Požiarne vetranie chránených únikových ciest (CHÚC).

Zaistenie možnosti včasnej a bezpečnej evakuácie z horiaceho objektu a prístupu požiarnych jednotiek k zásahu je riešené v požiarne bezpečnostnom riešení stavby. Stavebne technickým riešením  nových alebo zrekonštruovaných budov  sú k tomuto účelu stanovené únikové cesty. Únikové cesty  musia umožniť bezpečnú a včasnú evakuáciu všetkých osôb z požiarom ohrozeného objektu alebo jeho časti, do voľného priestranstva a prístup požiarnych jednotiek do priestoru napadnutého požiarom.

Stanovenie druhu a počtu únikových ciest, ich kapacity, prevedenie a vybavenie je úlohou autorizovaného projektanta požiarnej bezpečnosti stavieb. Technické riešenie požiarneho vetrania CHÚC zabezpečujú odborné firmy, ktoré navrhnutím technického riešenia  a samotným jeho vystrojením zabezpečia prevádzkyschopnú účinnosť týchto ochranných opatrení.

 

V súčasnej dobe je vetranie chránených CHÚC v nadväznosti na platné legislatívne normy, vyhlášky a smernice v Českej republike ako aj v Slovenskej republike riešené

-       Pre Českú republiku : ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN EN 12101-6

-       Pre Slovenskú republiku: Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z a STN 92 0201-3

 

Klapka požiarného vetrania CHÚC - zavretá

Na základe charakteru prevádzkového režimu budovy, obsadenosti budovy a ďalších vstupných faktorov rozlišujeme niekoľko druhov únikových ciest.

Únikové cesty sa podľa stupňa ochrany, ktorú poskytujú, členia na:

-       Nechránené únikové cesty

-       Čiastočne chránené únikové cesty

-       Chránené únikové cesty

 

Chránená úniková cesta je trvalo voľný komunikačný priestor vedúci  k východu na voľné priestranstvo a tvoriaci samostatný požiarny úsek, chránený proti požiaru požiarne deliacimi konštrukciami druhu DP1 (pre ČR) a D1 (pre SR).

 

Definícia DP1 pre ČR: (v podstate zhodná s definíciou SR)

Konštrukčné časti druhu DP1 nezvyšujú v požadovanej dobe požiarnej odolnosti

intenzitu požiaru a podstatné zložky konštrukcií pozostávajú :

a) iba z výrobkov triedy reakcie na oheň A1, alebo tiež z výrobkov triedy reakcie

na oheň A2, pokiaľ výrobky triedy A2 sú celistvé a homogénne a obsahujú

hmotnostne najviac 5 % organických látok

b) alebo z výrobkov triedy reakcie na oheň B až F umiestnených vo vnútri   konštrukčných časti medzi výrobkami podľa bodu a)  a to tak, že v požadovanej dobe požiarnej odolnosti sa nedosiahne teploty vzplanutia hmôt obsiahnutých vo výrobkoch; na týchto výrobkoch nie je závislá stabilita a únosnosť konštrukčných časti.

 

Chránené únikové cesty sa podľa času, počas ktorého sa môžu osoby pri požiari v únikovej ceste bezpečne zdržiavať, členia na :

-       chránené únikové cesty typu A

-       chránené únikové cesty typu B

-       chránené únikové cesty typu C

 

Z hľadiska vetracích systémov, ktoré sa používajú v chránených únikových cestách, rozlišujeme:

Prirodzené vetranie – CHÚC typu A

Nútené vetranie – CHÚC typu A

Pretlakové vetranie – CHÚC typu B a C

 

 

Klapka požiarného vetrania CHÚC - pohľad zo spodu

Prirodzené vetranie CHÚC je založené na tzv. komínovom efekte, kedy pohyb vetracieho vzduchu vyvoláva rozdiel hustôt vzduchu vo vnútri a vonku objektu a tiež pôsobením vetra. Z prirodzenej (fyzikálnej) podstaty tohoto vetrania je jasné, že jeho vetrací účinok je v priebehu dňa značne premenlivý a z hľadiska vetracej ochrany únikovej cesty najmenej spoľahlivý. Preto i normou požadovaná doba bezpečného pobytu osôb pri požiari je krátka (v ČR 4 min, v SR 6 min).

Nútené vetranie CHÚC je také, ktoré užíva nútený prívod vzduchu ventilátorom. Hlavným výkonovým parametrom, ktorého chceme dosiahnuť, je množstvo (prietok) vetracieho vzduchu (m3/h). Odvod vzduchu je zaistený únikom oknami, dvermi, vetracími otvormi a netesnosťami stavebných konštrukcií a nie je riadený  ani regulovaný. Z hľadiska tlakových pomerov tu vzniká určitý mierny pretlak. Jeho veľkosť však nie je definične určená ani sledovaná. V priestore s požiarom vzniká pri vývinu teplôt pretlak, ktorý môže byť vyšší než pretlak v CHÚC vyvolaný núteným vetraním. Úlohou tohoto spôsobu vetrania je obmedziť prienik splodín horenia a dymu do únikovej cesty alebo ho zriediť tak, aby neprekročili koncentráciu 1 až 2%.

Pretlakové vetranie CHÚC rovnako užíva nútený prívod vzduchu ventilátorom. Hlavným výkonovým parametrom, ktorého musí byť v tomto prípade dosiahnuté, je normou požadovaný pretlak (Pa) v priestore únikovej cesty za určitých definovaných podmienok. Tento pretlak musí byť doložený meraním pri skúške. Druhotný a súčasne sa prejavujúci výkonový parameter je množstvo (prietok) vetracieho vzduchu (m3/h). Úlohou tohoto spôsobu vetrania je zabrániť prieniku splodín horenia a dymu do únikovej cesty. Pretlakové vetranie CHÚC je čo sa týka výpočtu a návrhu (vrátane komponentov, z ktorých je zostavené) výrazne zložitejšie než nútené vetranie CHÚC. Stanovenie pretlakových parametrov definujú príslušné normy.

Pre vyššie popísané typy CHÚC prikladáme schematické znázornenia jednotlivých typov systémov ovládania ako aj návrh realizačnej skladby požiarneho odvetrania.

 

 

Klapka požiarného vetrania CHÚC - otvorená

Pre prirodzené odvetranie typu A systémová skladba pozostáva z požiarnej klapky , v prípade umiestnenia na streche s geometrickou plochou 2m2. Pre prípad potreby zabezpečenia materiálov klapky v prevedení typu A1-nehorľavé môžeme navrhnúť klapku s izolačným zasklením alebo ako tmavú klapku z hliníkového plechu s tepelnou izoláciu z nehorľavej sklenenej vaty. Obe prevedenia sú v reakcii na oheň typu A1.

 

 

Ovládacia schéma pre prirodzené vetranie CHÚC typu A

Ovládanie požiarneho odvetrania pozostáva z elektrickej centrály so záložným zdrojom s účinnosťou na 72 hod pri výpadku elektrickej energie, elektrického motora 24 V DC na otvorenie  a zavretie klapky na uhol 90° s upevňovacou traverzou, dymového čidla na detekciu výskytu splodín horenia v prípade horenia s napojením na centrálu pre automatické otvorenie klapky, núdzových tlačidiel umiestnených na každom podlaží s napojením na centrálu pre ručné otvorenie v prípade požiaru.

Pri prirodzenom spôsobe vetrania musí byť pre otvorenú klapku zabezpečený prívod vzduchu o minimálnej geometrickej ploche 2 m2 vstupnými dverami do schodiska na vstupnom podlaží. Pre aktivovanie pohonu dverí na ich otvorenie je v elektrickej centrále inštalovaný bez napäťový kontakt, ktorý v prípade detekcie splodín horenia cez dymové čidlo, respektíve od núdzového tlačidla zopne / rozopne kontakt na pohon dverí a tieto sa otvoria.

 

Pre nútené požiarne odvetranie typu A sú v systéme dodatočne integrované ventilátory s aktivovaným beznapäťovým kontaktom v ovládacej centrále. Slúži na zabezpečenie dostatočného množstva vzduchu do schodiska s postupom ku klapke na streche a následne do vonkajšieho prostredia. Alternatívne môže byť systém vystrojený oknami vo fasáde, pričom sa splní požiadavka v zmysle legislatívy – otvárateľné otvory na každom podlaží.

 

Ovládacia schéma pre nútené vetranie CHÚC typu A

Pre pretlakové vetrania typov B a C je v ovládacom systéme integrovaný diferenčný tlakový spínač, ktorý zabezpečuje dodržanie požadovaných hodnôt pretlaku na schodisku a s následným otváraním a zatvárením klapky pri navýšení alebo poklese pretlaku.

Vzhľadom k tomu, že uvedená problematika je značne obsiahla, sú v tomto príspevku uvedené v zásade iba základné pravidlá platné pre navrhovanie technických riešení požiarneho odvetrania CHÚC.

 

Ovládacia schéma pre pretlakové vetranie CHÚC typu B+C

Podrobnejšie informácie k hore uvedeným výrobkom, respektíve v prípade konkrétneho stavebného zámeru je možné vyšpecifikovanie  návrhu riešenia po zaslaní podkladov na nasledujúcich kontaktných možnostiach:

 

Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o.     

Nádražní 160,  CZ-667 01 Židlochovice

info@etag.cz

                                 

 

Eberspächer Tageslichttechnik-SK s.r.o.

Lazaretská 23, SK-811 09 Bratislava

etag@etag.sk

 

www.etag.cz