovnaní s tradičnými toaletami, ktoré používajú rovnaké množstvo vody na každé jedno splachovanie.

Takýmto jednoduchým a komfortným znížením spotreby vody prispievate k ochrane vodných zdrojov a redukujete množstvo odpadovej vody, ktorá musí byť spracovaná v čističkách odpadových vôd, čo má zároveň pozitívny vplyv na životné prostredie a znižuje nároky na infraštruktúru.

Menej spotrebovanej vody znamená tiež nižšie náklady na vodu. Tieto úspory sa môžu časom výrazne nahromadiť, najmä v oblastiach s vysokými cenami vody alebo v domácnostiach s viacerými členmi.

Investujte do správne veľkej žumpy

Druhým efektívnym riešením môže byť správne veľká žumpa. Ide o podzemnú nádrž na zber a uskladnenie odpadovej vody a splaškov z domácnosti, ktorej správny výber môže mať významný vplyv na efektívne hospodárenie s vodou a zníženie nákladov na jej vývoz.

Správne dimenzovaná žumpa Čadca umožňuje optimalizovať frekvenciu vývozu odpadovej vody. Naopak, nádrže, ktoré sú príliš malé, sa rýchlo naplnia a vyžadujú častý vývoz, čo môže byť nákladné a nepraktické. Na druhej strane, príliš veľká žumpa môže viesť k zbytočne vysokým nákladom na inštaláciu a údržbu.

Pri správnej veľkosti žumpy je možné zabezpečiť, že kapacita bude využitá efektívne a žumpa nebude preplnená alebo nedostatočne využitá, čo prispieva k lepšiemu hospodáreniu s odpadovou vodou a znižuje riziko úniku alebo pretečenia.

Faktory ovplyvňujúce výber veľkosti žumpy

Veľkosť žumpy by mala byť dimenzovaná podľa počtu ľudí, ktorí žijú v domácnosti. Väčší počet obyvateľov znamená väčšiu produkciu odpadovej vody a teda potrebu väčšej kapacity.

Priemerná denná spotreba vody na osobu je ďalším dôležitým faktorom. Voda použitá na splachovanie, kúpanie, umývanie riadu a iné domáce činnosti prispieva k celkovému objemu odpadovej vody.

Podmienky pôdy a podložia v mieste inštalácie môžu ovplyvniť veľkosť a typ žumpy. Napríklad v oblastiach s vysokou hladinou podzemnej vody môže byť potrebné použiť špeciálne typy žúmp, ktoré sú odolné voči priesakom.

Zvážte možnosť septika

Septik je (v porovnaní so žumpou) o niečo viac prepracovanejšie zariadenie, ktoré umožňuje čiastočné čistenie odpadovej vody z domácnosti priamo na mieste jej vzniku. Na rozdiel od žumpy, ktorá iba zhromažďuje odpadovú vodu, kvalitný septik využíva nielen viacnásobný systém komôr, ale aj rôzne biologické procesy na rozklad organického materiálu, čím znižuje objem pevného odpadu a množstvo znečisťujúcich látok.

Voda, ktorá odteká zo septika, je tak čiastočne vyčistená a môže byť ďalej spracovaná v drenážnom poli alebo iných systémoch na dočistenie vody, čo znižuje zaťaženie verejných čističiek odpadových vôd a prispieva k lepšiemu hospodáreniu s vodnými zdrojmi.

Tieto zariadenia podporujú prirodzené procesy čistenia vody a minimalizujú negatívne dopady na životné prostredie. Správne navrhnutý a udržiavaný septik môže byť tak ekologicky šetrným riešením na likvidáciu odpadovej vody v domácnosti.

Inštalácia a údržba septika

Nielen vhodne zvolený typ a veľkosť nádrže na zber odpadovej vody z domácnosti, ale aj správna  inštalácia septika ovplyvňuje efektivitu hospodárenia s vodou v domácnosti. Kvalitná inštalácia si preto vyžaduje nielen odborné projektovanie a získanie príslušných povolení od miestnych úradov. Projekt musí zohľadňovať aj geologické podmienky, veľkosť pozemku a hygienické normy. V niektorých prípadoch vám tiež pri umiestnení žumpy alebo septika budú nápomocné aj pevné pracovné plošiny alebo žeriavové rameno.

Na zabezpečenie správneho fungovania septika je potrebná tiež jeho pravidelná údržba, ktorá zahŕňa čistenie nádrže, kontrolu a údržbu drenážneho poľa a sledovanie stavu baktérií. Údržba by mala byť vykonávaná odborníkmi, aby sa predišlo problémom a zabezpečilo dlhodobé fungovanie systému.

Vhodne zvolený záchod a efektívne hospodárenie s odpadovou vodou môžu výrazne prispieť k zníženiu spotreby vody a ochrane životného prostredia. Investícia do spomínaných technológií a postupov sa vám vráti v podobe nižších účtov za vodu, dlhodobej udržateľnosti a ekologického prínosu pre našu planétu.

Foto: Pixel-Shot/Adobestock.com