Technické a legislatívne požiadavky na solárne káble a ich dodržiavanie v rámci slovenského trhového priestoru 2. časť

(Tento príspevok vznikol s podporou Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj (APVV) podľa zmluvy č. APVV-19-0049)

EÚ Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode je vydávané výhradne na základe zodpovednosti výrobcu a plne zodpovedá za jeho plnenie v rámci dodržiavania všetkých vlastností, ktoré musia byť v súlade v prípade EU Vyhlásenia o zhode s LVD Smernicou  Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU.

Slovenská legislatíva

V rámci slovenskej legislatívy je tento európsky predpis implementovaný prostredníctvom nasledovných zákonov a predpisov:

 

Solárne káble EN 50618 (Elektrické káble pre fotovoltické systémy STN EN 50618)

Táto norma špecifikuje káble na použitie vo fotovoltických (PV) systémoch, najmä na inštaláciu  v jednosmernej Direct Current (d.c.) strane elektrickej inštalácie. Tieto káble sú vhodné na trvalé vonkajšie použitie po dobu mnohých rokov počas premenlivých náročných klimatických podmienok. Na tieto produkty sú stanovené pomerne prísne požiadavky v súlade s očakávanými drsnými podmienkami používania.

Táto európska norma platí pre bezhalogénové, flexibilné, jednožilové silové káble s nízkym obsahom dymu so zosietenou izoláciou a plášťom. Sú určené na použitie na jednosmernej strane fotovoltických systémov, s nominálnym d.c. napätím 1,5 kV medzi vodičmi a medzi vodičom a zemou.

Káble sú navrhnuté tak, aby fungovali pri normálnej maximálnej teplote vodiča 90 °C, ale je prípustná maximálna teplota vodiča 120 °C po dobu max. 20 000 hodín a pri max. povolenej teplote okolia 90 °C.

POZNÁMKA: Predpokladaná doba používania za normálnych podmienok používania špecifikovaných v tejto norme je najmenej 25 rokov.

Text: Ing. Rastislav Valach, Ing. Milan Daniš / VUKI a.s.

Foto: Pixabay