Plynové tepelné čerpadlá

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie na zemný plyn

V dôsledku zvyšujúcej sa energetickej záťaže a rastúcich cien energie rastie tlak na energeticky účinné zariadenia. Na trhu sa objavuje množstvo nových riešení na výrobu tepla a chladu, pričom medzi najzaujímavejšie patria zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (skrátene OZE). Medzi ne sú zaraďované aj plynové tepelné čerpadlá (skrátene PTČ), ktoré sa využívajú na vykurovanie, chladenie, ale aj kombinovane.

Schematické porovnanie rozdielov medzi elektrickým a plynovým tepelným čerpadlom pri výrobe tepla v systémoch vzduch/voda
Plynové tepelné čerpadlo je konštrukčne takmer identické so štandardným, elektrickým tepelným čerpadlom. Rozdiel je v tom, že elektrický motor kompresora je nahradený plynovým spaľovacím motorom s vlastným dochladzovacím okruhom a výfukovým systémom. Teplo, ktoré vznikne spaľovaním zemného plynu v plynovom motore, je možné využiť. Z toho dôvodu je množstvo získaného tepla výrazne vyššie.

 

Výhody plynových tepelných čerpadiel v systémoch vzduch/voda
Úspory dosiahnuté využívaním PTČ dosahujú veľmi zaujímavé čísla, a to i v porovnaní s elektrickými tepelnými čerpadlami (ETČ). Oproti bežným kotlom sa dosahuje nielen zníženie nákladov, ale aj výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Plynové tepelné čerpadlo spaľuje s cieľom pohonu kompresora zemný plyn. Pomer ceny 1 kW paliva medzi zemným plynom a elektrickou energiou sa z dlhodobého hľadiska drží v pomere 1 : 4 v prospech zemného plynu. V zimnom období má plynové tepelné čerpadlo vysoký tepelný výkon i pri nízkych vonkajších teplotách vzduchu. Medzi výhody PTČ patrí i možnosť výroby teplej vody súbežne s funkciou chladiaceho systému. Investíciou do plynového tepelného čerpadla ako jediného zdroja tepla a chladu sa znižujú investičné náklady na vytvorenie tepelného systému v porovnaní s budovaním dvoch zdrojov pre kúrenie a chladenie, preto sa návratnosť investície pri celoročnom využití jedného zdroja výrazne skracuje.

Možnosti uplatnenia plynového tepelného čerpadla
Primárnym zdrojom získavania tepla je vonkajší vzduch a na pohon kompresora sa využíva plynový motor spaľujúci zemný plyn. PTČ môžu byť zaradené do systémov s priamou expanziou chladiacich systémov, ako napríklad klimatizačných systémov alebo systémov, ktoré ako teplonosné médium využívajú vodu. Vyhľadávané sú hlavne vďaka možnosti opätovného využívania existujúcich potrubných rozvodov, čo umožňuje ich použitie v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov aj pri historických budovách alebo budovách, kde sú búracie práce nemožné. Pôvodné potrubia tak dokážu slúžiť na prenos zohriatej vody pre vykurovanie v zimnom období alebo ochladenej vody pre klimatizáciu v letnom období. Pre odovzdávanie tepla alebo chladu do miestností sa využívajú vnútorné jednotky, ktorých výhodou je jednoduchá inštalácia a široké spektrum modelov. Plynové tepelné čerpadlá sú vhodným systémom na zabezpečenie komfortu pre priestory, ako sú hotely, priemyselné budovy, administratívne budovy, bytová výstavba a pod.
PTČ využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z OZE – okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z produkovaných spalín. Z tohto dôvodu je plynové tepelné čerpadlo vysoko energeticky efektívne zariadenie. Využíva fyzikálne vlastnosti ekologických chladiacich systémov a prostredníctvom kompresora cirkuluje chladivo v uzavretom okruhu s nepretržitým vyparovaním a zrážaním, čím vzniká chlad a teplo. Zároveň využíva teplo z chladiaceho okruhu motora.

Špecifiká inštalácie PTČ
Pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla nie je potrebná kotolňa, nie sú potrebné zemné práce väčšieho rozsahu, ako sú napr. vrty, zemné kolektory, a taktiež nie je nutné zvyšovanie inštalovaného elektrického príkonu.
Plynové tepelné čerpadlá sú určené na montáž vo vonkajšom prostredí, napr. pre umiestnenie vedľa budov alebo na strechách budov. Na pripojenie stačí nízkotlaková prípojka plynu, ktorá je k dispozícii na veľkej časti územia Slovenska.
Plynové tepelné čerpadlá je možné veľmi dobre kombinovať v bivalentnom zapojení napríklad s plynovými kotlami a vytvárať sústavy s vyššou pracovnou teplotou ako bežne pracujú elektrické tepelné čerpadlá. V súčasnosti dostupné modely plynových tepelných čerpadiel sú vhodné pre objekty s tepelnou stratou nad 20 kW.                                    
Foto: PTČ inštalované na streche administratívnej budovy, Bardejov
Inštalácia plynového tepelného čerpadla predstavuje moderný spôsob vykurovania a chladenia budov. Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po uvedení do prevádzky.

Text: Ing. Marek Chrastina

Foto: ESM-YZAMER, ENKO Plus